UHezekeli 25:1-17

  • Isiprofetho ngokumelene no-Amoni (1-7)

  • Isiprofetho ngokumelene noMowabi (8-11)

  • Isiprofetho ngokumelene no-Edomi (12-14)

  • Isiprofetho ngokumelene neFilistiya (15-17)

25  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kwabakwa-Amoni, + uprofethe ngokumelene nabo. +  Ngokuqondene nabakwa-Amoni, kumelwe uthi, ‘Yizwani izwi leNkosi EnguMbusi uJehova. Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngenxa yokuthi nithe ‘Nazo-ke!’ ngokumelene nendlu yami engcwele ngesikhathi ingcoliswa, nangezwe lakwa-Israyeli ngesikhathi lenziwa incithakalo, nangendlu kaJuda ngesikhathi iya ekudingisweni,  ngininikela kubantu baseMpumalanga ukuba nibe ngababo. Bayomisa amakamu* abo phakathi kwenu, bamise amatende abo phakathi kwenu. Bayodla izithelo zenu, baphuze ubisi lwenu.  Ngiyokwenza iRaba + libe yidlelo lamakamela, nezwe lama-Amoni libe indawo yokuphumula yomhlambi; niyokwazi ukuthi nginguJehova.” ’ ”  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngenxa yokuthi ushaye izandla, + washaya phansi ngezinyawo, wajabula ngezwe lakwa-Israyeli ngenhliziyo egcwele indelelo nokubhuqa, +  ngizokwelula isandla sami simelane nawe ukuze ngikunikele ezizweni ube yinto yokuphangwa. Ngizokunquma ezizweni ngikubhubhise emazweni. + Ngizokuqothula futhi uzokwazi ukuthi nginguJehova.’  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo, ‘Ngenxa yokuthi uMowabi + neSeyiri + bathe: “Bheka! Indlu kaJuda ifana nazo zonke ezinye izizwe,”  ngizokwenza amadolobha asemngceleni wakwaMowabi angavikeleki, kuhlanganise namadolobha akhona amahle kakhulu* iBheti-jeshimoti, iBhali-mehoni ngisho neKiriyatayimi. + 10  Ngizonikela ngabakwaMowabi nabakwa-Amoni kubantu baseMpumalanga + ukuze abakwa-Amoni bangakhunjulwa phakathi kwezizwe. + 11  Ngizokwahlulela abakwaMowabi, + bazokwazi ukuthi nginguJehova.’ 12  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘U-Edomi uziphindiselele endlini kaJuda futhi wenze icala elikhulu ngokuziphindiselela kuyo; + 13  ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngizokwelulela nesandla sami kwelakwa-Edomi nginqume khona kokubili umuntu nemfuyo, ngizolenza incithakalo. + Kusukela eThemani kuze kufike eDedani, bazokuwa ngenkemba. + 14  ‘Ngizophindisela ku-Edomi ngesandla sabantu bami u-Israyeli. + Ulaka lwami nentukuthelo yami enkulu bazokuletha ku-Edomi ukuze bazibonele mathupha impindiselo yami,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” ’ 15  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngenxa yobutha babo obungapheli, amaFilisti abelokhu efuna ukuletha impindiselo nembubhiso. + 16  Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngelula isandla sami ngokumelene namaFilisti, + ngizowanquma amaKhereti, + ngibhubhise abantu abasele ogwini lolwandle. + 17  Ngizoletha kubo izenzo ezinkulu zempindiselo nezijeziso ezinonya; bazokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngehlisela impindiselo yami kubo.” ’ ”

Imibhalo yaphansi

Noma, “amakamu abiyelwe.”
Noma, “awumhlobiso.”