U-Ezra 9:1-15

  • Ukuganiselana kwa-Israyeli (1-4)

  • Umthandazo ka-Ezra wokuvuma izono (5-15)

9  Ngokushesha nje lapho lezi zinto sezenziwe, izikhulu zeza kimi, zathi: “Abantu bakwa-Israyeli nabapristi namaLevi abazihlukanisanga nabantu bamazwe nemikhuba yabo enengekayo, + abantu abangamaKhanani, amaHeti, amaPherizi, amaJebusi, ama-Amoni, abakwaMowabi, abaseGibhithe + nama-Amori. +  Bazithathele amanye amadodakazi abo aba abafazi babo bathathela namadodana abo abafazi. + Manje bona, beyinzalo* engcwele, + bahlangene nabantu bakula mazwe. + Izikhulu nababusi abangamaphini yibo abahamba phambili kulokhu kungathembeki.”  Kwathi nje lapho ngizwa le nto, ngaklebhula ingubo yami nejazi lami elingenamikhono, ngahluthula izinwele ekhanda lami ngadoncula nentshebe yami, ngahlala phansi ngishaqekile.  Wonke umuntu owayehlonipha* amazwi kaNkulunkulu ka-Israyeli weza wangizungeza ngenxa yokungathembeki kwabantu abadingisiwe, ngesikhathi ngihlezi ngishaqekile kwaze kwaba yisikhathi somnikelo wokudla okusanhlamvu wakusihlwa. +  Ngesikhathi somnikelo wokudla okusanhlamvu wakusihlwa + ngasukuma ngilulazekile, ingubo yami nejazi lami elingenamikhono kuklebhukile, ngaguqa ngamadolo ngelulela izandla zami kuJehova uNkulunkulu wami.  Ngase ngithi: “O Nkulunkulu wami, ngizizwa nginamahloni futhi ngiphoxekile. Angicabangi ukuthi ngiyakufanelekela ukuthandaza kuwe Nkulunkulu wami, ngoba iziphambeko zethu zandile phezu kwamakhanda ethu necala lethu likhule laze lafika emazulwini. +  Kusukela ezinsukwini zokhokho bethu kuze kube namuhla besilokhu sinecala elikhulu; + ngenxa yeziphambeko zethu, thina, amakhosi ethu nabapristi bethu siye sanikelwa esandleni samakhosi akula mazwe, sanikelwa enkembeni, + sathunjwa, + saphangwa, + sahlaziswa, njengoba kunjalo namuhla. +  Kodwa manje ngomzuzwana nje, kufike umusa ovela kuJehova uNkulunkulu wethu ngokuvumela abasele ukuba baphunyuke nangokusinika indawo evikelekile* endaweni yakhe engcwele, + ukuze enze amehlo ethu akhanye, O Nkulunkulu wethu, nokuba asiphumuze ebugqileni bethu.  Ngoba nakuba siyizigqila, + uNkulunkulu wethu akasishiyanga ebugqileni bethu; kodwa uye wasibonisa uthando oluqotho phambi kwamakhosi asePheresiya, + ukuze asiphumuze ngenjongo yokuvusa indlu kaNkulunkulu wethu + nokubuyisela izindawo zayo ezenziwe incithakalo nokuba asinike udonga lwamatshe* kwaJuda naseJerusalema. 10  “Kodwa manje yini esingayisho ngemva kwalokhu Nkulunkulu wethu? Ngoba siyishiyile imiyalo yakho 11  owasinika yona ngezinceku zakho abaprofethi, uthi: ‘Izwe eningena kulo ukuba nilithathe liyizwe elingcolile ngenxa yokungcola kwezizwe zala mazwe, ngenxa yemikhuba yazo enengekayo eziyigcwalise kusukela komunye umkhawulo kuya komunye ngokungcola kwazo. + 12  Ngakho amadodakazi enu ningawaniki amadodana azo, namadodakazi azo ningawathatheli amadodana enu; + akumelwe nanini nifune ukuthula nokuchuma kwazo, + ukuze nibe namandla nidle ubuhle bezwe futhi nilithathele amadodana enu kuze kube phakade.’ 13  Ngemva kwakho konke okusehlele ngenxa yezenzo zethu ezimbi necala lethu elikhulu—ngoba wena, O Nkulunkulu wethu, awusebenzelananga nathi ngokwesiphambeko sethu, + futhi uvumele abanye kithi ukuba baphunyuke + 14  ingabe kufanele siphinde siphule imiyalo yakho sakhe ubuhlobo bomshado* nezizwe ezenza lezi zinto ezinengekayo? + Ngeke yini usithukuthelele kakhulu kangangokuba uze usiqothule siphele, kungasali muntu ophunyukile noma osindile? 15  O Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli, wena ulungile, + ngoba siphunyukile sasinda kuze kube namuhla. Nakhu siphambi kwakho sinecala, ngoba akunakwenzeka ukuma phambi kwakho ngenxa yalokhu.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “beyimbewu.”
NgesiHebheru, “owayethuthumela ngenxa.”
NgesiHebheru, “isikhonkwane.”
Noma, “udonga lwesivikelo.”
Noma, “siganiselane.”