UHezekeli 28:1-26

 • Isiprofetho ngokumelene nenkosi yaseThire (1-10)

  • “Ngingunkulunkulu” (2, 9)

 • Ingoma yokulilela inkosi yaseThire (11-19)

  • “Wawuse-Edene” (13)

  • “Ikherubi eligcotshiwe eliyisivikelo” (14)

  • ‘Kwatholakala ukungalungi kuwe’ (15)

 • Isiprofetho ngokumelene neSidoni (20-24)

 • Kuzobuyiselwa u-⁠Israyeli (25, 26)

28  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, yithi kumholi weThire, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngenxa yokuthi inhliziyo yakho isiyazidla, + ulokhu uthi, ‘Ngingunkulunkulu. Ngihleli esihlalweni sobukhosi sikankulunkulu emajukujukwini olwandle.’ + Kodwa ungumuntu nje, awuyena unkulunkulu,Nakuba enhliziyweni yakho ucabanga ukuthi ungunkulunkulu.   Bheka! Uhlakaniphe ukwedlula uDaniyeli. + Azikho izimfihlo ofihlelwe zona.   Uzenze waceba ngokuhlakanipha kwakho nangokuqonda kwakho,Ulokhu uqongelela igolide nesiliva endaweni yokugcina ingcebo. +   Ikhono lakho lokuhweba likulethele ingcebo eningi, +Inhliziyo yakho yazidla ngenxa yengcebo yakho.” ’  “ ‘Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngenxa yokuthi enhliziyweni yakho ucabanga ukuthi ungunkulunkulu,   Ngikulethela izifiki ukuba zimelane nawe, abantu abanonya kunabo bonke ezizweni, +Bayohosha izinkemba zabo zimelane nobuhle bokuhlakanipha kwakhoBangcolise ubukhazikhazi bakho. +   Bayokwehlisela egodini,*Ufe kabuhlungu emajukujukwini olwandle. +   Uyoqhubeka yini uthi, ‘Ngingunkulunkulu,’ kulowo okubulalayo? Uyoba umuntu nje hhayi unkulunkulu esandleni salabo abakungcolisayo.” ’ 10  ‘Uyofa njengabangasokile esandleni sezifiki,Ngoba mina ngikhulumile,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 11  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi: 12  “Ndodana yomuntu, cula ingoma yokulila ngenkosi yaseThire, uthi kuyo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Wawuyisibonelo sokuphelela,Ugcwele ukuhlakanipha, + umuhle ngazo zonke izindlela. + 13  Wawuse-Edene, insimu kaNkulunkulu. Wawuhlotshiswe ngazo zonke izinhlobo zamatshe ayigugu—Irubi, itopazi nejaspi; ikhrisolithe, i-onikisi nejeyidi; isafire, itherkhoyisi + nesimaragidu;Izisekelo zawo nezikhoxe zawo kwakuyigolide. Alungiswa ngosuku owadalwa ngalo. 14  Ngakumisa waba ikherubi eligcotshiwe eliyisivikelo. Wawusentabeni engcwele kaNkulunkulu, + uhambahamba phakathi kwamatshe avuthayo. 15  Wawungenaphutha ezindleleni zakho kusukela ngosuku owadalwa ngaloKwaze kwaba yilapho kutholakala ukungalungi kuwe. + 16  Ngenxa yokuhweba kwakho ngezinto eziningi, +Wagcwala ubudlova, waqala ukona. + Ngakho ngizokukhipha njengongcolile entabeni kaNkulunkulu, ngikubhubhise +Kherubi eliyisivikelo, ngikususe ematsheni omlilo. 17  Inhliziyo yakho yazidla ngenxa yobuhle bakho. + Wangcolisa ukuhlakanipha kwakho ngenxa yobukhazikhazi bakho. + Ngizokuphonsa phansi emhlabeni. + Ngizokwenza umbukwane phambi kwamakhosi. 18  Ngenxa yecala lakho elikhulu nokuhweba kwakho ngokungathembeki, ungcolise izindlu zakho ezingcwele. Ngizokwenza ukuba kuqubuke umlilo phakathi kwakho, ukushwabadele. + Ngizokwenza ube umlotha emhlabeni phambi kwabo bonke abakubukayo. 19  Bonke ababekwazi phakathi kwezizwe bayokugqolozela bemangele. + Isiphetho sakho siyofika kungazelelwe futhi siyonyantisa,Ngeke usaba khona kuze kube phakade.” ’ ” + 20  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi: 21  “Ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho eSidoni, + uprofethe ngokumelene nalo. 22  Kufanele uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Bheka ngimelene nawe Sidoni, ngizokhazinyuliswa phakathi kwakho;Abantu bayokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngilahlulela futhi ngingcweliswa kulo. 23  Ngiyothumela kulo isifo esiwumshayabhuqe negazi liyogobhoza ezitaladini zalo. Obulewe uyowa phakathi kwalo lapho inkemba imelana nalo nhlangothi zonke;Bayokwazi ukuthi nginguJehova. + 24  “ ‘ “Indlu ka-Israyeli ngeke isazungezwa izinto ezilimazayo nameva ahlabayo, + labo ababenza inhlekisa; abantu bayokwazi ukuthi ngiyiNkosi EnguMbusi uJehova.” ’ 25  “ ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Lapho ngiphinde ngiqoqela ndawonye indlu ka-Israyeli ngiyisusa ezizweni ehlakazelwe kuzo, + ngizongcweliswa phakathi kwayo emehlweni ezizwe. + Bayohlala ezweni labo + engalinika inceku yami uJakobe. + 26  Bayohlala kulo belondekile, + bakhe izindlu batshale amasimu amagilebhisi, + bayohlala ngokulondeka lapho ngikhipha isahlulelo kubo bonke ababazungezile ababenza inhlekisa; + bayokwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo.” ’ ”

Imibhalo yaphansi

Noma, “ethuneni.”