Eksodusi 8:1-32

  • Inhlupho 2: amaxoxo (1-15)

  • Inhlupho 3: izinsensane (16-19)

  • Inhlupho 4: izibawu (20-32)

    • Izwe laseGosheni alithinteki (22, 23)

8  UJehova wathi kuMose: “Yana kuFaro, uthi kuye, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Khulula abantu bami ukuze bangikhonze. +  Uma ulokhu wenqaba ukubakhulula, ngizoshaya yonke indawo yakho ngamaxoxo. +  UMfula iNayile uzogcwala amaxoxo, azokhuphuka angene endlini yakho, ekamelweni lakho, phezu kombhede wakho, ezindlini zezinceku zakho, kubantu bakho, kohhavini bakho nasezitsheni zakho zokuxovela* inhlama. +  Amaxoxo azokhuphukela kuwe, kubantu bakho, nakuzo zonke izinceku zakho.”’”  Kamuva uJehova wathi kuMose: “Yithi ku-Aroni, ‘Yelulela isandla sakho nenduku phezu kwemifula, imisele yeNayile namaxhaphozi, wenze ukuba amaxoxo akhuphukele ezweni laseGibhithe.’”  Ngakho u-Aroni welulela isandla sakhe phezu kwamanzi aseGibhithe, amaxoxo aqala ukukhuphuka alimboza izwe laseGibhithe.  Nokho, abapristi abenza imilingo benza into efanayo ngobuciko babo obuyimfihlo, nabo benza amaxoxo ukuba akhuphukele ezweni laseGibhithe. +  UFaro wabe esebiza uMose no-Aroni wathi: “Ncengani uJehova ukuba asuse amaxoxo kimi nakubantu bami, + ngoba ngiyafuna ukubakhulula abantu ukuze benzele uJehova umhlatshelo.”  UMose wathi kuFaro: “Ngishiyela kuwe ukuba unqume ukuthi ngikuncengele nini ukuba amaxoxo asuswe kuwe, ezincekwini zakho, kubantu bakho nasezindlini zakho. Azosala eMfuleni iNayile kuphela.” 10  UFaro wathi: “Kusasa.” Ngakho uMose wathi: “Kuzoba njengokusho kwakho ukuze wazi ukuthi akekho omunye onjengoJehova uNkulunkulu wethu. + 11  Amaxoxo azosuka kuwe, ezindlini zakho, ezincekwini zakho nakubantu bakho. Azosala eNayile kuphela.” + 12  Ngakho uMose no-Aroni baphuma kuFaro, uMose wancenga uJehova ngenxa yamaxoxo ayewalethe kuFaro. + 13  UJehova wenza njengoba uMose ayecelile, amaxoxo afa ezindlini, emagcekeni nasemasimini. 14  Babewanqwabelanisa eba izindunduma eziningi, izwe laqala ukunuka. 15  Lapho uFaro ebona ukuthi amaxoxo awasekho, wenza inhliziyo yakhe yaba lukhuni + wenqaba ukubalalela, njengoba nje uJehova ayeshilo. 16  UJehova wathi kuMose: “Yithi ku-Aroni, ‘Yelula induku yakho ushaye uthuli lomhlabathi, lube izinsensane* kulo lonke izwe laseGibhithe.’” 17  Bakwenza lokhu. U-Aroni welula isandla nenduku yakhe washaya uthuli lomhlabathi, kwaba khona izinsensane kumuntu nasesilwaneni. Lonke uthuli lomhlabathi lwaba izinsensane kulo lonke izwe laseGibhithe. + 18  Abapristi abenza imilingo bazama ukwenza okufanayo ukuze baveze izinsensane ngobuciko babo obuyimfihlo, + kodwa abakwazanga. Izinsensane zaba kumuntu nasesilwaneni. 19  Ngakho abapristi abenza imilingo bathi kuFaro: “Lokhu kwenziwe ngamandla* kaNkulunkulu!” + Kodwa inhliziyo kaFaro yaqhubeka iba nenkani, akabalalelanga, njengoba nje uJehova ayeshilo. 20  UJehova wathi kuMose: “Vuka kusesekuseni kakhulu ume phambi kukaFaro. Bheka! Lapho uFaro efika emfuleni, kumelwe uthi kuye, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Khulula abantu bami ukuze bangikhonze. 21  Kodwa uma ungabakhululi abantu bami, ngizothumela izibawu* phezu kwakho, ezincekwini zakho, kubantu bakho nasezindlini zakho; izindlu zaseGibhithe zizogcwala izibawu, zimboze ngisho nomhlabathi abama* phezu kwawo. 22  Ngalolo suku nakanjani ngizolihlukanisa izwe laseGosheni okuhlala kulo abantu bami. Akukho zibawu eziyoba lapho, + ngalokhu uzokwazi ukuthi mina Jehova, nginamandla kuwo wonke umhlaba. + 23  Ngizokwenza kube nomehluko phakathi kwabantu bami nabantu bakho. Kusasa sizokwenzeka lesi sibonakaliso.”’” 24  UJehova wenza kanjalo, iqulu lezibawu lahlasela indlu kaFaro nezindlu zezinceku zakhe nalo lonke izwe laseGibhithe. + Izwe lonakaliswa izibawu. + 25  Ekugcineni uFaro wabiza uMose no-Aroni wathi: “Hambani nenzele uNkulunkulu wenu umhlatshelo ezweni.” 26  Kodwa uMose wathi: “Akufanele senze kanjalo, ngoba lokho esizokwenza umhlatshelo kuJehova uNkulunkulu wethu kuyoba yinto enengekayo kwabaseGibhithe. + Uma sithukuthelisa abaseGibhithe ngenxa yomhlatshelo esiwunikela phambi kwamehlo abo, ngeke yini basishaye ngamatshe? 27  Sizothatha uhambo lwezinsuku ezintathu siye ehlane, sizomenzela lapho umhlatshelo uJehova uNkulunkulu wethu, njengoba nje eshilo kithi.” + 28  Manje uFaro wathi: “Ngizonikhulula ukuze niyokwenzela uJehova uNkulunkulu wenu umhlatshelo ehlane. Kuphela ningayi kude kangaka. Ngincengeleni.” + 29  UMose wathi: “Manje ngiyaphuma lapha, ngizomncenga uJehova, izibawu zizosuka kuFaro, ezincekwini zakhe nakubantu bakhe kusasa. Kodwa uFaro kumelwe ayeke ukusikhohlisa* ngokwenqaba ukukhulula abantu ukuba bayokwenzela uJehova umhlatshelo.” + 30  Ngemva kwalokho uMose waphuma kuFaro wayoncenga uJehova. + 31  Ngakho uJehova wenza njengokusho kukaMose, izibawu zasuka kuFaro, ezincekwini zakhe nakubantu bakhe. Akusalanga nesisodwa. 32  Nokho, uFaro waphinde wenza inhliziyo yakhe yaba lukhuni, akabakhululanga abantu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “nasemikhombeni yakho yokuxovela.”
Isinambuzane esifana nomiyane.
NgesiHebheru, “ngumunwe.”
Uhlobo lwempukane oluncinzayo.
Okuwukuthi, abaseGibhithe.
Noma, “ukudlala.”