UHezekeli 2:1-10

  • UHezekeli uthunywa njengomprofethi (1-10)

    • “Kungakhathaliseki ukuthi bayalalela noma cha” (5)

    • Waboniswa umqulu wezingoma zokulila (9, 10)

2  Wathi kimi: “Ndodana yomuntu,* sukuma ume ngezinyawo ukuze ngikhulume nawe.” +  Ngesikhathi ekhuluma nami, umoya wangena kimi wangenza ngama ngezinyawo + ukuze ngizwe Lowo owayekhuluma nami.  Wabe esethi kimi: “Ndodana yomuntu, ngikuthuma kubantu bakwa-Israyeli, + ezizweni ezidlubulundayo eziye zadlubulunda kimi. + Bona nokhokho babo bonile kimi kuze kube namuhla. +  Ngikuthuma emadodaneni adelelayo nanezinhliziyo ezilukhuni, + kumelwe uthi kuwo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo.’  Kodwa bona, kungakhathaliseki ukuthi bayalalela noma cha—ngoba bangabantu abadlubulundayo +—nakanjani bayokwazi ukuthi umprofethi ubephakathi kwabo. +  “Kodwa wena ndodana yomuntu ungabesabi, + ungawesabi amazwi abo ngisho noma uzungezwe ameva *+ futhi uhlala phakathi kofezela. Ungawesabi amazwi abo + futhi ungethuswa ubuso babo, + ngoba bangabantu abadlubulundayo.  Kumelwe ukhulume amazwi ami kubo, kungakhathaliseki ukuthi bayalalela noma cha, ngoba bayadlubulunda. +  “Kodwa wena ndodana yomuntu, lalela lokho engikutshela kona. Ungadlubulundi njengalaba bantu abadlubulundayo. Vula umlomo wakho udle engikunika kona.” +  Lapho ngibuka, ngabona isandla selulelwe kimi, + ngabona umqulu obhaliwe* kuso. + 10  Lapho ewuvula phambi kwami, wawubhalwe ngemuva nangaphambili. + Kuwo kwakubhalwe izingoma zokulila, nezinto ezazenza abantu bakhale futhi baklabalase. +

Imibhalo yaphansi

“Ndodana yomuntu”; le nkulumo evela izikhathi ezingu-93 encwadini kaHezekeli ivela okokuqala.
Noma kungaba, “ngisho noma abantu benenkani futhi befana nezinto ezikuhlabayo.”
Noma, “umqulu wencwadi.”