UHezekeli 17:1-24

  • Isiphicaphicwano sezinkozi ezimbili nesihlahla samagilebhisi (1-21)

  • Isithombo esithambile siyoba umsedari omkhulu (22-24)

17  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, yisho isiphicaphicwano nesaga ngendlu ka-Israyeli. +  Uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ukhozi olukhulu, + olunamaphiko amakhulu nezimpaphe ezinde, ezigcwele izinsiba ezimibalabala, lwafika eLebhanoni + lwathatha ingxenye engaphezulu yesihlahla somsedari. +  Lwanqampuna ingxenye engaphezulu yaso lwayiletha ezweni labahwebi,* lwayibeka phansi edolobheni labahwebi. +  Lwabe seluthatha enye yembewu yezwe + lwayitshala ensimini evundile. Lwayitshala njengesihlahla somnyezane ngasemanzini amaningi.  Le mbewu yahluma yaba isihlahla samagilebhisi esifushane esenabayo, + amahlamvu aso ebheke ngaphakathi, izimpande zaso zakhula ngaphansi kwaso. Ngakho saba isihlahla samagilebhisi, saveza amahlumela sakhipha namagatsha. +  “ ‘ “Kwaba khona olunye ukhozi olukhulu, + olunamaphiko amakhulu nezimpaphe ezinkulu. + Lesi sihlahla samagilebhisi sabe sesinabisela izimpande zaso ngakulo ngokukhulu ukushesha, kude nezivande esasitshalwe kuzo, amahlamvu aso sawabhekisela ngakulo ukuze lusinisele. +  Kakade sasitshalwe ensimini enhle ngasemanzini amaningi, ukuze siveze amagatsha, sithele izithelo, sibe isihlahla samagilebhisi esikhulu ngokubabazekayo.” ’ +  “Yithi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ingabe siyoqhubeka sikhula? Ngeke yini othile asiphule izimpande zaso, + enze izithelo zaso zibole, enze obesekuhlumile kuso kubune? + Siyokoma kakhulu kangangokuba ngeke kudingeke ingalo enamandla noma abantu abaningi ukuba basisiphule. 10  Nakuba sitshalwe kabusha, ingabe siyoqhubeka sikhula? Ngeke yini some ngokuphelele lapho sipheshulwa umoya wasempumalanga? Siyokoma ezivandeni esihlumele kuzo.” ’ ” 11  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi: 12  “Ngicela uthi endlini edlubulundayo, ‘Aniboni yini ukuthi zisho ukuthini lezi zinto?’ Yithi kuyo, ‘Bheka! Inkosi yaseBhabhiloni yafika eJerusalema yathatha inkosi yakhona nezikhulu zakhona yeza nazo eBhabhiloni. + 13  Ngaphezu kwalokho, yathatha omunye kwabenzalo* yasebukhosini + yenza isivumelwano naye yamfungisa. + Yabe isithatha abantu abavelele ezweni, + 14  ukuze umbuso wehliswe, ungakwazi ukuphakama, ukuze ume kuphela uma begcina isivumelwano sayo. + 15  Kodwa ekugcineni inkosi yakwaJuda yadlubulunda yamelana nenkosi yaseBhabhiloni + ngokuthumela izithunywa zayo eGibhithe ukuze ithole amahhashi + nebutho elikhulu kubo. + Ingabe izophumelela? Ingabe umuntu owenza lezi zinto ngeke ajeziswe? Angasephula yini isivumelwano kodwa angajeziswa?’ + 16  “ ‘ “Ngiyafunga,” kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, “izofela eBhabhiloni, endaweni okuhlala kuyo inkosi* eyayibeka ukuba ibe* inkosi, leyo eyadelela isifungo sayo yaphula nesivumelwano sayo. + 17  Ibutho elikhulu namasosha kaFaro amaningi ngeke ayisize empini, + lapho kuphakanyiswa izindonga zokuvimbezela kwakhiwa nezindonga zokuvikela ukuze kubhujiswe abantu abaningi. 18  Yedelele isifungo yaphula nesivumelwano. Nakuba yenza isithembiso, yenze zonke lezi zinto futhi ngeke iphunyuke.” ’ 19  “ ‘Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngiyafunga ngithi, ngizomjezisa ngenxa yokuthi wedelele isifungo sami + wephula nesivumelwano sami. 20  Ngizokwelulela inethi lami phezu kwakhe, uyobanjwa yinethi lami lokuzingela. + Ngiyomletha eBhabhiloni, ngimahlulele lapho ngenxa yokuthi akathembekanga kimi. + 21  Bonke ababalekayo emasosheni akhe bayobulawa ngenkemba, abasele bahlakazekele kuzo zonke izindawo. + Ngemva kwalokho niyokwazi ukuthi mina Jehova, ngikhulumile.” ’ + 22  “ ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngizothatha isithombo engxenyeni ephezulu yesihlahla somsedari + ngisitshale, emagatsheni aso amancane aphezulu ngizokha isithombo esihlume kuwo + ngisitshale entabeni ende nephakeme. + 23  Ngiyositshala entabeni ephakeme ka-Israyeli; amagatsha aso ayokhula, athele izithelo kube umsedari omkhulu ngokubabazekayo. Zonke izinhlobonhlobo zezinyoni ziyohlala ngaphansi kwawo nasemthunzini wamahlamvu awo. 24  Zonke izihlahla zasendle ziyokwazi ukuthi mina Jehova ngisehlisile isihlahla esiphakeme, ngaphakamisa isihlahla esiphansi; + ngomise isihlahla esiluhlaza ngenza ukuba isihlahla esomile siqhakaze. + Mina Jehova, ngikhulumile futhi ngikwenzile.” ’ ”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “laseKhanani.”
NgesiHebheru, “wembewu.”
Okuwukuthi, uNebukhadinezari.
Okuwukuthi, uZedekiya.