KwabaseGalathiya 1:1-24

  • Ukubingelela (1-5)

  • Azikho ezinye izindaba ezinhle (6-9)

  • Izindaba ezinhle ezishunyayelwa uPawulu zivela kuNkulunkulu (10-12)

  • Ukuguquka kukaPawulu nomsebenzi wasekuqaleni (13-24)

1  Mina Pawulu ongumphostoli ngiyanibhalela. Akekho umuntu owangimisa ukuba ngibe umphostoli, kodwa uJesu Kristu + noNkulunkulu uYise, + owamvusa kwabafile.  Yebo, mina Pawulu kanye nawo wonke amakholwa akanye nami ngiyanibhalela, nina mabandla aseGalathiya:  Kwangathi ningathola umusa omkhulu* nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba naseNkosini uJesu Kristu.  Yazinikela ngenxa yezono zethu + ukuze isikhulule kuleli zwe* lamanje elikhohlakele + ngokwentando kaNkulunkulu noBaba wethu, +  okumelwe inkazimulo ibe kuye kuze kube phakade naphakade. Amen.  Kuyangimangaza ukuthi nimfulathela* masinyane kangaka Lowo owanibiza ngomusa omkhulu kaKristu enibizela kolunye uhlobo lwezindaba ezinhle. +  Akukhona ukuthi kunezinye izindaba ezinhle; kodwa kunabathile abanibangela inkathazo, + abafuna ukuhlanekezela izindaba ezinhle mayelana noKristu.  Nokho, ngisho noma thina noma ingelosi evela ezulwini besingamemezela kini njengezindaba ezinhle okuthile okungale kwezindaba ezinhle esazimemezela kini, makaqalekiswe lowo.  Njengoba sishilo ngaphambili, ngiyaphinda futhi ngiyasho, noma ubani omemezela kini njengezindaba ezinhle okuthile okungale kwalokho enakwamukela, makaqalekiswe. 10  Eqinisweni, ingabe manje ngizama ukuthonya abantu noma uNkulunkulu? Noma ingabe ngizama ukujabulisa abantu? Ukube bengisajabulisa abantu, ngabe angiyona inceku kaKristu. 11  Ngoba ngifuna nazi bazalwane ukuthi izindaba ezinhle engazimemezela kini aziveli kubantu; + 12  ngoba nami angizitholanga kumuntu futhi angizifundiswanga, kodwa ngazambulelwa uJesu Kristu. 13  Impela, nezwa ngokuziphatha kwami kwangaphambili enkolweni yobuJuda, + ukuthi ngangilokhu ngilishushisa ngonya* ibandla likaNkulunkulu futhi ngilichitha; + 14  ngangenza intuthuko enkulu enkolweni yobuJuda kunabaningi kontanga yami esizweni sakithi, njengoba ngangiwashisekela kakhulu impela amasiko obaba. + 15  Kodwa lapho uNkulunkulu, owangihlukanisa nesibeletho sikamama futhi wangibiza ngomusa wakhe omkhulu, + ekubona kukuhle 16  ukwambula iNdodana yakhe ngami, ukuze ngimemezele ezizweni izindaba ezinhle mayelana nayo, + angizange ngicele iseluleko somunye umuntu ngokushesha; 17  futhi angizange ngikhuphukele eJerusalema kulabo ababengabaphostoli ngaphambi kwami, kodwa ngaya e-Arabhiya, ngase ngibuyela eDamaseku. + 18  Ngemva kweminyaka emithathu ngakhuphukela eJerusalema + ngiyovakashela uKhefase, *+ ngahlala naye izinsuku ezingu-15. 19  Kodwa akekho omunye umphostoli engambona ngaphandle kukaJakobe + umfowabo weNkosi. 20  Ngokuqondene nezinto enginibhalela zona, ngiyaniqinisekisa phambi kukaNkulunkulu ukuthi angiqambi amanga. 21  Ngemva kwalokho ngaya ezifundeni zaseSiriya naseKhilikhiya. + 22  Kodwa amabandla aseJudiya ayemunye noKristu ayengangazi. 23  Ayevame nje ukuzwa kuthiwa: “Umuntu owayesishushisa ngaphambili + manje usememezela izindaba ezinhle mayelana nokholo ayeluhlasela ngaphambili.” + 24  Ngakho aqala ukukhazimulisa uNkulunkulu ngenxa yami.

Imibhalo yaphansi

Noma, “umusa ongafanelwe.”
Noma, “kulesi simiso sezinto.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “nisuswa.”
NgesiGreki, “kwaze kwaba seqophelweni lokweqisa.”
Obuye abizwe ngokuthi uPetru.