UHabakuki 2:1-20

 • “Ngizoqapha ukuze ngibone ukuthi yini azoyikhuluma” (1)

 • UJehova uphendula umprofethi (2-​20)

  • ‘Hlala ulindele umbono’ (3)

  • Olungile uyophila ngokwethembeka (4)

  • Omaye abahlanu kumaKhaledi (6-20)

   • Ulwazi ngoJehova luyogcwala umhlaba (14)

2  Ngizoqhubeka ngimile endaweni yami yokuqapha, +Ngizoma phezu kodonga lokuvikela. Ngizoqapha ukuze ngibone ukuthi yini azoyikhuluma esebenzisa minaNokuthi ngizophendula ngithini lapho ngikhuzwa.   UJehova wangiphendula wathi: “Wubhale phansi umbono, uwuqophe ngokucacile ematsheni ayizicaba, +Ukuze owufunda ngokuzwakalayo awufunde kalula. *+   Ngoba umbono uzogcwaliseka ngesikhathi esimisiwe,Leso sikhathi sizofika ngokushesha, ngeke uqambe amanga. Ngisho noma ungase ulibale,* hlala uwulindele! *+ Ngoba nakanjani uzogcwaliseka. Ngeke wephuze!   Bheka lowo oziphakamisayo;Akekho qotho. Kodwa olungile uyophila ngenxa yokwethembeka kwakhe. *+   Impela, ngenxa yokuthi iwayini liyakhohlisa,Indoda eqhoshayo ngeke iwufinyelele umgomo wayo. Isifiso sayo asaneliseki njengeThuna;*Ayaneliseki njengokufa. Iqhubeka iqoqa zonke izizweIqoqela kuyo bonke abantu. +   Ngeke yini bonke laba basho isaga, amazwi agudliselayo neziphicaphicwano? + Bayothi: ‘Maye kulowo oqongelela okungekona okwakhe—Kuyoze kube nini?—Nakulowo ozandisela isikweletu!   Ngeke yini labo obakweletayo bavumbuke kungalindelekile? Bayophaphama bakudlikize,Uyoba yinto yokuphangwa. +   Ngenxa yokuthi waphanga izizwe eziningi,Zonke ezinye izizwe ziyokuphanga, +Ngenxa yokuchitha kwakho igazi labantuNobudlova bakho emhlabeni,Emadolobheni nakubo bonke abahlala kuwo. +   Maye kulowo otholela indlu yakhe inzuzo embi,Ukuze abeke isidleke sakhe endaweni ephakeme,Ukuze abalekele inhlekelele! 10  Ucebe ukulethela indlu yakho ihlazo. Ngokuqothula izizwe eziningi uzilethele isono. + 11  Itshe liyokhala lisodongeni,Nogodo luyoliphendula lusophahleni lwamapulangwe. 12  Maye kulowo owakha idolobha ngokuchitha igazi,Omisa idolobhana ngokungalungi! 13  Bheka! Akuveli yini kuJehova wamabutho ukuthi izizwe ziyosebenza kanzima ukuze zikhwezele umlilo,Nokuthi izizwe zikhandlekela ubala? + 14  Ngoba umhlaba uyogcwala ulwazi ngenkazimulo kaJehovaNjengoba amanzi egcwele ulwandle. + 15  Maye kulowo onika abangane bakhe okuphuzwayo,Ekuxuba nolaka nentukuthelo, ukuze abenze badakwe,Ngenjongo yokubuka ubunqunu babo! 16  Uyosutha ihlazo esikhundleni senkazimulo. Nawe futhi—phuza bese ukuveza obala ukungasoki kwakho.* Indebe esesandleni sokudla sikaJehova iyofika nakuwe, +Ihlazo liyomboza inkazimulo yakho; 17  Ngoba uyombozwa ubudlova obenziwe eLebhanoni,Nokubhubhisa okwethuse izilwane kuyokufikela,Ngenxa yokuchitha igazi labantuNobudlova obenza emhlabeni,Emadolobheni nakulabo abahlala kuwo. + 18  Sinanzuzoni isithombe esibaziwe,Lapho umenzi waso esesibazile? Sinanzuzoni isithombe sensimbi,* nofundisa amanga,Ngisho noma umenzi waso ethembele kuso,Enza onkulunkulu abangasizi ngalutho abangakhulumi? + 19  Maye kulowo othi okhunini: “Phaphama!” Noma othi etsheni elingakhulumi: “Vuka! Sifundise!” Bheka! Sinamekwe ngegolide nangesiliva, +Awukho nakancane umoya kuso. + 20  Kodwa uJehova usethempelini lakhe elingcwele. + Thula phambi kwakhe, mhlaba wonke!’ ” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngokushelelayo.”
Noma, “kubonakala sengathi uyalibala.”
Noma, “ulindele ngokulangazela.”
Noma kungaba, “ngokholo lwakhe; ngenkolelo yakhe.”
Noma, “njengeShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “bese uyadiyazela.”
Noma, “esenziwe ngokuncibilikisiwe.”