UHezekeli 27:1-36

  • Ingoma yokulilela umkhumbi ocwilayo waseThire (1-36)

27  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Wena ndodana yomuntu, cula ingoma yokulila ngeThire, +  uthi eThire,‘Wena ohlala emasangweni olwandle,Othengisela abantu baseziqhingini eziningi,Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “O Thire, wena uthe, ‘Ngimuhle ngazo zonke izindlela.’ +   Izindawo zakho zisemajukujukwini olwandle,Abakhi bakho babuphelelisile ubuhle bakho.   Wonke amapulangwe akho bawenze ngezihlahla zomjunipha zaseSeniri, +Bathathe umsedari eLebhanoni ukuze bakwenzele insika.   Izigwedlo zakho bazenze ngezihlahla ze-oki zaseBhashani,Ingaphambili lakho lenziwa ngomsayiphuresi onezinyo lendlovu waseziqhingini zaseKitimi. +   Ilineni elimibalabala laseGibhithe laliyindwangu yokukwenzela useyili,Isembozo sendawo engaphandle* sasenziwe ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obuphephuli baseziqhingini zase-Elishahi. +   Abakhe eSidoni nase-Arivadi + babengabagwedli bakho. Izingcweti zakho Thire zazingamatilosi akho. +   Amadoda asemnkantsh’ ubomvu* nanekhono aseGebhali + ayevala izimfa zezindawo ezivuzayo. + Yonke imikhumbi yasolwandle nabahamba ngayo babeza kuwe bezohweba. 10  Amadoda asePheresiya, eLudi nasePhuthi + ayesebuthweni lakho lempi, amadoda akho empi. Amahawu nezigqoko zawo zokuzivikela akulengisa kuwe, akwenza ukuba ukhazimule. 11  Amadoda ase-Arivadi ebuthweni lakho ayemi ezindongeni zakho nxazonke,Amadoda anesibindi ayeqapha imibhoshongo yakho. Amahawu awo ayizindilinga ayewalengisa ezindongeni zakho nxazonkeEphelelisa ubuhle bakho. 12  “ ‘ “ITharishishi + lalenza ibhizinisi nawe ngenxa yengcebo yakho eningi. + Babekunika isiliva labo, insimbi, ithini nomthofu ukuze bathole izinto zakho. + 13  UJavani, uThubhali + noMesheke + bahweba nawe, bekunika izigqila + nezinto zethusi ukuze bathole izinto zakho ozithengisayo. 14  Indlu kaThogarma + yayikunika amahhashi, amahhashi empi neminyuzi ukuze ithole izinto zakho. 15  Abantu baseDedani + babehwebelana nawe; waqasha abathengisi eziqhingini eziningi; bakunika amazinyo endlovu + nokhuni olumnyama oluyigugu kwaba isipho sakho. 16  U-Edomi wenza ibhizinisi nawe ngenxa yemikhiqizo yakho eminingi. Wakunika itherkhoyisi, uboya obuphephuli, imihlobiso emibalabala, indwangu esezingeni eliphezulu, amakhorali namarubi ukuze athole izinto zakho. 17  “ ‘ “UJuda nezwe lakwa-Israyeli babehweba nawe, bekunika ukolweni waseMiniti, + ukudla kwekhethelo, uju, + amafutha nebhalsamu + ukuze bathole izinto zakho. + 18  “ ‘ “IDamaseku + lenza ibhizinisi nawe ngenxa yobuningi bemikhiqizo yakho nayo yonke ingcebo yakho, lihweba ngewayini laseHelbhoni noboya baseZahari.* 19  IVedani neJavani ese-Uzali kwakunika insimbi, ikasiya,* nomhlanga* ukuze kuthole izinto zakho. 20  IDedani + lalihweba nawe ngezindwangu ezibekwa esihlalweni sehhashi. 21  Waqasha ama-Arabhu nazo zonke izikhulu zaseKhedari + ezazingabathengisi bamawundlu nezinqama nezimbuzi. + 22  Abathengisi baseSheba naseRahama + babehweba nawe; babekunika zonke izinhlobo zeziqholo eziphambili, amatshe ayigugu negolide ukuze bathole izinto zakho. + 23  IHarana, + iKhanine ne-Edene, + abahwebi baseSheba, + i-Ashuri + neKhilimadi babehweba nawe. 24  Ezimakethe zakho babehweba ngezingubo ezinhle, izingubo zangaphandle ezenziwe ngendwangu eluhlaza okwesibhakabhaka enemihlobiso emibalabala kanye nokhaphethi abamibalabala, konke kuboshwe kwaqina ngezintambo. 25  Imikhumbi yaseTharishishi + yayingomahambanendlwana abathwala izinto zakho ezithengiswayo,Ngakho wawugcwele futhi usindwa* emajukujukwini olwandle. 26  Abagwedli bakho bakulethe emanzini amaningi;Umoya wasempumalanga ukuphihlizele emajukujukwini olwandle. 27  Ingcebo yakho, impahla yakho, izinto zakho ezithengiswayo, abantu bakho abahamba ngomkhumbi, amatilosi akho,Labo abavala izimfa ezindaweni ezivuzayo, + labo abahweba ngezinto zakho ezithengiswayo nawo wonke amadoda akho empi +—Sonke isixuku* esikanye nawe—Bonke bayocwila emajukujukwini olwandle ngosuku lokuwa kwakho. + 28  Lapho amatilosi akho ekhala, amazwe agudle ulwandle ayothuthumela. 29  Bonke abaphatha izigwedlo, abahamba olwandle, namatilosi,Bayokwehla emikhunjini yabo bame emhlabathini. 30  Bayomemeza bakukhalele kamunyu +Bebe bethela uthuli emakhanda abo bebhuquza emlotheni. 31  Bayoziphuca amakhanda babhince indwangu yesaka;Bayokukhalela ngendlela edabukisayo, babangalase kabuhlungu. 32  Esililweni sabo bayokuculela ingoma yokulila, bahaye ngawe bathi: ‘Ubani onjengeThire, osethule emajukujukwini olwandle? + 33  Lapho izinto zakho zifika zivela olwandle, wajabulisa izizwe eziningi. + Ingcebo yakho eningi nezinto zakho ezithengiswayo kwacebisa amakhosi omhlaba. + 34  Manje usuphihlikile olwandle, emanzini ajulile, +Zonke izinto zakho ezithengiswayo nabantu bakho bacwile nawe. + 35  Bonke abakhe eziqhingini bayokugqolozela bemangele, +Namakhosi abo ayoqhaqhazela ngenxa yokwesaba okukhulu +—ubuso babo buyogcwala ukukhathazeka. 36  Abathengisi phakathi kwezizwe bayoshaya ikhwela ngenxa yokwenzeke kuwe. Isiphetho sakho siyozuma sibe esinyantisayo,Ngeke usaba khona kuze kube phakade.’ ” ’ ” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “sendeki yakho.”
NgesiHebheru, “Amaxhegu.”
Noma, “obumpunga ngokubomvu.”
Isihlahla esiwuhlobo olulodwa nesihlahla sesinamoni.
Umhlanga onephunga elimnandi.
Noma kungaba, “ukhazimula.”
NgesiHebheru, “ibandla.”