Eksodusi 35:1-35

  • Iziyalezo zeSabatha (1-3)

  • Iminikelo yetabernakele (4-29)

  • UBhezaleli no-Oholiyabe bagcwaliswe ngomoya (30-35)

35  Kamuva uMose waqoqela ndawonye yonke inhlangano yama-Israyeli wathi kuyo: “Yilezi izinto uJehova ayale ukuba zenziwe: +  Kungasetshenzwa izinsuku eziyisithupha, kodwa usuku lwesikhombisa luzoba ngcwele kini, isabatha lokuphumula ngokuphelele kuJehova. + Noma ubani osebenza ngosuku lwesabatha uzobulawa. +  Akumelwe nibase umlilo noma kuphi ezindaweni zenu zokuhlala ngosuku lweSabatha.”  UMose wabe esethi kuyo yonke inhlangano yama-Israyeli: “Yilokhu uJehova akuyalile,  ‘Thathani umnikelo kaJehova phakathi kwenu. + Wonke umuntu onenhliziyo ephayo + makalethe umnikelo kuJehova: igolide, isiliva, ithusi,  intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu, ilineni elisezingeni eliphezulu, uboya bembuzi, +  izikhumba zezinqama ezidaywe zaba bomvu, izikhumba zezimvu zamanzi, ukhuni lomtholo,  amafutha ezibani, amafutha okugcoba ebhalsamu nempepho enamakha, +  amatshe e-onikisi namanye amatshe okufanele afakwe kuyi-efodi + nasesiqeshini sesifuba. + 10  “‘Bonke abanekhono *+ phakathi kwenu mabeze benze konke lokho uJehova akuyalile, 11  okuwukuthi, itabernakele netende lalo nesembozo salo, amahhuku alo nezinhlaka zalo zamapulangwe, izingodo zalo, izinsika zalo kanye nezisekelo zalo ezinezimbobo; 12  uMphongolo + nezinduku zawo, + isivalo + nekhethini; + 13  itafula + nezinduku zalo nazo zonke izinto zalo nesinkwa sokubukwa; + 14  uthi lwesibani + sokukhanyisa nezinto zalo nezibani zalo namafutha okukhanyisa; + 15  i-altare lempepho + nezinduku zalo; amafutha okugcoba nempepho enamakha; + ikhethini* lomnyango wetabernakele; 16  i-altare lomnikelo oshiswayo + nesisefo salo sethusi, izinduku zalo nazo zonke izinto zalo; indishi nento ehlala kuyo; + 17  amakhethini alengayo egceke, + izinsika zalo nezisekelo zalo ezinezimbobo; ikhethini* lesango legceke; 18  izikhonkwane zetende zetabernakele nezikhonkwane zetende zegceke nezintambo zazo; + 19  izingubo ezilukiwe ezisezingeni eliphezulu + zokukhonza endlini engcwele, izingubo ezingcwele zika-Aroni + umpristi nezingubo zamadodana akhe zokuba abapristi.’” 20  Ngakho yonke inhlangano yama-Israyeli yasuka phambi kukaMose. 21  Ngemva kwalokho, wonke umuntu owayeshukunyiswa inhliziyo + nomoya wakhe, weza waletha umnikelo kuJehova ukuze usetshenziswe etendeni lokuhlangana, kuzo zonke izinkonzo zalo nasezingutsheni ezingcwele. 22  Babelokhu beza, abesilisa kanye nabesifazane, ngamunye onenhliziyo ephayo, beletha iziqhano zokuhloba, amacici, izindandatho, nobunye ubucwebe kanye nazo zonke izinhlobo zezinto zegolide. Bonke baletha iminikelo* yabo yegolide kuJehova. + 23  Wonke umuntu owayenentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu, ilineni elisezingeni eliphezulu, uboya bembuzi, izikhumba zezinqama ezidaywe zaba bomvu nezikhumba zezimvu zamanzi, wakuletha. 24  Bonke ababenikela ngesiliva nethusi baletha umnikelo kaJehova, nabo bonke ababenokhuni lomtholo lokwenza noma imuphi umsebenzi baluletha. 25  Bonke abesifazane abanekhono + baphotha ngezandla zabo, baletha ababekuphothile: intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu. 26  Bonke abesifazane abanekhono ababeshukunyiswa izinhliziyo zabo baphotha uboya bembuzi. 27  Izikhulu zaletha itshe le-onikisi namanye amatshe okufanele afakwe kuyi-efodi nasesiqeshini sesifuba, + 28  nebhalsamu namafutha okukhanyisa namafutha okugcoba + nempepho enamakha. + 29  Bonke abesilisa nabesifazane ababeshukunyiswa izinhliziyo zabo baletha okuthile komsebenzi uJehova ayeyale ngoMose ukuba wenziwe; ama-Israyeli akuletha njengomnikelo wokuzithandela kuJehova. + 30  UMose wathi kuma-Israyeli: “Bhekani, uJehova ukhethe uBhezaleli indodana ka-Uri indodana kaHure wesizwe sakwaJuda. + 31  UNkulunkulu umgcwalise ngomoya wakhe, wamnika ukuhlakanipha, ukuqonda nolwazi lwazo zonke izinhlobo zobungcweti 32  ukuze akwazi ukuklama izinto, asebenze ngegolide, ngesiliva nangethusi, 33  asike futhi asebenze ngamatshe, enze zonke izinhlobo zezinto ezenziwa ngokhuni. 34  Futhi ukufake enhliziyweni yakhe ukuba afundise, yena no-Oholiyabe + indodana ka-Ahisamaki wesizwe sakwaDani. 35  Ugcwalise izinhliziyo zabo ngekhono *+ lokwenza wonke umsebenzi wengcweti, womuntu owenza imihlobiso, nowomuntu oweluka ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu, nowesisebenzi esilukayo. Laba bantu bazokwenza zonke izinhlobo zomsebenzi nazo zonke izinhlobo zemiklamo.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “abahlakaniphile enhliziyweni.”
Noma, “isihenqo.”
Noma, “isihenqo.”
Noma, “iminikelo ezuliswayo.”
NgesiHebheru, “ngokuhlakanipha kwenhliziyo.”