Eksodusi 39:1-43

  • Ukwenza izingubo zabapristi (1)

  • I-efodi (2-7)

  • Isiqephu sesifuba (8-21)

  • Ijazi elingenamikhono (22-26)

  • Ezinye izingubo zabapristi (27-29)

  • Ucwecwe lwegolide (30, 31)

  • UMose uhlola itabernakele (32-43)

39  Benza izingubo ezilukiwe ezisezingeni eliphezulu zokukhonza endaweni engcwele ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, + uboya obuphephuli nendwangu ebomvu. Benza izingubo ezingcwele zika-Aroni, + njengoba nje uJehova ayeyale uMose.  Wenza* i-efodi + ngegolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe.  Bacangcatha izingcwecwe zegolide zaba izingcwephe, wazisika zaba imicu azoyifaka ayihlanganise nentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu futhi lelukwa laba nemihlobiso.  Balenzela iziqephu zasemahlombe ezazithungelwe kulo.  Ibhande elilukiwe* elalixhunywe kuyi-efodi ukuze lilibophe liqine, + lalenziwe ngezinto ezifanayo: igolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.  Banamathisela amatshe e-onikisi ezinhlakeni zegolide base beqopha kuwo amagama amadodana ka-Israyeli, ngendlela ababengaqopha ngayo uphawu. +  Wawabeka eziqeshini zasemahlombe ze-efodi aba amatshe esikhumbuzo kubantwana bakwa-Israyeli, + njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.  Ngemva kwalokho wenza isiqephu sesifuba. + Senziwa umuntu owenza imihlobiso, njenge-efodi. Sasenziwe ngegolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe. +  Saba nezinhlangothi ezine ezilinganayo lapho siphindiwe. Benza isiqephu sesifuba, okwakuthi lapho siphindiwe, silingane nobude nobubanzi besandla.* 10  Banamathisela kuso izinhlu ezine zamatshe. Uhlu lokuqala kwakuyirubi, itopazi nesimaragidu. 11  Uhlu lwesibili kwakuyitherkhoyisi, isafire nejaspi. 12  Uhlu lwesithathu kwakuyitshe leleshemu,* i-agathe ne-amethiste. 13  Uhlu lwesine kwakuyikrisolithe, i-onikisi nejeyidi. Ayenanyathiselwe ezinhlakeni zegolide. 14  La matshe ayehambisana namagama amadodana ka-Israyeli angu-12, eqoshwe njengophawu, igama ngalinye limelele isizwe ngasinye kwezingu-12. 15  Benza amaketanga anjengezindophi zegolide elihlanzekile esiqeshini sesifuba. + 16  Benza izinhlaka ezimbili zegolide namasongo amabili egolide base befaka la masongo amabili emakhoneni amabili esiqephu sesifuba. 17  Ngemva kwalokho bafaka amaketanga amabili egolide emasongweni amabili asemakhoneni esiqephu sesifuba. 18  Bafaka amaketanga amabili ezintweni ezimbili zegolide bazinamathisela eziqeshini zasemahlombe ngaphambili kuyi-efodi. 19  Benza amasongo egolide amabili bawabeka emakhoneni amabili esiqephu sesifuba aba ngaphakathi abheka i-efodi. + 20  Base benza amanye amasongo egolide amabili bawabeka ngaphambili kuyi-efodi, ngezansi kweziqephu zasemahlombe ezimbili, eduze kwalapho lihlangana khona, ngenhla kwebhande elilukiwe* le-efodi. 21  Ekugcineni, babopha isiqephu sesifuba ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, kusukela emasongweni aso kuya emasongweni e-efodi, ukuze isiqephu sesifuba singagudluki kuyi-efodi, ngaphezu kwebhande elilukiwe,* njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 22  Wabe esenza ijazi le-efodi elingenamikhono, lelukwe isisebenzi esilukayo, lonke lenziwa ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka. + 23  Imbobo yokufaka ikhanda yayimaphakathi nalo, njengembobo yejazi lensimbi. Imbobo yalo yayinomphetho ojikelezayo ukuze lingadabuki. 24  Ngemva kwalokho benza emphethweni wejazi elingenamikhono amahalananda ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli nendwangu ebomvu, kuphothiwe kwahlanganiswa ndawonye. 25  Benza izinsimbi zegolide elihlanzekile bazifaka phakathi kwamahalananda zazungeza umphetho wejazi elingenamikhono, phakathi kwamahalananda; 26  bashintshanisa insimbi nehalananda, insimbi nehalananda, kwazungeza umphetho wejazi elingenamikhono, elalingelokukhonza, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 27  Benzela u-Aroni namadodana akhe izingubo zelineni elisezingeni eliphezulu, ezelukwe isisebenzi esilukayo, + 28  neduku lokushuqula + lelineni elisezingeni eliphezulu, okokuthwala ekhanda okuhlotshisiwe + kwelineni elisezingeni eliphezulu, izikhindi zangaphansi *+ zelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe, 29  nebhande lendwangu yelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli nendwangu ebomvu okwelukwe kwahlanganiswa ndawonye, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 30  Ekugcineni, benza ucwecwe olucwebezelayo lwegolide elihlanzekile, uphawu olungcwele lokuzinikezela,* baqopha kulo umbhalo oqoshwe ngendlela umuntu abengaqopha ngayo uphawu, oluthi: “Ubungcwele bungobukaJehova.” + 31  Babophela kulo intambo eluhlaza okwesibhakabhaka ukuze balubeke phezu kweduku lokushuqula, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 32  Ngakho wonke umsebenzi wetabernakele, itende lokuhlangana, waphela futhi ama-Israyeli enza konke uJehova ayeyale ngakho uMose. + Enza kanjalo nje. 33  Base beletha itabernakele + kuMose, itende + nazo zonke izinto zalo: amahhuku alo, + izinhlaka zalo zamapulangwe, + izinduku zalo + nezinsika zalo nezisekelo zalo ezinezimbobo; + 34  isembozo salo sezikhumba zezinqama ezidaywe zaba bomvu, + isembozo salo sezikhumba zezimvu zamanzi, ikhethini; + 35  umphongolo wobuFakazi nezinduku zawo + nesivalo; + 36  itafula nazo zonke izinto zalo + nesinkwa sokubukwa; 37  uthi lwesibani lwegolide elihlanzekile, izibani zalo, + uhlu lwezibani nazo zonke izinto zalo + namafutha okukhanyisa; + 38  i-altare + legolide, amafutha okugcoba, + impepho enamakha, + ikhethini *+ lomnyango wetende; 39  i-altare lethusi + nesisefo salo sethusi, izinduku zalo, + nazo zonke izinto zalo, + indishi nento ehlala kuyo; + 40  amakhethini alengayo egceke, izinsika zalo nezisekelo zalo ezinezimbobo, + ikhethini *+ lesango legceke, izintambo zalo zetende nezikhonkwane zalo zetende + nazo zonke izinto zenkonzo yetabernakele, zetende lokuhlangana; 41  izingubo ezilukiwe ezisezingeni eliphezulu zokukhonza endlini engcwele, izingubo ezingcwele zika-Aroni umpristi + nezingubo zamadodana akhe zokuba abapristi. 42  Ngokuvumelana nakho konke uJehova ayekuyale uMose, yileyo ndlela ama-Israyeli awenza ngayo wonke umsebenzi. + 43  Lapho uMose ehlola wonke umsebenzi wawo, wabona ukuthi ayewenze njengoba nje uJehova ayeyalile; ngakho uMose wawabusisa.

Imibhalo yaphansi

Ngokusobala kubhekiselwa kuBhezaleli kuleli vesi nasevesini 7, 8 no-22.
Noma, “Ibhande lasokhalweni.”
Cishe bungu-22,2 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Itshe eliyigugu elingashiwongo, okungenzeka ukuthi kubhekiselwa enhlakeni, ihiyakinte, i-opal noma i-tourmaline.
Noma, “kwebhande lasokhalweni.”
Noma, “kwebhande lasokhalweni.”
Noma, “izingubo zangaphansi.”
Noma, “umqhele ongcwele.”
Noma, “isihenqo.”
Noma, “isihenqo.”