Eksodusi 40:1-38

  • Ukumisa itabernakele (1-33)

  • Inkazimulo kaJehova igcwala etabernakele (34-38)

40  UJehova wabe esethi kuMose:  “Ngosuku lokuqala lwenyanga yokuqala, kufanele umise itabernakele, itende lokuhlangana. +  Ubeke umphongolo wobuFakazi kulo, + bese usitha uMphongolo ngekhethini. +  Kufanele ungenise itafula + bese uhlela izinto zalo, ungenise uthi lwesibani + ukhanyise izibani zalo. +  Ubeke i-altare legolide lempepho + phambi komphongolo wobuFakazi ufake ikhethini* lomnyango wetabernakele endaweni yalo. +  “Kufanele ubeke i-altare lomnikelo oshiswayo + phambi komnyango wetabernakele, itende lokuhlangana,  ubeke indishi phakathi kwetende lokuhlangana ne-altare ufake amanzi kuyo. +  Ulungise igceke + nxazonke bese ufaka ikhethini *+ lesango legceke.  Ngemva kwalokho kufanele uthathe amafutha okugcoba + ugcobe itabernakele nakho konke okukulo, + ulingcwelise lona nazo zonke izinto zalo, ukuze libe ngcwele. 10  Kufanele ugcobe i-altare lomnikelo oshiswayo nazo zonke izinto zalo ungcwelise i-altare, ukuze libe yi-altare elingcwelengcwele. + 11  Ugcobe indishi nento ehlala kuyo ukungcwelise. 12  “Ngemva kwalokho ulethe u-Aroni namadodana akhe eduze komnyango wetende lokuhlangana ubageze ngamanzi. + 13  Kufanele ugqokise u-Aroni izingubo ezingcwele + umgcobe + umngcwelise, uzoba umpristi kimi. 14  Ngemva kwalokho usondeze amadodana akhe uwagqokise izingubo. + 15  Kufanele uwagcobe njengoba nje wagcoba uyise, + ukuze abe abapristi kimi, futhi ukugcotshwa kwawo kuzosebenza njalo kuwo njengobupristi baphakade ezizukulwaneni zawo.” + 16  UMose wenza ngokuvumelana nakho konke uJehova ayemyale ngakho. + Wenza kanjalo nje. 17  Ngenyanga yokuqala, ngonyaka wesibili, ngosuku lokuqala lwenyanga, lamiswa itabernakele. + 18  Lapho uMose emisa itabernakele, wabeka phansi izisekelo zalo ezinezimbobo, + wafaka izinhlaka zamapulangwe, + wafaka izingodo zalo, + wamisa nezinsika zalo. 19  Wendlala itende + phezu kwetabernakele wabeka nesembozo + setende ngaphezu kwalo, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 20  Ngemva kwalokho wathatha ubuFakazi + wabufaka eMphongolweni + wabeka izinduku + eMphongolweni wabeka isivalo + eMphongolweni. + 21  Wangenisa uMphongolo etabernakele wafaka ikhethini + endaweni yalo wasitha umphongolo wobuFakazi, + njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 22  Ngemva kwalokho wabeka itafula + etendeni lokuhlangana ohlangothini olusenyakatho lwetabernakele ngaphandle kwekhethini, 23  wabe esehlela kahle izinkwa + phezu kwalo phambi kukaJehova, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 24  Wabeka uthi lwesibani + etendeni lokuhlangana phambi kwetafula, ohlangothini lwetabernakele oluseningizimu. 25  Wakhanyisa izibani + phambi kukaJehova, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 26  Wabe esebeka i-altare legolide + etendeni lokuhlangana ngaphambi kwekhethini, 27  ukuze ashunqise impepho enamakha + kulo, + njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 28  Wafaka ikhethini *+ lomnyango wetabernakele endaweni yalo. 29  Wabeka i-altare lomnikelo oshiswayo + emnyango wetabernakele, itende lokuhlangana, ukuze anikele umnikelo oshiswayo + nomnikelo wokudla okusanhlamvu kulo, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 30  Wabeka indishi phakathi kwetende lokuhlangana ne-altare, wafaka amanzi okugeza kuyo. + 31  UMose no-Aroni namadodana akhe bageza kuyo izandla nezinyawo. 32  Noma nini lapho bezongena etendeni lokuhlangana noma besondela e-altare, babegeza, + njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 33  Ekugcineni walungisa igceke + nxazonke zetabernakele ne-altare, wafaka ikhethini* esangweni legceke. + UMose wawuqeda umsebenzi. 34  Ifu laqala ukumboza itende lokuhlangana, inkazimulo kaJehova yagcwalisa itabernakele. + 35  UMose wayengakwazi ukungena etendeni lokuhlangana ngoba ifu lalilokhu liphezu kwalo, nenkazimulo kaJehova yagcwalisa itabernakele. + 36  Lapho ifu likhuphuka lisuka etabernakele, ama-Israyeli ayeqhubeka nendlela phakathi nalo lonke uhambo lwawo. + 37  Nokho, uma ifu lingakhuphuki, ayengaqhubeki nendlela kuze kube usuku elikhuphuka ngalo. + 38  Ngoba ifu likaJehova laliba phezu kwetabernakele emini, ebusuku kube khona umlilo phezu kwalo phambi kwamehlo ayo yonke indlu ka-Israyeli phakathi nalo lonke uhambo lwayo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “isihenqo.”
Noma, “isihenqo.”
Noma, “isihenqo.”
Noma, “isihenqo.”