Eksodusi 37:1-29

  • Kwenziwa uMphongolo (1-9)

  • Itafula (10-16)

  • Uthi lwesibani (17-24)

  • I-altare lempepho (25-29)

37  UBhezaleli + wabe esenza uMphongolo + wokhuni lomtholo. Wawuyizingalo* ezimbili nohhafu ubude, uyingalo nohhafu ububanzi nengalo nohhafu ukuphakama. +  Wawunameka ngegolide elihlanzekile ngaphandle nangaphakathi, wawenzela iphethelo* legolide eliwuzungezayo. +  Ngemva kwalokho wawenzela amasongo amane egolide, ngaphezu kwezinyawo zawo ezine, amasongo amabili kolunye uhlangothi namasongo amabili kolunye uhlangothi.  Wabe esenza izinduku zokhuni lomtholo wazinameka ngegolide. +  Wafaka izinduku zokuthwala uMphongolo emasongweni asezinhlangothini zoMphongolo. +  Wenza isivalo segolide elihlanzekile. + Sasiyizingalo ezimbili nohhafu ubude nengalo nohhafu ububanzi. +  Wabe esenza amakherubi amabili + egolide esebenzisa isando kuwo womabili amaphethelo esivalo. +  Elinye ikherubi lalikwelinye iphethelo, nelinye ikherubi likwelinye iphethelo. Wenza amakherubi aba kuwo womabili amaphethelo esivalo.  La makherubi amabili elulela amaphiko awo phezulu, amboza isivalo ngamaphiko awo. + Ayebhekene futhi ubuso bawo bubheke isivalo. + 10  Ngemva kwalokho wenza itafula lokhuni lomtholo. + Laliyizingalo ezimbili ubude, liyingalo ububanzi nengalo nohhafu ukuphakama. + 11  Walinameka ngegolide elihlanzekile walenzela iphethelo* legolide elilizungezayo. 12  Wabe esenza unqenqema olulingana nobubanzi besandla* oluzozungeza itafula nephethelo* legolide elizozungeza unqenqema. 13  Ngaphezu kwalokho, walenzela amasongo amane egolide wabeka lawo masongo emakhoneni amane okufakwe kuwo imilenze emine. 14  Amasongo ayesondele onqenqemeni, aba izinto okuzongena kuzo izinduku zokuthwala itafula. 15  Wenza izinduku zokhuni lomtholo wazinameka ngegolide ukuze kuthwalwe ngazo itafula. 16  Ngemva kwalokho wenza ngegolide elihlanzekile izinto ezazizoba phezu kwetafula—izindishi zalo, izinkomishi zalo, izitsha zalo nojeke balo okuzothelwa kukho iminikelo ephuzwayo. + 17  Ngemva kwalokho wenza uthi lwesibani + lwegolide elihlanzekile. Uthi lwesibani walwenza esebenzisa isando. Isinqe salo, isiqu salo, izindebe zalo, amaqhuzwana alo nezimbali zalo kwaba into eyodwa. + 18  Esiqwini salo kwaphuma amagatsha ayisithupha, amagatsha amathathu othi lwesibani aphuma ohlangothini olulodwa namagatsha amathathu kolunye uhlangothi. 19  Igatsha ngalinye kolunye uhlangothi lalinezindebe ezintathu ezimise okwezimbali zom-alimondi, namaqhuzwana nezimbali okushintshanayo. Kwenzeka okufanayo nakolunye uhlangothi. Lokhu kwenziwa emagatsheni ayisithupha ayephuma esiqwini sothi lwesibani. 20  Esiqwini sothi lwesibani kwakunezindebe ezine ezimise okwezimbali zom-alimondi, namaqhuzwana nezimbali kushintshana. 21  Kwakuneqhuzwana ngaphansi kwamagatsha amabili okuqala aphuma esiqwini nelinye iqhuzwana ngaphansi kwamagatsha amabili alandelayo, nelinye futhi iqhuzwana ngaphansi kwamagatsha amabili alandelayo, emagatsheni ayisithupha aphuma esiqwini sothi lwesibani. 22  Amaqhuzwana, amagatsha nalo lonke uthi lwesibani kwenziwa kwaba yinto eyodwa eyenziwe ngegolide elihlanzekile kusetshenziswa isando. 23  Walwenzela izibani eziyisikhombisa + nezindlawu zokucisha* ilangabi nemicengezi yalo yomlilo ngegolide elihlanzekile. 24  Walwenza kanye nazo zonke izinto zalo ngethalenta* legolide elihlanzekile. 25  Manje wenza i-altare lempepho + ngokhuni lomtholo. Lalinezinhlangothi ezine ezilinganayo, ubude balo buyingalo, ububanzi balo buyingalo nokuphakama kwalo kuyizingalo ezimbili. Walenza laba nezimpondo. + 26  Walinameka ngegolide elihlanzekile, ingaphezulu lalo nezinhlangothi zalo zonke nezimpondo zalo, walenzela iphethelo* legolide elilizungezayo engxenyeni ephezulu. 27  Walenzela amasongo amabili egolide ngezansi kwephethelo* lalo ezinhlangothini ezimbili ezibhekene ayezobamba izinduku ezizosetshenziselwa ukulithwala. 28  Ngemva kwalokho wenza izinduku zokhuni lomtholo wazinameka ngegolide. 29  Waphinde wenza amafutha angcwele okugcoba + nempepho ehlanzekile, enamakha, + okuhlanganiswe kahle ngobunyoninco.*

Imibhalo yaphansi

Ingalo elingana no-44,5 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “umhlobiso.”
Noma, “umhlobiso.”
Cishe bungu-7,4 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “nomhlobiso.”
Noma, “namathuluzi alo okucisha.”
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “unqenqema.”
Noma, “konqenqema.”
Noma, “okunjengomsebenzi womenzi wamafutha okugcoba.”