KumaHebheru 8:1-13

  • Itabernakele lifanekisela izinto zasezulwini (1-6)

  • Kuqhathaniswa isivumelwano esidala nesisha (7-13)

8  Manje nanti iphuzu eliyinhloko lalokhu esikushoyo: Sinompristi ophakeme onjengalo, + futhi uye wahlala phansi ngakwesokudla sesihlalo sobukhosi soMkhulu emazulwini, +  isikhonzi sasendaweni* engcwele + nesasetendeni leqiniso, elamiswa uJehova,* hhayi umuntu.  Ngoba wonke umpristi ophakeme unomsebenzi wokunikela izipho nemihlatshelo; ngakho kwakudingekile ukuba nalona abe nokuthile azonikela ngakho. +  Ukube ubesemhlabeni, ubengeke abe ngumpristi, + njengoba bekhona abantu abanikela izipho ngokoMthetho.  Laba bantu banikela inkonzo engcwele endaweni engumfanekiso neyisithunzi + sezinto zasezulwini; + njengoba nje kuboniswa umyalo uNkulunkulu awunika uMose lapho esezokwakha itende: Ngoba uthi: “Qikelela ukuthi wenza zonke izinto ulandela umklamo* owawuboniswa entabeni.” +  Kodwa manje uJesu uthole inkonzo* enhle kakhulu ngoba futhi ungumlamuleli + wesivumelwano esingcono, + esimiswe ngokomthetho ezithembisweni ezingcono. +  Ukube leso sivumelwano sokuqala sasingenaphutha, sasingeke sidingeke esesibili. +  Ngoba uthola abantu benephutha lapho ethi: “ ‘Bhekani! Kuza izinsuku,’ kusho uJehova,* ‘engiyokwenza ngazo isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda.  Ngeke sifane nesivumelwano engasenza nokhokho babo ngosuku engababamba ngalo ngesandla ngabakhipha ezweni laseGibhithe, + ngoba abaqhubekanga esivumelwaneni sami, ngakho ngayeka ukubanakekela,’ kusho uJehova.* 10  “ ‘Ngoba yilesi isivumelwano engiyosenza nendlu ka-Israyeli ngemva kwalezo zinsuku,’ kusho uJehova.* ‘Ngiyofaka imithetho yami ezingqondweni zabo, ngiyilobe nasezinhliziyweni zabo. + Ngiyoba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. + 11  “ ‘Yilowo nalowo ngeke esafundisa isakhamuzi esikanye naye noma umfowabo, athi: “Yazi uJehova!”* Ngoba bonke bayongazi, kusukela komncane kunabo bonke kuye komkhulu kunabo bonke. 12  Ngoba ngiyoba nesihe ezenzweni zabo ezingalungile, futhi ngeke ngisazikhumbula izono zabo.’ ” + 13  Ngokusho kwakhe ukuthi “isivumelwano esisha,” wenze esidala sangabe sisasebenza. + Manje lokho okungasasebenzi nokugugayo kusuke sekuzoshabalala. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “inceku yomphakathi yasendaweni.”
Noma, “ngokwendlela.”
Noma, “inkonzo yomphakathi.”