UHezekeli 10:1-22

  • Kuthathwa umlilo phakathi kwamasondo (1-8)

  • Kuchazwa amakherubi namasondo (9-17)

  • Inkazimulo kaNkulunkulu iyasuka ethempelini (18-22)

10  Njengoba ngangibuka, ngabona phezu komkhathi owawuphezu kwamakhanda amakherubi okuthile okwakufana netshe lesafire kuvela ngaphezu kwawo, kubukeka njengesihlalo sobukhosi. +  Wabe* esethi endodeni egqoke ilineni: + “Ngena phakathi kwamasondo, + ngaphansi kwamakherubi, ugcwalise izandla zakho zombili ngamalahle avuthayo + avela phakathi kwamakherubi uwajikijele phezu kwedolobha.” + Ngakho yangena ngibhekile.  Amakherubi ayemi ngakwesokudla sendlu lapho le ndoda ingena, ifu lagcwala igceke elingaphakathi.  Inkazimulo kaJehova + yasuka emakherubini yaya esitubhini sendlu, kancane kancane indlu yagcwala ifu, + igceke lagcwala ukukhanya kwenkazimulo kaJehova.  Umsindo wamaphiko amakherubi wawuzwakala egcekeni elingaphandle, njengomsindo kaNkulunkulu uMninimandla Onke lapho ekhuluma. +  Wabe eseyala indoda egqoke ilineni, wathi: “Thatha umlilo phakathi kwamasondo, phakathi kwamakherubi,” yangena yama eceleni kwesondo.  Elinye lamakherubi lelulela isandla salo emlilweni owawuphakathi kwamakherubi. + Lawuthatha lawubeka kuzo zombili izandla zendoda egqoke ilineni, + eyabe isiwuthatha yaphuma.  Amakherubi ayenokuthile okwakubukeka njengezandla zomuntu ngaphansi kwamaphiko awo. +  Njengoba ngangibuka, ngabona amasondo amane eceleni kwamakherubi, isondo elilodwa eceleni kwekherubi ngalinye, amasondo ayebonakala ecwebezela njengetshe lekhrisolithe. + 10  Ngokuqondene nokubukeka kwawo, womane ayefana, kwakubonakala sengathi isondo liphakathi kwelinye isondo. 11  Lapho ehamba, ayengaya nomaphi ezinhlangothini zozine angajiki, ngoba ayeya endaweni okubheke kuyo ikhanda ngaphandle kokujika. 12  Kuyo yonke imizimba yawo, imihlane yawo, izandla zawo, amaphiko awo namasondo awo, amasondo awo womane, kwakugcwele amehlo nxazonke. + 13  Ngokuqondene namasondo, ngezwa izwi elalimemeza lithi, “Masondo!” 14  Ngalinye* lalinobuso obune. Ubuso bokuqala kwakuwubuso bekherubi, ubuso besibili kuwubuso bomuntu, obesithathu kuwubuso bebhubesi, obesine kuwubuso bokhozi. + 15  Amakherubi ayesukuma—kwakuyizo lezo zidalwa* eziphilayo engangizibone emfuleni iKhebari + 16  lapho amakherubi ehamba, amasondo ayehamba eceleni kwawo; lapho amakherubi ephakamisa amaphiko awo ukuze abe phezulu ngaphezu komhlaba, amasondo ayengajiki noma asuke eceleni kwawo. + 17  Lapho ema, nawo ayema; lapho ephakama, nawo ayephakama kanye nawo, ngoba umoya osebenza ezidalweni* eziphilayo wawukuwo. 18  Inkazimulo kaJehova + yasuka esitubhini sendlu yama phezu kwamakherubi. + 19  Amakherubi aphakamisa amaphiko awo aphakama emhlabathini ngibhekile. Amasondo ayeseduze kwawo ngesikhathi esuka. Ama esangweni elingasempumalanga lendlu kaJehova, inkazimulo kaNkulunkulu ka-Israyeli yayiphezu kwawo. + 20  Lezi kwakuyizidalwa* eziphilayo engangizibone ngaphansi kukaNkulunkulu ka-Israyeli emfuleni iKhebari, + ngakho ngabona ukuthi zazingamakherubi. 21  Zozine zazinobuso obune, amaphiko amane nokwakubonakala sengathi izandla zomuntu ngaphansi kwamaphiko azo. + 22  Ubuso bazo babubonakala bunjengobuso engangibubone ngasemfuleni iKhebari. + Ngasinye sasihamba siqonde ngqo phambili. +

Imibhalo yaphansi

Ngokusobala kubhekiselwa kuNkulunkulu.
Okuwukuthi, ikherubi ngalinye.
NgesiHebheru, “sidalwa.”
NgesiHebheru, “umoya wesidalwa.”
NgesiHebheru, “Lesi isidalwa.”