U-Esteri 2:1-23

  • Kufunwa enye indlovukazi (1-14)

  • U-Esteri uba indlovukazi (15-20)

  • UMoridekayi udalula icebo (21-23)

2  Ngemva kwalezi zinto, lapho ulaka lweNkosi u-Ahashiveroshi + selwehlile, yakukhumbula lokho uVashiti ayekwenzile + nalokho okwakunqunyiwe ngaye. +  Izinceku zenkosi zabe sezithi: “Inkosi mayifunelwe izintombi ezinhle eziyizintombi nto.  Mayimise abaphathi kuzo zonke izifundazwe zayo, + baqoqele ndawonye zonke izintombi ezinhle eziyizintombi nto esigodlweni* iShushani,* endlini yabesifazane.* Mazinakekelwe uHegayi + umthenwa wenkosi, umqaphi wabesifazane, futhi mazinikezwe izimonyo.*  Intombi ethandeka kakhulu enkosini izoba yindlovukazi esikhundleni sikaVashiti.” + Lokhu kwayijabulisa inkosi, ngakho yenza kanjalo.  Kwakukhona umuntu othile ongumJuda esigodlweni* iShushani, *+ igama lakhe kunguMoridekayi + indodana kaJayire indodana kaShimeyi indodana kaKishi, umBhenjamini, +  owayeyiswe ekudingisweni esuka eJerusalema nabantu ababedingiswe noJekoniya *+ inkosi yakwaJuda, lowo uNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni eyamyisa ekudingisweni.  Wakhulisa* uHadasa,* okungukuthi, u-Esteri, indodakazi yomfowabo kayise, + ngoba wayengenabo abazali. Le ntombi yayimi kahle futhi iyinhle, kwathi lapho kufa uyise nonina, uMoridekayi wayithatha njengendodakazi yakhe.  Lapho izwi lenkosi nomthetho wayo sekumenyezelwe nalapho izintombi eziningi seziqoqelwe esigodlweni* iShushani* zinakekelwa uHegayi, + u-Esteri naye wayiswa endlini yenkosi* ukuze anakekelwe uHegayi umqaphi wabesifazane.  Le ntombi yathandeka kuye futhi yathola umusa wakhe,* ngokushesha wayilungisela izimonyo *+ nokudla okukhethekile, wayabela izintombi ezikhethekile eziyisikhombisa ezivela endlini yenkosi. Waphinde wayithutha yona nezinceku zayo wabayisa endaweni enhle kunazo zonke endlini yabesifazane.* 10  U-Esteri akazange akhulume ngabantu bakubo + noma ngezihlobo zakhe, ngoba uMoridekayi + wayemyale ukuba angatsheli muntu. + 11  Usuku nosuku uMoridekayi wayehamba eduze kwegceke lendlu yabesifazane* ukuze ezwe ngenhlalakahle ka-Esteri nangalokho okwakwenzeka kuye. 12  Intombi ngayinye yayiba nethuba lokungena eNkosini u-Ahashiveroshi ngemva kokuqeda ukumonyongwa izinyanga ezingu-12 njengoba zaziyaliwe, ngoba nansi indlela okwakumelwe zimonyongwe* ngayo—izinyanga eziyisithupha ngamafutha emure + nezinyanga eziyisithupha ngamafutha ebhalsamu + nangezinhlobonhlobo zezimonyo.* 13  Ngemva kwalokho intombi yayisikulungele ukungena enkosini, futhi noma yini eyayiyicela yayinikwa yona lapho isuka endlini yabesifazane* iya endlini yenkosi. 14  Yayingena kusihlwa, ekuseni ibuyele endlini yesibili yabesifazane* eyayinakekelwa uShahashigazi umthenwa wenkosi, + umqaphi wezancinza. Yayingabuyeli enkosini ngaphandle kokuba inkosi iyithande kakhulu futhi ibizwe ngegama. + 15  Lapho kufika ithuba lokuba angene enkosini, u-Esteri indodakazi ka-Abhihayili umfowabo kayise kaMoridekayi owayemthathe njengendodakazi yakhe, + akacelanga lutho ngaphandle kwalokho uHegayi umthenwa wenkosi, umqaphi wabesifazane, ayekushilo. (U-Esteri wayelokhu ethola umusa kubo bonke ababembona.) 16  U-Esteri wayiswa eNkosini u-Ahashiveroshi endlini yayo yobukhosi ngenyanga yeshumi, okungukuthi, inyanga kaThebeti,* ngonyaka wesikhombisa + wokubusa kwayo. 17  Inkosi yamthanda u-Esteri ngaphezu kwabo bonke abanye besifazane, futhi wathola umusa wayo nokwamukeleka* kuyo ngaphezu kwezinye izintombi. Yabe isifaka umnqwazo wasebukhosini* ekhanda lakhe yamenza indlovukazi + esikhundleni sikaVashiti. + 18  Inkosi yabe seyenzela zonke izikhulu nezinceku zayo idili elikhulu, idili lika-Esteri. Ngemva kwalokho, yamemezela ukukhululwa ezifundazweni futhi yaqhubeka iphana ngezipho ngokomcebo wayo. 19  Manje lapho izintombi + seziqoqiwe okwesibili, uMoridekayi wayehlezi esangweni lenkosi. 20  U-Esteri akashongo lutho ngezihlobo zakhe nangabantu bakubo, + njengoba nje uMoridekayi ayemyalile; u-Esteri waqhubeka nokwenza okwakushiwo uMoridekayi, njengoba nje ayenza ngesikhathi esamnakekela. + 21  Ngalezo zinsuku lapho uMoridekayi ehlezi esangweni lenkosi, uBhigithani noThereshi, izikhulu ezimbili zegceke zenkosi, abalindimnyango, bathukuthela futhi bakha icebo lokubulala* iNkosi u-Ahashiveroshi. 22  Kodwa uMoridekayi wezwa ngalokhu, wayesetshela iNdlovukazi u-Esteri ngokushesha. U-Esteri wabe esekhuluma nenkosi egameni likaMoridekayi. 23  Ngakho le ndaba yaphenywa, kwatholakala ukuthi iyiqiniso futhi bobabili balengiswa esigxotsheni; konke lokhu kwabhalwa phambi kwenkosi, encwadini yomlando. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “enqabeni.”
Noma, “iSusa.”
Indlu ehlala amakhosikazi noma izancinza zenkosi.
Noma, “mazibhucungwe.”
Noma, “enqabeni.”
Noma, “iSusa.”
Obizwa ngoJehoyakini kweyesi-2Kh 24:8.
Noma, “Wayengumqaphi.”
Incazelo: “Isihlahla Sombomvana.”
Noma, “enqabeni.”
Noma, “iSusa.”
Noma, “esigodlweni.”
Noma, “wayibonisa uthando oluqotho.”
Noma, “ukubhucungwa.”
Indlu ehlala amakhosikazi noma izancinza zenkosi.
Indlu ehlala amakhosikazi noma izancinza zenkosi.
Noma, “zibhucungwe.”
Noma, “nangokubhucungwa kwabesifazane.”
Indlu ehlala amakhosikazi noma izancinza zenkosi.
Indlu ehlala amakhosikazi noma izancinza zenkosi.
Noma, “nothando oluqotho.”
Noma, “iduku lokushuqula lasebukhosini.”
NgesiHebheru, “lokubeka isandla.”