UHezekeli 29:1-21

  • Isiprofetho ngokumelene noFaro (1-16)

  • IGibhithe lizonikelwa eBhabhiloni libe imbuyiselo (17-21)

29  Ngonyaka weshumi, ngenyanga yeshumi, ngosuku luka-12 lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kuFaro inkosi yaseGibhithe, uprofethe ngokumelene naye nangokumelene nalo lonke iGibhithe. +  Yisho la mazwi: ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Bheka ngimelene nawe Faro, nkosi yaseGibhithe, +Isilwane esikhulu sasolwandle esilele phakathi kwemifudlana yaso yeNayile, *+Esithe, ‘UMfula wami iNayile ungowami. Ngizenzele wona.’ +   Ngizofaka amahhuku emihlathini yakho ngibangele ukuba izinhlanzi eziseNayile yakho zinamathele emazengeni akho. Ngizokukhuphula ngikukhiphe eNayile yakho kanye nazo zonke izinhlanzi eziseNayile ezinamathele emazengeni akho.   Ngizokushiya ehlane, wena nazo zonke izinhlanzi zeNayile yakho. Uzowela endle, ngeke ubuthwe noma uqoqelwe ndawonye. + Ngizokunikela ezilwaneni zasendle zomhlaba nasezinyonini ezisesibhakabhakeni ukuba zikudle. +   Bonke abakhe eGibhithe bayokwazi ukuthi nginguJehova,Ngoba babengaselona usizo endlini ka-Israyeli njengoba nje kwakunjalo ngomhlanga. +   Lapho bekubamba ngesandla wafohloka,Wabangela ukuba balimaze ihlombe labo. Lapho bencika kuwe, waphuka,Wabangela ukuba imilenze* yabo ixegezele.” +  “‘Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Bheka ngiletha inkemba phezu kwakho, + ngizonquma kuwe kokubili umuntu nesilwane.  Izwe laseGibhithe liyoba ihlane nendawo eyincithakalo; + bayokwazi ukuthi nginguJehova, ngoba uthe,* ‘UMfula iNayile ungowami; yimina owenzile.’ + 10  Ngakho ngimelene nawe neNayile yakho, ngizokwenza izwe laseGibhithe libe incithakalo futhi lome, ugwadule oluqothuliwe, + kusukela eMigidoli + kuye eSiyene + kuze kufike emngceleni weTopiya. 11  Ngeke kudabule kulo umuntu noma imfuyo, + ngeke kuhlale muntu kulo iminyaka engu-40. 12  Ngizokwenza izwe laseGibhithe libe yizwe eliyihlane kunawo wonke, amadolobha akhona ayoba yihlane ukwedlula wonke amanye amadolobha iminyaka engu-40; + abaseGibhithe ngizobahlakazela ezizweni, ngibahlakazele emazweni.” + 13  “ ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ekupheleni kweminyaka engu-40 ngiyobaqoqela ndawonye abaseGibhithe babuye ezizweni abayobe behlakazekele kuzo; + 14  ngiyozibuyisa izithunjwa zaseGibhithe, ngiyozibuyisela ezweni lasePhatirosi, + ezweni ezidabuka kulo, lapho ziyoba umbuso ongabalulekile. 15  IGibhithe liyoba phansi kuneminye imibuso, ngeke lisaba namandla phezu kwezinye izizwe, + ngiyolenza libe lincane kakhulu kangangokuba ngeke likwazi ukunqoba ezinye izizwe. + 16  IGibhithe ngeke liphinde lethenjwe yindlu ka-Israyeli, + kodwa liyomane liyikhumbuze ngephutha layo lokuphendukela kwabaseGibhithe ukuze ithole usizo. Bayokwazi ukuthi ngiyiNkosi EnguMbusi uJehova.” ’ ” 17  Kwathi ngonyaka ka-27, ngenyanga yokuqala, ngosuku lokuqala lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi, lithi: 18  “Ndodana yomuntu, uNebukhadinezari *+ inkosi yaseBhabhiloni wenza ukuba ibutho lakhe lempi lisebenze kanzima ngokumelene neThire. + Wonke amakhanda aba yizimpandla, wonke amahlombe akhuhlwa aphucuka. Kodwa yena nebutho lakhe lempi abayitholanga inkokhelo ngomsebenzi onzima awenza eThire. 19  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo, ‘Bheka nginika uNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni + izwe laseGibhithe, uzothatha umcebo walo athathe nempahla yalo eningi aliphange; kuzoba inkokhelo yebutho lakhe lempi.’ 20  “ ‘Ngizomnika izwe laseGibhithe njengembuyiselo yomsebenzi wakhe onzima ngokumelene nalo,* ngoba bathatha isinyathelo ngenxa yami,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 21  “Ngalolo suku ngiyobangela ukuba indlu ka-Israyeli ihlunyelwe uphondo, *+ ngiyokunika ithuba lokukhuluma phakathi kwayo; bayokwazi ukuthi nginguJehova.”

Imibhalo yaphansi

Lapha nangezansi, elithi “Nayile” libhekisela emfuleni nasemiseleni yawo yokunisela.
NgesiHebheru, “amanyonga.”
NgesiHebheru, “yena uthe.”
NgesiHebheru, “uNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
NgesiHebheru, “uNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
Okuwukuthi, ngokumelene neThire.
Noma, “ngiyonika indlu ka-Israyeli amandla.”