Eksodusi 6:1-30

  • Kuvuselelwa isithembiso senkululeko (1-13)

    • Igama likaJehova alaziwa ngokugcwele (2, 3)

  • Uhlu lozalo lukaMose no-Aroni (14-27)

  • UMose kumelwe aphinde avele phambi kukaFaro (28-30)

6  UJehova wathi kuMose: “Manje uzokubona engizokwenza kuFaro. + Isandla esinamandla sizomphoqa ukuba abakhulule futhi sizomphoqa ukuba abaxoshe ezweni lakhe.” +  UNkulunkulu wabe esethi kuMose: “NginguJehova.  Ngangivame ukubonakala ku-Abrahama, u-Isaka noJakobe njengoNkulunkulu uMninimandla Onke, + kodwa igama lami elithi Jehova + angizange ngilembule ngokugcwele kubo. +  Ngamisa isivumelwano sami nabo sokubanika izwe laseKhanani, izwe ababehlala kulo njengezifiki. +  Manje mina ngikuzwile ukububula kwabantu bakwa-Israyeli abagqilazwa abaseGibhithe futhi ngiyasikhumbula isivumelwano sami. +  “Ngakho yithi kuma-Israyeli: ‘NginguJehova, ngizonikhulula ekusetshenzisweni kanzima abaseGibhithe nginikhulule nasekugqilazweni yibo, + futhi ngizonibuyisa ngengalo eyeluliwe* nangezahlulelo ezinkulu. +  Ngizonithatha nibe isizwe sami, mina ngibe uNkulunkulu wenu, + nakanjani nizokwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu ozonikhulula ekugqilazweni abaseGibhithe.  Ngizoningenisa ezweni engafunga ukuthi* ngiyolinika u-Abrahama, u-Isaka noJakobe; ngizoninika lona libe elenu. + NginguJehova.’” +  Kamuva uMose wadlulisa lo myalezo kuma-Israyeli, kodwa awamlalelanga uMose ngenxa yokudikibala nangenxa yokugqilazwa kabuhlungu. + 10  UJehova wabe esekhuluma noMose, wathi: 11  “Hamba utshele uFaro, inkosi yaseGibhithe, ukuthi kufanele akhulule ama-Israyeli aphume ezweni lakhe.” 12  UMose waphendula uJehova, wathi: “Bheka! Ama-Israyeli awangilalelanga; + uFaro yena angangilalela kanjani nje ngibe ngingakwazi ukukhuluma kahle?” + 13  Kodwa uJehova waphinde watshela uMose no-Aroni ukuthi yimiphi imiyalo okumelwe bayidlulisele kuma-Israyeli nakuFaro, inkosi yaseGibhithe, ukuze akhulule ama-Israyeli ezweni laseGibhithe. 14  Yilezi izinhloko zemindeni yama-Israyeli: Amadodana kaRubeni, izibulo lika-Israyeli, + kwakunguHanoki, uPhalu, uHezironi noKarmi. + Lena imindeni kaRubeni. 15  Amadodana kaSimeyoni kwakunguJemuweli, uJamini, u-Ohadi, uJakini, uZohari noShawule, indodana yowesifazane ongumKhanani. + Lena imindeni kaSimeyoni. 16  Lawa amagama amadodana kaLevi, + ngokozalo lomndeni wawo: UGereshoni, uKohati noMerari. + Iminyaka yokuphila kukaLevi yayingu-137. 17  Amadodana kaGereshoni kwakunguLibhini noShimeyi, ngokwemindeni yawo. + 18  Amadodana kaKohati kwakungu-Amramu, u-Izihari, uHebroni no-Uziyeli. + Iminyaka yokuphila kukaKohati yayingu-133. 19  Amadodana kaMerari kwakunguMaheli noMushi. Lena kwakuyimindeni yamaLevi, ngokozalo lomndeni wawo. + 20  U-Amramu wathatha uJokebedi, udadewabo kayise, waba umkakhe. + Wamzalela u-Aroni noMose. + Iminyaka yokuphila kuka-Amramu yayingu-137. 21  Amadodana ka-Izihari kwakunguKhora, + uNefegi noZikiri. 22  Amadodana ka-Uziyeli kwakunguMishayeli, u-Elizafani + noSitri. 23  U-Aroni wathatha u-Elisheba, indodakazi ka-Aminadaba, udadewabo kaNaheshoni, + waba umkakhe. Wamzalela uNadabi, u-Abhihu, u-Eleyazare no-Itamari. + 24  Amadodana kaKhora kwakungu-Asiri, u-Elkana no-Abhiyasafa. + Lena kwakuyimindeni yabakwaKhora. + 25  U-Eleyazare, + indodana ka-Aroni, wathatha enye yamadodakazi kaPhuthiyeli yaba umkakhe. Yamzalela uFinehasi. + Lezi izinhloko zemindeni yokhokho bamaLevi, ngokwemindeni yazo. + 26  Yibo laba o-Aroni noMose uJehova athi kubo: “Khiphani abantu bakwa-Israyeli ezweni laseGibhithe ngokwamaqembu* abo.” + 27  Yibo abakhuluma noFaro, inkosi yaseGibhithe, ukuba akhiphe abantu bakwa-Israyeli eGibhithe. Kwakuyilo Mose no-Aroni. + 28  Ngalolo suku uJehova akhuluma ngalo noMose ezweni laseGibhithe, 29  uJehova watshela uMose, wathi: “NginguJehova. Tshela uFaro, inkosi yaseGibhithe, konke engikusho kuwe.” 30  UMose wathi phambi kukaJehova: “Bheka! Angikwazi ukukhuluma kahle, uzongilalela kanjani uFaro?” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “enamandla.”
NgesiHebheru, “engaphakamisa isandla sami ngathi.”
NgesiHebheru, “ngokwamabutho.”