KwabaseFilipi 3:1-21

  • Ukungathembeli enyameni (1-11)

    • Ukushaya indiva zonke izinto ngenxa kaKristu (7-9)

  • Ukululekela phambili emgomweni (12-21)

    • Ukuba izakhamuzi zasemazulwini (20)

3  Okokugcina bazalwane, qhubekani nijabula eNkosini. + Ukunibhalela izinto ezifanayo akungikhathazi, kodwa kuphephisa nina.  Qaphelani izinja; qaphelani abantu abalimazayo; qaphelani labo abasika ijwabu. +  Ngoba thina sinokusoka kwangempela, + thina esinikela inkonzo engcwele ngomoya kaNkulunkulu futhi esiziqhayisa ngoKristu Jesu + nesingathembeli enyameni,  nakuba kuyimi onesizathu sokuthembela enyameni, uma ekhona onaso. Uma noma imuphi omunye umuntu ecabanga ukuthi unesizathu sokuthembela enyameni, mina nginaso nakakhulu:  ngasokwa ngosuku luka-8, + ngingowesizwe sakwa-Israyeli, emndenini wakwaBhenjamini, umHebheru ozalwa ngamaHebheru; + ngokuqondene nomthetho, ngingumFarisi; +  ngokuqondene nentshiseko, ngashushisa ibandla; + ngokuqondene nokulunga okusekelwe emthethweni, ngingongasoleki.  Kodwa noma yiziphi izinto ezaziyinzuzo kimi, ngizishaye indiva* ngenxa kaKristu. +  Ngaphezu kwalokho, ngempela zonke izinto ngizishaya indiva ngenxa yenzuzo edlula zonke izinto yolwazi ngoKristu Jesu iNkosi yami. Ngenxa yakhe ngiye ngamukela ukulahlekelwa yizo zonke izinto futhi ngizibheka njengenqwaba yezibi,* ukuze ngizuze umusa kaKristu*  nokuba ngitholakale ngimunye naye, hhayi ngenxa yokulunga kwami okuwumphumela wokulandela uMthetho, kodwa ngenxa yokulunga okuwumphumela wokholo + kuKristu, + ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngesisekelo sokholo. + 10  Inhloso yami iwukumazi uKristu namandla ovuko lwakhe + nokuba ngihlupheke njengaye, + ngizinikele ekufeni okunjengokwakhe, + 11  ukuze ngibone ukuthi kungenzeka yini ngithole uvuko lokuqala kwabafile. + 12  Akukhona ukuthi sengiwamukele kakade lo mvuzo noma ukuthi sengenziwe ngaphelela, kodwa ngiphishekela + ukubona ukuthi ngingekubambe yini nami lokho uKristu Jesu angikhethele kona. *+ 13  Bazalwane, angikazibheki njengosewubambile; kodwa yinye into engiqiniseka ngayo: Njengoba ngikhohlwa izinto ezingemuva + futhi ngilulekela phambili ezintweni ezingaphambili, + 14  ngizabalazela ukufinyelela umgomo wokuthola umklomelo + wobizo lwaphezulu + lukaNkulunkulu ngoKristu Jesu. 15  Ngakho-ke, sonke thina esivuthiwe, + masibe nalesi simo sengqondo, kodwa uma nicabanga ngendlela ehlukile kunoma iyiphi into, uNkulunkulu uyonambulela isimo sengqondo esifanele. 16  Noma kunjalo, ngezinga esesithuthuke ngalo, masiqhubeke sihamba ngokuhlelekile ngalo mzila ofanayo. 17  Ngobunye yibani abalingisi bami, + bazalwane, iso lenu lihlale likulabo abahamba ngendlela evumelana nesibonelo esinibekela sona. 18  Ngoba kukhona abaningi abahamba njengezitha zesigxobo sokuhlushwa* sikaKristu. Ngangivame ukukhuluma ngabo kaningi kodwa manje ngikhuluma ngabo nangezinyembezi. 19  Isiphetho sabo siwukubhujiswa, unkulunkulu wabo yisisu sabo, inkazimulo yabo iyihlazo labo, futhi izingqondo zabo zisezintweni zomhlaba. + 20  Kodwa thina siyizakhamuzi + zasemazulwini, + silindele ngokulangazela umsindisi osezulwini, iNkosi uJesu Kristu, + 21  oyoguqula umzimba wethu ophansi ukuze ufane* nomzimba wakhe okhazimulayo + esebenzisa amandla akhe amakhulu amenza abeke zonke izinto ngaphansi kwakhe. +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “ngizishiye emuva ngokuzithandela.”
Noma, “kadoti; yemfucuza.”
NgesiGreki, “ngizuze uKristu,” okuwukuthi, ukuthola izibusiso njengomlandeli kaKristu.
NgesiGreki, “angibambe ngakho.”
NgesiGreki, “uvumelane.”