Eksodusi 4:1-31

  • Izibonakaliso ezintathu ezizokwenziwa uMose (1-9)

  • UMose uzizwa engafaneleki (10-17)

  • UMose ubuyela eGibhithe (18-26)

  • UMose uphinde ahlangane no-Aroni (27-31)

4  UMose waphendula: “Ake sithi abangikholwa futhi abalilaleli izwi lami, + ngoba bazothi, ‘UJehova akazange abonakale kuwe.’”  UJehova wabe esethi kuye: “Yini le esesandleni sakho?” Waphendula: “Yinduku.”  Wathi: “Yiphonse phansi.” Ngakho wayiphonsa phansi, yaba inyoka; + uMose wayibalekela.  UJehova wathi kuMose: “Yelula isandla uyibambe ngomsila.” Waselula wayibamba, yaba induku esandleni sakhe.  UNkulunkulu wayesethi: “Ukuze bakholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu wokhokho babo, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe, + ubonakele kuwe.” +  UJehova wabuye wathi kuye: “Ngicela ufake isandla sakho ekhukhwini elingenhla lengubo yakho.” Wasifaka isandla sakhe ekhukhwini lengubo yakhe. Lapho esikhipha, bheka, isandla sakhe sasishaywe ngochoko sifana neqhwa! +  Ngemva kwalokho wathi: “Buyisela isandla sakho ekhukhwini elingenhla lengubo yakho.” Wasibuyisela isandla sakhe engutsheni yakhe. Lapho esikhipha engutsheni yakhe, sasiphilile sinjengayo yonke inyama yakhe!  Wathi: “Uma bengakukholwa noma bengasinaki isibonakaliso sokuqala, nakanjani bazosinaka isibonakaliso esilandelayo. +  Noma kunjalo, ngisho noma bengazikholwa lezi zibonakaliso ezimbili futhi benqaba ukulalela izwi lakho, uyokha amanzi eMfuleni iNayile uwachithe emhlabathini owomile, amanzi oyowakha eNayile ayoba igazi emhlabathini owomile.” + 10  UMose wathi kuJehova: “Uxolo Jehova, kodwa angikaze ngibe iqaphuqaphu, kusukela kudala noma kusukela ukhulume nenceku yakho, ngoba anginalo ikhono lokukhuluma.” *+ 11  UJehova wathi kuye: “Ubani owenza umlomo womuntu, noma, ubani obenza babe izimungulu, izithulu, babone ngokucacile noma babe izimpumputhe? Akumina yini Jehova owenza lezi zinto? 12  Ngakho manje hamba, ngizoba nawe lapho ukhuluma,* ngizokufundisa okufanele ukusho.” + 13  Kodwa uMose wathi: “Uxolo Jehova, ngicela uthume noma ubani othanda ukumthuma.” 14  UJehova wamthukuthelela kakhulu uMose, wathi: “Akekho yini umfowenu u-Aroni + umLevi? Ngiyazi ukuthi umfowenu ukhuluma kahle kakhulu. Usendleleni uzokuhlangabeza. Lapho ekubona, uzojabula. + 15  Kumelwe ukhulume naye umtshele amazwi ami, + mina ngizoba nawe kanye naye lapho nikhuluma, + ngizonifundisa okumelwe nikwenze. 16  Uzokukhulumela nabantu, abe umkhulumeli wakho, wena ube njengoNkulunkulu kuye. *+ 17  Le nduku uzoyiphatha ngesandla ukuze wenze ngayo izibonakaliso.” + 18  Ngakho uMose wabuyela kuJetiro umukhwe wakhe + wathi kuye: “Ngicela ukubuyela kubafowethu abaseGibhithe ngiyobona ukuthi basaphila yini.” UJetiro wathi kuMose: “Hamba ngokuthula.” 19  Ngemva kwalokho uJehova wathi kuMose kwaMidiyani: “Hamba, buyela eGibhithe, ngoba bonke abantu ababefuna ukukubulala* sebafa.” + 20  UMose wabe esethatha umkakhe namadodana akhe wabagibelisa imbongolo, wabuyela ezweni laseGibhithe. Ngaphezu kwalokho, uMose waphatha induku kaNkulunkulu weqiniso. 21  UJehova wathi kuMose: “Ngemva kokuba usubuyele eGibhithe, uqiniseke ukuthi uyazenza phambi kukaFaro zonke izimangaliso engikunike amandla okuba uzenze. + Kodwa mina ngizovumela inhliziyo yakhe ukuba ibe nenkani, + ngeke abakhulule abantu. + 22  Kumelwe uthi kuFaro, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “U-Israyeli uyindodana yami, izibulo lami. + 23  Ngithi kuwe, Khulula indodana yami ukuze ingikhonze. Kodwa uma wenqaba, ngizobulala indodana yakho, izibulo lakho.”’” + 24  Kwathi endleleni endaweni yokungenisa izihambi uJehova + wamhlangabeza efuna indlela yokumbulala. + 25  Ekugcineni uZiphora + wathatha itshe elicijile* wasoka indodana yakhe, ijwabu layo walithintisa izinyawo zayo* wathi: “Yingoba ungumkhwenyana wami wegazi.” 26  Ngakho uNkulunkulu wamdedela. Ngaleso sikhathi uZiphora wathi, “ngumkhwenyana wegazi,” ngenxa yokusokwa. 27  UJehova wathi ku-Aroni: “Hamba uyohlangabeza uMose ehlane.” + Ngakho wahamba wahlangana naye entabeni kaNkulunkulu weqiniso + wambingelela ngokumqabula. 28  UMose watshela u-Aroni wonke amazwi kaJehova, owayemthumile, + nazo zonke izibonakaliso ayemyale ukuba azenze. + 29  Ngemva kwalokho uMose no-Aroni bahamba baqoqa wonke amadoda amadala akwa-Israyeli. + 30  U-Aroni wawatshela konke uJehova ayekukhulume kuMose, wenza nezibonakaliso + phambi kwabantu. 31  Abantu bakholwa. + Lapho bezwa ukuthi uJehova uwanakile ama-Israyeli + nokuthi wayekubonile ukuhlupheka kwawo, + baguqa base bekhothama.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “nginomlomo onensayo nolimi olunensayo.”
NgesiHebheru, “ngizoba nomlomo wakho.”
Noma, “wena uzomelela uNkulunkulu kuye.”
Noma, “ababefuna umphefumulo wakho.”
Noma, “ummese owenziwe ngetshe.”
Cishe kubhekiselwa ezinyaweni zengelosi.