UHezekeli 26:1-21

  • Isiprofetho ngokumelene neThire (1-21)

    • “Igceke lokweneka amanetha okudoba” (5, 14)

    • Amatshe nenhlabathi kuphonswa emanzini (12)

26  Ngonyaka ka-11, ngosuku lokuqala lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi, lathi:  “Ndodana yomuntu, ngenxa yokuthi iThire lithe ngeJerusalema, + ‘Nazo-ke! Isango labantu liphuliwe! + Zonke izinto zizongihambela kahle, ngizoceba njengoba seliqothuliwe’;  ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Bheka ngimelene nawe Thire, ngizokwenza izizwe eziningi zimelane nawe, njengoba nje ulwandle lwenyusa amagagasi alo.  Ziyobhidliza izindonga zaseThire zidilize imibhoshongo yalo, + ngiyophala inhlabathi ngilenze libe idwala elicwebezelayo elingenalutho.  Liyoba igceke lokweneka amanethi okudoba phakathi kolwandle.’ + “ ‘Ngoba mina ngikhulumile,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘liyophangwa izizwe.  Izindawo zalo zokuhlala* ezisemaphandleni ziyoqothulwa ngenkemba, abantu bayokwazi ukuthi nginguJehova.’  “Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Bheka ngiletha uNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni evela enyakatho ukuba azomelana neThire; + uyinkosi yamakhosi, + enamahhashi, + izinqola zempi, + abagibeli bamahhashi nebutho lamasosha amaningi.*  Uzoqothula ngenkemba izindawo zakho zokuhlala emaphandleni, akhe udonga lokuvimbezela, akwakhele udonga lokuvikela futhi akuphakamisele ihawu elikhulu.  Uzoshaya izindonga zakho ngomshini wakhe wokuhlasela,* imibhoshongo yakho uzoyidiliza ngezimbazo* zakhe. 10  Amahhashi akhe ayoba maningi kangangokuthi ayokumboza ngezintuli, umsindo wabagibeli bamahhashi, amasondo nezinqola kuyobangela ukuba izindonga zakho zizamazame lapho engena emasangweni akho, njengamadoda ahlasela idolobha elinezindonga ezibhodlokile. 11  Izinselo zamahhashi akhe ziyondindizelisa yonke imigwaqo yakho; + uyobulala abantu bakho ngenkemba, izinsika zakho eziqinile ziyophihlizeka emhlabathini. 12  Bayokweba umnotho wakho, baphange impahla yakho ethengiswayo, + badilize izindonga zakho, babhidlize izindlu zakho ezinhle kakhulu; ngemva kwalokho amatshe akho, izinto zakho zokhuni nenhlabathi yakho bayokuphonsa emanzini.’ 13  “ ‘Ngiyowuqeda umsindo wezingoma zakho, nomsindo wamahabhu akho ngeke usazwakala. + 14  Ngiyokwenza ube yidwala elicwebezelayo, elingenalutho, uyoba igceke lokweneka amanethi okudoba. + Ngeke uphinde wakhiwe kabusha, ngoba mina Jehova ngikhulumile,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 15  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo eThire: ‘Lapho kuzwakala umsindo wokuwa kwakho, lapho abafayo bebubula, lapho kubulawa abantu ngonya phakathi kwakho, ngeke yini iziqhingi zizamazame? + 16  Zonke izikhulu zolwandle ziyokwehla ezihlalweni zazo zobukhosi, zisuse izingubo zazo, zikhumule izingubo* zazo ezihlotshisiwe futhi ziyothuthumela.* Ziyohlala phansi emhlabathini, zilokhu zithuthumela zikugqolozele zimangele. + 17  Ziyokuculela ingoma yokulila + zithi kuwe: “Yeka indlela oshabalale ngayo, + wena okwakuhlala kuwe abavela ezilwandle, idolobha elidunyiswayo;Wena nabahlala kuwe nanibakhulu olwandle, +Nibangela ukwesaba kubo bonke abahlala emhlabeni! 18  Iziqhingi ziyothuthumela ngosuku lokuwa kwakho,Iziqhingi ezisolwandle ziyophazamiseka lapho ungasekho.” ’ + 19  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Lapho ngikwenza incithakalo njengamadolobha angahlali muntu, lapho ngikumboza ngamanzi agubhayo nolwandle selukumbozile, + 20  ngiyohambisa wena nalabo abehlela phansi egodini* kubantu bakudala; ngiyokwenza uhlale endaweni ephansi kunazo zonke, enjengezindawo zakudala esezaba incithakalo, kanye nalabo abehlela phansi egodini, + ukuze kungabe kusahlala muntu kuwe. Ngiyobe sengikhazimulisa* izwe labaphilayo. 21  “ ‘Ngizokulethela ukwesaba okukhulu kungazelelwe, ngeke usaba khona. + Bayokufuna kodwa ngeke uphinde utholakale,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Amadodakazi alo.”
NgesiHebheru, “uNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
NgesiHebheru, “noquqaba lwezizwe.”
Okuwukuthi, umshini osetshenziselwa ukubhidliza izindonga.
Noma, “ngezinkemba.”
Noma, “amajazi angenamikhono.”
NgesiHebheru, “ziyogqoka ukuthuthumela.”
Noma, “ethuneni.”
Noma, “sengihlobisa.”