Eksodusi 36:1-38

  • Kunikelwa okungaphezu kokudingekile (1-7)

  • Ukwakhiwa kwetabernakele (8-38)

36  “UBhezaleli uzosebenza no-Oholiyabe kanye nawo wonke amadoda anekhono* uJehova awaphe ukuhlakanipha nokuqonda, ukuze akwazi ukwenza wonke umsebenzi wenkonzo engcwele njengoba nje uJehova eyalile.” +  UMose wabe esebiza uBhezaleli no-Oholiyabe nawo wonke amadoda anekhono uJehova ayefake enhliziyweni yawo ukuhlakanipha, + wonke umuntu owayeshukunyiswa inhliziyo yakhe ukuba avolontiyele ukwenza umsebenzi. +  Base bethatha kuMose wonke umnikelo + ama-Israyeli ayewulethele ukwenza umsebenzi wenkonzo engcwele. Nokho, baqhubeka bemlethela iminikelo yokuzithandela njalo ekuseni.  Ngemva kokuqala umsebenzi ongcwele, zonke izisebenzi ezinekhono zazifika, esinye ngemva kwesinye,  zithi kuMose: “Abantu baletha okuningi kakhulu kunalokho okudingekayo emsebenzini uJehova ayale ukuba wenziwe.”  Ngakho uMose wayala ukuba kwenziwe isaziso kulo lonke ikamu, esithi: “Madoda nabesifazane, ningabe nisaletha ezinye izinto zomnikelo ongcwele.” Ngenxa yalokho abantu bavinjwa ukuba balethe noma yini.  Izinto zazanele ukuba kwenziwe wonke umsebenzi, zingaphezu kokwakudingeka.  Zonke izisebenzi ezinekhono + zakha itabernakele + ngezindwangu eziyishumi zetende zelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli nendwangu ebomvu; wazenza* zaba nomhlobiso wamakherubi othungelwe kuzo. +  Indwangu yetende ngayinye yayiyizingalo* ezingu-28 ubude nezingalo ezine ububanzi. Zonke izindwangu zetende zazilingana. 10  Wabe esexhuma izindwangu zetende ezinhlanu, nezinye izindwangu zetende ezinhlanu wazixhuma. 11  Ngemva kwalokho wenza izihibe ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka ekupheleni kwendwangu eyodwa yetende emaphethelweni lapho zihlangana khona. Wenza okufanayo ekupheleni kwenye indwangu yetende lapho zihlangana khona. 12  Wenza izihibe ezingu-50 endwangwini eyodwa yetende, nezihibe ezingu-50 ekupheleni kwendwangu yetende lapho zihlangana khona ukuze izihibe zibhekane. 13  Ekugcineni wenza amahhuku egolide angu-50 wahlanganisa lezi zindwangu zetende ngawo, itabernakele laba yinto eyodwa. 14  Wabe esenza izindwangu zoboya bembuzi zetende elingaphezu kwetabernakele. Wenza izindwangu zetende ezingu-11. + 15  Indwangu yetende ngayinye yayiyizingalo ezingu-30 ubude nezingalo ezine ububanzi. Lezi zindwangu zetende ezingu-11 zazilingana. 16  Wazihlanganisa ndawonye izindwangu zetende ezinhlanu, wabe esehlanganisa nezinye izindwangu zetende eziyisithupha ndawonye. 17  Wabe esenza izihibe ezingu-50 ekupheleni kwendwangu yetende esekugcineni lapho zihlangana khona, wenza nezihibe ezingu-50 ekupheleni kwenye indwangu yetende lapho zihlangana khona. 18  Wenza amahhuku ethusi angu-50 okuhlanganisa itende libe yinto eyodwa. 19  Wenza isembozo setende ngezikhumba zezinqama ezidaywe zaba bomvu nesembozo esasizoba ngaphezulu ngezikhumba zezimvu zamanzi. + 20  Wenza izinhlaka zamapulangwe zetabernakele ngokhuni lomtholo, + zama. + 21  Uhlaka ngalunye lwepulangwe lwaluyizingalo eziyishumi ukuphakama nengalo nohhafu ububanzi. 22  Uhlaka ngalunye lwepulangwe lwalunamaqhuzu amabili.* Yileyo ndlela enza ngayo zonke izinhlaka zamapulangwe zetabernakele. 23  Ngakho wenza izinhlaka zamapulangwe ezingu-20 zohlangothi oluseningizimu lwetabernakele. 24  Wenza izisekelo zesiliva ezingu-40 ezinezimbobo ngaphansi kwezinhlaka zamapulangwe ezingu-20, izisekelo ezimbili ezinezimbobo ngaphansi kohlaka olulodwa lwepulangwe okuzongena kuzo amaqhuzwana alo amabili nezisekelo ezimbili ezinezimbobo ngaphansi kohlaka lwepulangwe ngalunye olulandelayo okuzongena kuzo amaqhuzwana alo amabili. + 25  Olunye uhlangothi lwetabernakele, uhlangothi olusenyakatho, walwenzela izinhlaka zamapulangwe ezingu-20 26  nezisekelo zazo zesiliva ezingu-40 ezinezimbobo, izisekelo ezimbili ezinezimbobo ngaphansi kohlaka olulodwa lwepulangwe nezisekelo ezimbili ezinezimbobo ngaphansi kohlaka ngalunye lwepulangwe. 27  Ingxenye engemuva yetabernakele entshonalanga wayenzela izinhlaka zamapulangwe eziyisithupha. + 28  Wenza izinhlaka zamapulangwe ezimbili ezazizoba izigxobo zasemakhoneni angemuva etabernakele. 29  Lezi zigxobo zaziphindeke kabili kusukela phansi kuya phezulu kuze kufike esongweni lokuqala eliphezulu. Yilokho akwenza ngezigxobo ezimbili zasemakhoneni. 30  Ngakho kwaba izinhlaka zamapulangwe ezingu-8 kanye nezisekelo zazo zesiliva ezingu-16 ezinezimbobo, izisekelo ezimbili ezinezimbobo ngaphansi kohlaka ngalunye lwepulangwe. 31  Wabe esenza izingodo zokhuni lomtholo, ezinhlanu zezinhlaka zamapulangwe zohlangothi olulodwa lwetabernakele + 32  nezingodo ezinhlanu zezinhlaka zamapulangwe zolunye uhlangothi lwetabernakele, nezinhlanu zezinhlaka zamapulangwe zetabernakele zengxenye engemuva entshonalanga. 33  Wenza ugodo oluphakathi nendawo olunqamula maphakathi nezinhlaka zamapulangwe lusuka kolunye uhlangothi luye kolunye. 34  Wanameka izinhlaka zamapulangwe ngegolide, wenza amasongo azo egolide aba yizinto zokufaka izingodo, wanameka izingodo ngegolide. + 35  Wabe esenza ikhethini + lentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe. Walenza laba nomfanekiso wamakherubi + othungelwe kulo. + 36  Wabe eselenzela izinsika ezine zomtholo wazinameka ngegolide, kanye namahhuku egolide, wazibumbela izisekelo zesiliva ezine ezinezimbobo. 37  Ngemva kwalokho wenza ikhethini* lomnyango wetende ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe kwelukwe kwahlanganiswa ndawonye, + 38  nezinsika zalo ezinhlanu namahhuku azo. Wanameka ngegolide ingaphezulu lazo nezinto zazo zokubopha,* kodwa izisekelo zazo ezinhlanu ezinezimbobo zazingezethusi.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ahlakaniphile enhliziyweni.”
Ngokusobala kubhekiselwa kuBhezaleli.
Ingalo elingana no-44,5 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “lwalunezindukwana ezimbili ezimile.”
Noma, “isihenqo.”
Noma, “namasongo azo okubopha.”