UHezekeli 31:1-18

  • Ukuwa kweGibhithe, umsedari omkhulu (1-18)

31  Ngonyaka ka-11, ngenyanga yesithathu, ngosuku lokuqala lwenyanga, izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, yithi kuFaro inkosi yaseGibhithe nasesixukwini sakhe, +‘Ubani ongaqhathaniswa nawe ngobukhulu?   Kwakukhona umAsiriya, isihlahla somsedari eLebhanoni,Esinamagatsha amahle njengamahlamvu aminyene anikeza umthunzi, sinesiqu esiphakeme;Ingaphezulu laso laliphakathi kwamafu.   Amanzi asenza sakhula, imithombo yamanzi ejulile yasenza sakhula saba side. Imifudlana yayizungeze yonke indawo esasitshalwe kuyo;Imisele yamanzi yayinisela zonke izihlahla zasendle.   Yingakho sakhula saba side kunazo zonke ezinye izihlahla zasendle. Amagatsha aso anda, amagatsha aso aba madeNgenxa yamanzi amaningi asemifudlaneni yaso.   Zonke izinyoni ezisesibhakabhakeni zakha izidleke zazo emagatsheni aso,Zonke izilwane zasendle zazizalela ngaphansi kwamagatsha aso, Zonke izizwe ezinabantu abaningi zazihlala ngaphansi komthunzi waso.   Saba sihle kakhulu namagatsha aso aba made ngendlela ebabazekayoNgoba izimpande zaso zangena zajula emanzini amaningi.   Ayikho eminye imisedari ensimini kaNkulunkulu + eyayingaqhathaniswa naso. Azikho izihlahla zemijunipha ezazinamagatsha afana nawaso,Azikho nezihlahla zompelatani ezazingafana namagatsha aso. Asikho esinye isihlahla ensimini kaNkulunkulu esasifana naso ngobuhle.   Ngasenza saba sihle, saba namahlamvu amaningi,Zonke ezinye izihlahla zase-Edene, insimu kaNkulunkulu weqiniso, zazinomona ngaso.’ 10  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngenxa yokuthi saba* side kakhulu, ingaphezulu laso lafika phakathi kwamafu, nenhliziyo yaso yazidla ngenxa yokuphakama kwaso, 11  ngizosinikela kumbusi wezizwe onamandla. + Nakanjani uzomelana naso, mina ngisilahle ngenxa yobubi baso. 12  Izifiki, abantu abanonya ukubedlula bonke ezizweni, ziyosigawula, zisishiye ezintabeni, amahlamvu aso ayowela kuzo zonke izigodi, amagatsha aso ayophuka angene kuyo yonke imifudlana yezwe. + Zonke izizwe zomhlaba ziyosuka emthunzini waso zisishiye. 13  Zonke izinyoni ezisesibhakabhakeni ziyohlala phezu kwesiqu saso esiwile, zonke izilwane zasendle zihlale emagatsheni aso. + 14  Injongo yalokhu ukuba kungabi bikho sihlahla esiseduze kwamanzi okufanele sibe side kangaka noma ingaphezulu laso liphakame libe phakathi kwamafu, nokuba kungabi bikho sihlahla esiniselwa kahle esingafinyelela kuwo. Ngoba zonke ziyonikelwa ekufeni, ezweni eliphansi, kanye namadodana abantu ehlela phansi egodini.’* 15  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngosuku esiyokwehlela ngalo eThuneni,* ngiyobangela ukuba kube nokulila. Ngakho ngiyomboza amanzi amaningi, nginqande imifudlana yawo ukuze amanzi amaningi anqandeke. Ngenxa yaso ngiyokwenza iLebhanoni libe mnyama, nezihlahla zasendle ziyobuna. 16  Ngiyobangela ukuba kuthuthumele izizwe ngenxa yomsindo wokuwa kwaso lapho ngisehlisela eThuneni* kanye nabo bonke abehlela phansi egodini,* zonke izihlahla zase-Edene, + ezekhethelo nezinhle kunazo zonke zaseLebhanoni, zonke eziniselwa kahle, ziyoduduzeka ezweni eliphansi. 17  Zehlele eThuneni* kanye naye,* kulabo ababulewe ngenkemba, + kanye nalabo abamsekelayo abahlala emthunzini wakhe phakathi kwezizwe.’ + 18  “ ‘Yisiphi ezihlahleni zase-Edene esasifana nawe ngenkazimulo nangobukhulu? + Kodwa ngokuqinisekile uzokwehliselwa ezweni eliphansi kanye nezihlahla zase-Edene. Uzolala phansi phakathi kwabangasokile kanye nababulewe ngenkemba. Lokhu kuyokwenzeka kuFaro naso sonke isixuku sakhe,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “waba.”
Noma, “ethuneni.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ethuneni.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Okuwukuthi, umsedari waseLebhanoni.