UHezekeli 21:1-32

  • Kukhishwa inkemba kaNkulunkulu yokwahlulela emgodleni wayo (1-17)

  • Inkosi yaseBhabhiloni iyohlasela iJerusalema (18-24)

  • Isikhulu esikhohlakele sakwa-Israyeli sizosuswa (25-27)

    • ‘Susa umqhele’ (26)

    • “Aze afike lowo onelungelo elingokomthetho” (27)

  • Inkemba imelene nabakwa-Amoni (28-32)

21  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho ngaseJerusalema usho isimemezelo esimelene nezindawo ezingcwele, uprofethe ngokumelene nezwe lakwa-Israyeli.  Yithi ezweni lakwa-Israyeli, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Bheka ngimelene nawe, ngizokhipha inkemba yami emgodleni wayo + nginqume kuwe olungile nomubi.  Ngenxa yokuthi ngizonquma kuwe olungile nomubi, inkemba yami izohoshwa emgodleni wayo imelane nayo yonke inyama,* kusukela eningizimu kuya enyakatho.  Bonke abantu bayokwazi ukuthi mina Jehova ngiyihoshile inkemba yami emgodleni wayo. Ngeke isaphindela emuva.” ’ +  “Wena ndodana yomuntu, bubula njengoba uthuthumela, yebo, bubula ngomunyu phambi kwabo. +  Uma bethi kuwe, ‘Ububuliswa yini?’ wena uthi, ‘Ngibubuliswa umbiko.’ Ngoba uzofika nakanjani, zonke izinhliziyo zizogcwala ukwesaba, zonke izandla zizoyetha, yonke imimoya izodangala futhi wonke amadolo azoconsa amanzi. *+ ‘Bheka! Nakanjani kuzofika futhi kuzokwenzeka,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, profetha uthi, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Yithi, ‘Inkemba! Inkemba + iloliwe futhi ipholishiwe. 10  Ilolelwe ukuba iqothule abantu abaningi; ipholishelwe ukuba ibanike njengombani.’ ” ’ ” “Akufanele yini sithokoze?” “ ‘Ingabe izoyenqaba* intonga yendodana yami, + njengoba yala zonke izihlahla? 11  “ ‘Ilethelwe ukuba ipholishwe futhi iphakanyiswe ngesandla. Le nkemba iloliwe yapholishwa ukuze inikezwe umbulali. + 12  “ ‘Khala uhewule + ndodana yomuntu ngoba imelene nabantu bami; imelene nazo zonke izikhulu zakwa-Israyeli. + Zona ziyoba izisulu zenkemba kanye nabantu bami. Ngakho shaya ithanga lakho ngenxa yosizi. 13  Ngoba kuhloliwe, + futhi kuyokwenzekani uma inkemba yenqaba intonga? Ngeke isaba* khona,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 14  “Wena ndodana yomuntu, profetha, ushaye izandla, uphinde lokhu kathathu, ‘Inkemba!’ Bazungezwe inkemba yezisulu ezibulewe, inkemba yokubulala abantu abaningi. + 15  Izinhliziyo zabo ziyogcwala ukwesaba, + abaningi bayowela emasangweni amadolobha abo; ngiyobabulala ngenkemba. Yebo, ibaneka njengombani futhi ipholishelwe ukubulala! 16  Gadla ngakwesokudla! Ugadle ngakwesobunxele! Yiya nomaphi lapho inkemba yakho ibheke ngakhona! 17  Ngizoshaya izandla zami, ngikhiphe isahlulelo bese ulaka lwami luyehla. + Mina, Jehova, ngikhulumile.” 18  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi: 19  “Wena ndodana yomuntu, maka izindlela ezimbili okuzongena ngazo inkemba yenkosi yaseBhabhiloni. Zombili zizobe zivela ezweni elilodwa, kufanele kubekwe uphawu lapho umgwaqo uhlukana khona uya emadolobheni amabili. 20  Kufanele umake indlela eyodwa inkemba ezongena ngayo imelane neRaba + lama-Amoni, enye indlela imelane neJerusalema + elinezivikelo eziqinile kwaJuda. 21  Ngoba inkosi yaseBhabhiloni iyama ukuze ibhule empambanweni yezindlela, lapho kuhlukana khona izindlela ezimbili. Inyakazisa imicibisholo. Ibuza izithixo* zayo; ihlole isibindi.* 22  Okokubhula okusesandleni sayo sokudla kukhomba eJerusalema, ukuze kumiswe izikhali zokubhubhisa, kukhishwe izwi lokuba kubulawe abantu, kuhlatshwe umkhosi, kumiswe izikhali zokubhubhisa emasangweni, kuphakanyiswe udonga lokuvikela, kwakhiwe udonga lokuvimbezela. + 23  Kodwa kuzobonakala sengathi ukubhula okungamanga kulabo* ababenze izifungo kubo. + Kodwa uyalikhumbula icala labo futhi uzobabamba. + 24  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Nibangele ukuba icala lenu likhunjulwe ngokwembula iziphambeko zenu nangokwenza ukuba izono zenu zibonwe ngazo zonke izenzo zenu. Manje njengoba senikhunjuliwe nizothathwa ngenkani.’ 25  “Kodwa wena sikhulu sakwa-Israyeli esikhohlakele nesinenxeba elibulalayo, + usuku lwakho selufikile, isikhathi sesijeziso sakho sokugcina. 26  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Susa umshuqulo, ususe umqhele. + Lokhu ngeke kusafana. + Phakamisa ophansi, + wehlise ophakeme. + 27  Ngizokwenza kube incithakalo, incithakalo, incithakalo. Ngeke kube okwamuntu aze afike lowo onelungelo elingokomthetho, + ngikunike yena.’ + 28  “Wena ndodana yomuntu, profetha uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo ngabakwa-Amoni nangokuhlambalaza kwabo.’ Yithi, ‘Inkemba! Inkemba ihoshelwe ukubulala; ipholishelwe ukushwabadela nokubaneka njengombani. 29  Naphezu kwemibono engamanga nokubhula okungamanga ngawe, uyobekwa phezu kwababulewe, abantu abakhohlakele abalusuku lwabo selufikile, isikhathi sesijeziso sabo sokugcina. 30  Yibuyisele emgodleni wayo. Ngiyokwahlulela endaweni owadalelwa kuyo, ezweni owadabuka kulo. 31  Ngiyothululela kuwe intukuthelo yami. Intukuthelo yami iyokushisa njengomlilo, ngikunikele emadodeni anesihluku, izingcweti zokubhubhisa. + 32  Uyoba yinto yokubasa umlilo; + igazi lakho liyochithwa ezweni, ungaphinde ukhunjulwe, ngoba mina Jehova ngikhulumile.’ ”

Imibhalo yaphansi

Noma, “abantu.”
Okuwukuthi, bayozichamela ngenxa yokwesaba.
Okuwukuthi, inkemba kaJehova.
Noma, “Intonga ngeke isaba.”
NgesiHebheru, “amatherafi.”
Okuwuhlobo oluthile lokubhula.
Okuwukuthi, izakhamuzi zaseJerusalema.