U-Ezra 10:1-44

  • Isivumelwano sokuxosha abafazi bezinye izizwe (1-14)

  • Kuxoshwa abafazi bezinye izizwe (15-44)

10  Ngesikhathi u-Ezra ethandaza + evuma nezono, ekhala futhi ewe ngobuso phambi kwendlu kaNkulunkulu weqiniso, isixuku esikhulu samadoda, abesifazane nabantwana bakwa-Israyeli samzungeza, ngoba abantu babekhala kakhulu.  UShekaniya indodana kaJehiyeli + wamadodana ka-Elamu + wathi ku-Ezra: “Senze ngokungathembeki kuNkulunkulu wethu ngokushada* abesifazane bezinye izizwe abavela kubantu bakula mazwe. + Noma kunjalo, lisekhona ithemba ngo-Israyeli.  Manje masenze isivumelwano noNkulunkulu wethu + sokuxosha bonke laba bafazi nenzalo yabo, ngokuvumelana nesiqondiso sikaJehova nesalabo abahlonipha* umyalo kaNkulunkulu wethu. + Masenze ngokuvumelana noMthetho.  Sukuma, ngoba le ndaba isemahlombe akho, thina sikanye nawe. Yiba namandla, uthathe isinyathelo.”  Ngemva kwalokho u-Ezra wasukuma wafungisa izinduna zabapristi, amaLevi nawo wonke u-Israyeli ukuba benze okwakushiwo. + Nangempela bafunga.  U-Ezra wasukuma phambi kwendlu kaNkulunkulu weqiniso waya egunjini* likaJehohanani indodana ka-Eliyashibi. Nakuba aya lapho, akadlanga lutho futhi akaphuzanga manzi, ngoba wayelila ngenxa yokungathembeki kwabantu abadingisiwe. +  Babe sebememezela kulo lonke elakwaJuda nelaseJerusalema ukuthi bonke ababekade bedingisiwe baqoqane eJerusalema;  futhi ngokuvumelana nesinqumo sezikhulu namadoda amadala, noma ubani ongazange afike phakathi nezinsuku ezintathu uyothathelwa zonke izimpahla zakhe, axoshwe nasebandleni labantu ababedingisiwe. +  Ngakho wonke amadoda akwaJuda nawakwaBhenjamini aqoqana eJerusalema phakathi nezinsuku ezintathu, okungukuthi, ngenyanga ka-9 ngosuku luka-20 lwenyanga. Bonke abantu babehleli endaweni evulekile yendlu kaNkulunkulu weqiniso, beqhaqhazela ngenxa yale ndaba nangenxa yemvula enamandla. 10  U-Ezra umpristi wasukuma wathi kubo: “Nenze ngokungathembeki ngokushada abesifazane bezinye izizwe, + ngokwenza kanjalo ninezele ecaleni lika-Israyeli. 11  Manje vumani izono kuJehova uNkulunkulu wokhokho benu nenze intando yakhe. Zihlukaniseni nezizwe zala mazwe nalaba bafazi bezinye izizwe.” + 12  Lonke ibandla laphendula ngezwi elikhulu lathi: “Kusemahlombe ethu ukuba senze njengoba nje usho. 13  Nokho, kunabantu abaningi futhi yinkathi yemvula. Asikwazi ukuma ngaphandle futhi le ndaba ngeke ithathe usuku olulodwa noma ezimbili, ngoba sidlubulunde ngezinga elikhulu kule ndaba. 14  Ngakho, sicela izikhulu zethu zimelele lonke ibandla; + bonke labo abasemadolobheni akithi abashade abesifazane bezinye izizwe mabeze ngesikhathi esimisiwe kanye namadoda amadala nabahluleli bedolobha ngalinye, kuze kube yilapho sesiyinqandile intukuthelo evuthayo kaNkulunkulu wethu ngokuphathelene nale ndaba.” 15  Nokho, uJonathani indodana ka-Asaheli noJahizeya indodana kaThikiva bamelana nalokhu, uMeshulami noShabhethayi abangamaLevi + babasekela. 16  Kodwa ababekade bedingisiwe benza okwakuvunyelwane ngakho; u-Ezra umpristi nezinhloko zemindeni yoyise, bonke beshiwo ngamagama, bahlangana ngosuku lokuqala lwenyanga yeshumi ukuze bahlole lolu daba; 17  ngosuku lokuqala lwenyanga yokuqala baqeda ukuxazulula udaba lwawo wonke amadoda ayeshade nabesifazane bezinye izizwe. 18  Kwatholakala ukuthi abanye emadodaneni abapristi babeshade abesifazane bezinye izizwe: + emadodaneni kaJeshuwa + indodana kaJehozadaki nabafowabo, uMahaseya, u-Eliyezeri, uJaribi noGedaliya. 19  Kodwa bathembisa ukuthi bazobaxosha abafazi babo, futhi njengoba babenecala, babezonikela inqama yomhlambi ngenxa yecala labo. + 20  Emadodaneni ka-Imeri + kwakunoHanana noZebadiya; 21  emadodaneni kaHarimi, + uMahaseya, u-Eliya, uShemaya, uJehiyeli no-Uziya; 22  emadodaneni kaPhashuri, + u-Eliyohenayi, uMahaseya, u-Ishmayeli, uNethaneli, uJozabhadi no-Eleyasa. 23  KumaLevi, kwakunoJozabhadi, uShimeyi, uKhelaya, (okungukuthi, uKhelitha), uPhethahiya, uJuda no-Eliyezeri; 24  kubahlabeleli, u-Eliyashibi; kubalindisango, uShalumi, uThelemi no-Uri. 25  Ku-Israyeli, emadodaneni kaPharoshi, + kwakunoRamiya, u-Iziya, uMalikhiya, uMijamini, u-Eleyazare, uMalikhiya noBhenaya; 26  emadodaneni ka-Elamu, + uMathaniya, uZakariya, uJehiyeli, + u-Abhidi, uJeremoti no-Eliya; 27  emadodaneni kaZathu, + u-Eliyohenayi, u-Eliyashibi, uMathaniya, uJeremoti, uZabhadi no-Aziza; 28  emadodaneni kaBebayi, + uJehohanani, uHananiya, uZabhayi no-Atilayi; 29  emadodaneni kaBhani, uMeshulami, uMaluki, u-Adaya, uJashubi, uSheyali noJeremoti; 30  emadodaneni kaPhahati-mowabi, + u-Adena, uKhelali, uBhenaya, uMahaseya, uMathaniya, uBhezaleli, uBhinuwi noManase; 31  emadodaneni kaHarimi, + u-Eliyezeri, u-Ishiya, uMalikhiya, + uShemaya, uShimeyoni, 32  uBhenjamini, uMaluki noShemariya; 33  emadodaneni kaHashumi, + uMathenayi, uMathatha, uZabhadi, u-Elifeleti, uJeremayi, uManase noShimeyi; 34  emadodaneni kaBhani, uMahadayi, u-Amramu, u-Uweli, 35  uBhenaya, uBhedeya, uKeluhi, 36  uVaniya, uMeremoti, u-Eliyashibi, 37  uMathaniya, uMathenayi noJahasu; 38  emadodaneni kaBhinuwi, uShimeyi, 39  uShelemiya, uNathani, u-Adaya, 40  uMakenadebhayi, uShashayi, uSharayi, 41  u-Azareli, uShelemiya, uShemariya, 42  uShalumi, u-Amariya noJosefa; 43  emadodaneni aseNebo, uJeheyeli, uMatithiya, uZabhadi, uZebhina, uJadayi, uJoweli noBhenaya. 44  Bonke laba babethathe abafazi bezinye izizwe, + futhi babaxosha abafazi babo nabantwana babo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngokungenisa ezindlini zethu.”
NgesiHebheru, “abathuthumela ngenxa.”
Noma, “ehholo lokudlela.”