UHezekeli 11:1-25

  • Izikhulu ezimbi ziyalahlwa (1-13)

    • Idolobha lifaniswa nebhodwe lokupheka (3-12)

  • Isithembiso sokubuyiselwa (14-21)

    • Banikezwa “umoya omusha” (19)

  • Inkazimulo kaNkulunkulu iyasuka eJerusalema (22, 23)

  • UHezekeli ubuyela eKhalideya ngombono (24, 25)

11  Umoya wangiphakamisa wangiyisa esangweni elingasempumalanga lendlu kaJehova, esangweni elibheke empumalanga. + Kulelo sango ngabona amadoda angu-25, phakathi kwawo kwakunoJahazaniya indodana ka-Azuri noPhelathiya indodana kaBhenaya, izikhulu zabantu. +  Wabe esethi* kimi: “Ndodana yomuntu, yiwo lawa amadoda aceba okubi nanikeza iseluleko esibi kuleli* dolobha.  Athi, ‘Akusona yini lesi isikhathi sokwakha izindlu? + Idolobha* liyibhodwe lokupheka, *+ thina siyinyama.’  “Ngakho profetha ngokumelene nabo. Profetha ndodana yomuntu.” +  Ngemva kwalokho umoya kaJehova wafika kimi, + wathi* kimi: “Yithi, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Enikushilo kuyiqiniso, O nina ndlu ka-Israyeli, ngiyakwazi enikucabangayo.  Nibangele ukuba abaningi bafe kuleli dolobha, nagcwalisa imigwaqo yalo ngababulewe.” ’ ” +  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Izidumbu enizilahle edolobheni ziyinyama, idolobha liyibhodwe lokupheka. + Kodwa nina nizokhishwa kulo.’ ”  “ ‘Niyesabile inkemba, + ngizoletha inkemba imelane nani,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.  ‘Ngizonikhipha kulo ngininikele esandleni sezifiki, nginahlulele. + 10  Nizobulawa yinkemba. + Ngizonahlulela emngceleni wakwa-Israyeli, + nizokwazi ukuthi nginguJehova. + 11  Idolobha ngeke libe yibhodwe lokupheka kini, ngeke nibe yinyama phakathi kwalo; ngizonahlulela emngceleni wakwa-Israyeli, 12  nizokwazi ukuthi nginguJehova. Ngoba anihambanga ngeziqondiso zami, anizilandelanga nezahlulelo zami, + kodwa nenze ngokuvumelana nezahlulelo zezizwe ezinizungezile.’ ” + 13  Kwathi lapho nje sengiprofethile, uPhelathiya indodana kaBhenaya wafa, ngaguqa ngakhothama ngakhala kakhulu ngathi: “Maye, Nkosi EnguMbusi Jehova! Ingabe uzobaqothula abasele bakwa-Israyeli?” + 14  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi: 15  “Ndodana yomuntu, abafowenu, labo abanelungelo lokuhlenga kubafowenu, kanye nayo yonke indlu ka-Israyeli, batshelwe yibo bonke abakhe eJerusalema, bathi, ‘Qhelelani kude noJehova. Izwe lingelethu; linikwe thina ukuba libe elethu.’ 16  Ngakho-ke yithi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Nakuba ngibayise kude le bayothunjelwa phakathi kwezizwe futhi ngibahlakazele emazweni, + okwesikhashana ngizoba yindlu engcwele kubo emazweni abaye kuwo.” ’ + 17  “Ngakho yithi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngizoniqoqa ezizweni nasemazweni enihlakazekele kuwo, ngininike izwe lakwa-Israyeli. + 18  Bayobuyela lapho, basuse zonke izinto ezinyanyekayo nemikhuba enengekayo. + 19  Ngiyobanika inhliziyo enobunye, *+ ngifake umoya omusha kubo; + ngiyosusa inhliziyo yetshe emizimbeni yabo, + ngibanike inhliziyo yenyama, *+ 20  ukuze bahambe ngemithetho yami, bagcine izahlulelo zami bazihloniphe. Uma benza kanjalo bayoba abantu bami, mina ngibe uNkulunkulu wabo.” ’ 21  “ ‘ “Kodwa labo abanhliziyo yabo izimisele ukuqhubeka nezinto zabo ezinyanyekayo nemikhuba yabo enengekayo, ngiyokwehlisela imiphumela yezindlela zabo phezu kwamakhanda abo,” kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.’ ” 22  Amakherubi abe esephakamisa amaphiko awo futhi amasondo ayeseduze kwawo, + inkazimulo kaNkulunkulu ka-Israyeli yayiphezu kwawo. + 23  Inkazimulo kaJehova + yenyuka isuka edolobheni yayoma entabeni esempumalanga yedolobha. + 24  Umoya wabe usungiphakamisa—ngombono, ngomoya kaNkulunkulu—wangiletha kubantu abadingisiwe eKhalideya. Ngemva kwalokho umbono engangiwubonile wasuka kimi. 25  Ngaqala ukutshela abantu abadingisiwe zonke izinto uJehova ayengibonise zona.

Imibhalo yaphansi

Ngokusobala kubhekiselwa kuNkulunkulu.
Noma, “ngokumelene naleli.”
Okuwukuthi, idolobha laseJerusalema, lapho amaJuda ayecabanga ukuthi azovikeleka khona.
Noma, “liyibhodwe lokupheka elinomlomo obanzi.”
Ngokusobala kubhekiselwa kuNkulunkulu.
NgesiHebheru, “eyodwa.”
Okuwukuthi, elalela isiqondiso sikaNkulunkulu.