U-Esteri 4:1-17

  • UMoridekayi uyalila (1-5)

  • UMoridekayi ucela u-⁠Esteri ukuba angenele (6-17)

4  Lapho uMoridekayi + ezwa ngakho konke okwakwenziwe, + waklebhula izingubo zakhe wagqoka indwangu yesaka wazithela ngomlotha. Ngemva kwalokho wasuka waya phakathi nedolobha, ekhala kakhulu kalusizi.  Wahamba waze wafika esangweni lenkosi, ngoba akukho muntu okwakumelwe angene esangweni lenkosi egqoke indwangu yesaka.  Kuzo zonke izifundazwe *+ lapho izwi lenkosi nomyalo wayo kwakufinyelela khona, kwaba khona isililo esikhulu phakathi kwamaJuda, nokuzila ukudla + nokukhala nokuklabalasa. Abaningi babelala ezindwangwini zamasaka nasemlotheni. +  Lapho izinceku zika-Esteri nabathenwa bakhe bengena futhi bemtshela, indlovukazi yezwa ubuhlungu obukhulu. Yabe isithumela izingubo kuMoridekayi ukuba azigqoke esikhundleni sendwangu yakhe yesaka, kodwa wazenqaba.  U-Esteri wabe esebiza uHathaki, omunye wabathenwa benkosi, lowo inkosi eyayimmise njengesikhonzi sakhe, wamyala ukuba athole kuMoridekayi ukuthi lokhu kwakusho ukuthini nokuthi kwakwenzekani.  Ngakho uHathaki waphuma waya kuMoridekayi esigcawini sedolobha esasingaphambi kwesango lenkosi.  UMoridekayi wamtshela ngazo zonke izinto ezazimehlele nangayo yonke imali + uHamani ayethembise ukuthi uzoyikhokha ifakwe emcebweni wenkosi ukuze amaJuda abhujiswe. +  Wamnika nekhophi yomyalo wokuba babulawe owawukhishwe eShushani. *+ Kwakumelwe ayitshengise u-Esteri futhi amchazele ngayo, amyale + ukuba angene enkosini acelele abantu bakubo umusa wayo futhi abanxusele ngokuqondile kuyo.  UHathaki wabuya, watshela u-Esteri okwakushiwo uMoridekayi. 10  U-Esteri waphendula uHathaki wamtshela lokho uMoridekayi + okwakufanele akwenze: 11  “Zonke izinceku zenkosi nabantu bezifundazwe* zenkosi bayazi ukuthi uma noma iyiphi indoda noma owesifazane engena egcekeni lenkosi elingaphakathi + engabizwanga, munye nje kuphela umthetho osebenzayo: Kumelwe abulawe. Angaphila kuphela uma inkosi yelulela kuye intonga yegolide. + Manje sekuphele izinsuku ezingu-30 inkosi ingangibizile.” 12  Lapho uMoridekayi etshelwa lokho u-Esteri ayekushilo, 13  waphendula u-Esteri wathi: “Ungacabangi ukuthi ngenxa yokuthi usendlini yenkosi, usethubeni elingcono lokusinda kunamanye amaJuda. 14  Ngoba uma uthula manje, ukusindiswa nokukhululwa kwamaJuda kuyovela kwenye indawo, + kodwa wena nendlu kayihlo niyoshabalala. Kwazi bani? Mhlawumbe uthole isikhundla sasebukhosini ngenxa yesikhathi esinjengalesi.” + 15  U-Esteri waphendula uMoridekayi wathi: 16  “Hamba uqoqe wonke amaJuda aseShushani* bese nizila ukudla + ngenxa yami. Ningadli futhi ningaphuzi izinsuku ezintathu, + ubusuku nemini. Nami nezinceku zami sizozila ukudla. Ngizongena enkosini, okuyinto ephambene nomthetho, futhi uma kumelwe ngife, ngizokufa.” 17  Ngakho uMoridekayi wahamba wayokwenza konke u-Esteri ayemyale ngakho.

Imibhalo yaphansi

Noma, “izifunda zombuso.”
Noma, “eSusa.”
Noma, “bezifunda zombuso.”
Noma, “aseSusa.”