Eksodusi 9:1-35

  • Inhlupho 5: imfuyo iyafa (1-7)

  • Inhlupho 6: kumila amathumba kubantu nasezilwaneni (8-12)

  • Inhlupho 7: isichotho (13-35)

    • UFaro uzobona amandla kaNkulunkulu (16)

    • Igama likaJehova lizomenyezelwa (16)

9  Ngakho uJehova wathi kuMose: “Yana kuFaro uthi kuye, ‘Yilokhu uJehova uNkulunkulu wamaHebheru akushilo: “Khulula abantu bami ukuze bangikhonze. +  Kodwa uma wenqaba ukubakhulula futhi uqhubeka ubabambile,  isandla sikaJehova + sizomelana nemfuyo yakho esemadlelweni. Kuzoba khona isifo esiyingozi kakhulu + emahhashini, ezimbongolweni, emakamelini nasemihlanjini yezinkomo neyezimvu.  UJehova nakanjani uzokwenza kube nomehluko phakathi kwemfuyo yakwa-Israyeli nemfuyo yaseGibhithe, akukho nokukodwa okwama-Israyeli okuzofa.”’” +  Ngaphezu kwalokho, uJehova wabeka isikhathi, ethi: “Kusasa uJehova uzokwenza lokhu ezweni.”  Ngakho uJehova wakwenza lokho ngalo kanye usuku olulandelayo, zonke izinhlobo zemfuyo yaseGibhithe zaqala ukufa, + kodwa akukho neyodwa imfuyo yama-Israyeli eyafa.  Lapho uFaro ehlola, kwakungafanga ngisho neyodwa imfuyo yama-Israyeli. Noma kunjalo, inhliziyo kaFaro yaqhubeka iba lukhuni, akabakhululanga abantu. +  Ngemva kwalokho uJehova wathi kuMose no-Aroni: “Gcwalisani izandla zenu ngomule* kahhonela, uMose awuphonse emoyeni phambi kukaFaro.  Uzoba ubhuqu kulo lonke izwe laseGibhithe, futhi uzoba amathumba abuhlungu kakhulu kumuntu nasesilwaneni kulo lonke izwe laseGibhithe.” 10  Ngakho bawuthatha umule kuhhonela bama phambi kukaFaro, uMose wawuphonsa emoyeni, waba amathumba abuhlungu kakhulu aqubuka kumuntu nasesilwaneni. 11  Abapristi abenza imilingo abakwazanga ukuma phambi kukaMose ngenxa yamathumba, ngoba ayemile kubapristi abenza imilingo nakubo bonke abaseGibhithe. + 12  Kodwa uJehova wayivumela inhliziyo kaFaro ukuba ibe lukhuni, akabalalelanga, njengoba nje uJehova ayeshilo kuMose. + 13  UJehova wathi kuMose: “Vuka ekuseni ume phambi kukaFaro, uthi kuye, ‘Yilokhu uJehova uNkulunkulu wamaHebheru akushilo: “Khulula abantu bami ukuze bangikhonze. 14  Ngoba ngiqondisa wonke amagalelo ami enhliziyweni yakho, ezincekwini zakho nakubantu bakho, ukuze wazi ukuthi akekho onjengami kuwo wonke umhlaba. + 15  Manje ngabe sengiselulile isandla sami ukuze ngishaye wena nabantu bakho ngesifo esiyingozi kakhulu, futhi ngabe awusekho* emhlabeni. 16  Kodwa ngikugcine ngenxa yaso kanye lesi sizathu: ukuze ngikubonise amandla ami futhi ngenze igama lami limenyezelwe emhlabeni wonke. + 17  Ingabe usaqhubeka uzikhukhumeza kubantu bami ngokungabakhululi? 18  Bheka kusasa ngalesi sikhathi ngizobangela ukuba kune isichotho esikhulu kakhulu, esingakaze sibe khona eGibhithe kusukela ngosuku elasungulwa ngalo kuze kube manje. 19  Ngakho thumela izwi lokuba kungeniswe yonke imfuyo yakho nakho konke okungokwakho okusemadlelweni ngaphansi kompheme. Wonke umuntu nesilwane okuzobe kusendle kungangeniswanga endlini kuzofa lapho isichotho sehlela kukho.”’” 20  Noma ubani ezincekwini zikaFaro owayelesaba izwi likaJehova wabalekisela izinceku zakhe nemfuyo yakhe ezindlini ngokushesha, 21  kodwa ongalilalelanga izwi likaJehova waziyeka zisendle izinceku zakhe nemfuyo yakhe. 22  UJehova wathi kuMose: “Yelulela isandla sakho ngasemazulwini, ukuze isichotho sehlele phezu kwalo lonke izwe laseGibhithe, + kumuntu nasesilwaneni nakuzo zonke izitshalo zasendle ezweni laseGibhithe.” + 23  Ngakho uMose wayelulela ngasemazulwini induku yakhe, uJehova wathumela ukuduma nesichotho, umlilo* wehlela emhlabeni. UJehova wayelokhu enisa isichotho ezweni laseGibhithe. 24  Kwaba nesichotho, kwagqamuka amalangabi omlilo phakathi kwaso. Sasisikhulu kakhulu; kwakungakaze kube khona esinjengaso ezweni kusukela iGibhithe laba isizwe. + 25  Isichotho sashaya konke okwakusendle kulo lonke izwe laseGibhithe, kusukela kumuntu kuya esilwaneni, nazo zonke izinhlobo zezinto ezimilayo futhi savithiza zonke izihlahla zasendle. + 26  Kusezweni laseGosheni kuphela, lapho kwakukhona khona ama-Israyeli, lapho kungabanga nasichotho khona. + 27  UFaro wathumela wabiza uMose no-Aroni wathi kubo: “Ngonile kulokhu. UJehova ulungile, mina nabantu bami sinephutha. 28  Ncengani uJehova ukuze kuphele lokhu kuduma nesichotho sikaNkulunkulu. Ngizimisele ukunikhulula, ngeke nisahlala.” 29  Ngakho uMose wathi kuye: “Lapho nje ngiphuma edolobheni ngizokwelulela izandla zami phambi kukaJehova. Ukuduma kuzonqamuka nesichotho ngeke sisaqhubeka, ukuze wazi ukuthi umhlaba ungokaJehova. + 30  Kodwa wena nezinceku zakho, ngiyazi kakade ukuthi ngisho nangaleso sikhathi ngeke nimesabe uJehova uNkulunkulu.” 31  Ifilakisi nebhali kwakushaywe isichotho, ngoba ibhali lase lilungele ukuvunwa nefilakisi seliqhakazile. 32  Kodwa ukolweni nesipelite akushaywanga isichotho ngoba kona kwakwephuzile ukumila. 33  UMose waphuma edolobheni kuFaro welulela izandla zakhe phambi kukaJehova, ukuduma nesichotho kwanqamuka nemvula yayeka ukuna emhlabeni. + 34  Lapho uFaro ebona ukuthi imvula, isichotho nokuduma kunqamukile, waphinda wona, wenza inhliziyo yakhe yaba nenkani, + yena nezinceku zakhe. 35  Inhliziyo kaFaro yaqhubeka iyitshe, akawakhululanga ama-Israyeli, njengoba nje uJehova ayeshilo ngoMose. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngempuqumpuqu emnyama edalwa intuthu.”
Noma, “ususiwe.”
Mhlawumbe kuchazwa umbani onamandla.