Eksodusi 33:1-23

  • Umyalezo kaNkulunkulu wokusola (1-6)

  • Itende lokuhlangana ngaphandle kwekamu (7-11)

  • UMose ucela ukubona inkazimulo kaJehova (12-23)

33  UJehova wabuye wathi kuMose: “Hamba lapha, wena nabantu owabahola wabakhipha ezweni laseGibhithe. Yanini ezweni engafunga ku-Abrahama, u-Isaka noJakobe, ngithi, ‘Ngiyolinika inzalo* yakho.’ +  Ngizothumela ingelosi ngaphambi kwakho + ngixoshe amaKhanani, ama-Amori, amaHeti, amaPherizi, amaHivi namaJebusi. +  Yanini ezweni eligeleza ubisi noju. + Kodwa ngeke ngihambe phakathi kwenu ngoba ningabantu abanenkani, *+ ngingase nginiqothule endleleni.” +  Lapho abantu bezwa la mazwi abuhlungu baqala ukulila, akekho noyedwa kubo owafaka imihlobiso yakhe.  UJehova wathi kuMose: “Yithi kuma-Israyeli, ‘Ningabantu abanenkani* nina. + Ngomzuzwana nje nginganqamula phakathi kwenu nginiqothule. + Ngakho ningayigqoki imihlobiso yenu ngesikhathi ngisacabanga ukuthi ngizokwenzani kini.’”  Ngakho kusukela eNtabeni iHorebe kuqhubeke, ama-Israyeli awabange esayigqoka* imihlobiso yawo.  UMose wathatha itende lakhe walimisa ngaphandle kwekamu, buqamama nekamu, walibiza ngokuthi itende lokuhlangana. Wonke umuntu owayebuza kuJehova + wayephuma aye etendeni lokuhlangana, elalingaphandle kwekamu.  Kwakuthi nje lapho uMose ephuma eya etendeni, bonke abantu basukume, bame emnyango wamatende abo, babuke uMose aze angene etendeni.  Kwakuthi nje lapho uMose engena etendeni, insika yefu + yehle ime emnyango wetende ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma noMose. + 10  Lapho bonke abantu bebona insika yefu imi emnyango wetende, ngamunye wabo wayesukuma akhothame emnyango wetende lakhe. 11  UJehova wakhuluma noMose ubuso nobuso, + njengoba nje umuntu ekhuluma nomunye umuntu. Lapho ebuyela ekamu, uJoshuwa, + indodana kaNuni, umsizi wakhe, + wayengaphumi etendeni. 12  UMose wathi kuJehova: “Bheka, wena uthi kimi, ‘Hola laba bantu ubakhuphule,’ kodwa awungazisanga lowo ozomthuma kanye nami. Ngaphezu kwalokho, wena uthe, ‘Ngikwazi ngegama* futhi uthole umusa kimi.’ 13  Ngiyacela, uma ngithole umusa kuwe, ngenze ngazi izindlela zakho, + ukuze ngikwazi futhi ngiqhubeke ngithola umusa kuwe. Khumbula nokuthi lesi sizwe singabantu bakho.” + 14  Ngakho uNkulunkulu wathi: “Mina ngokwami ngizohamba nani + futhi ngizoninika ukuphumula.” + 15  UMose wayesethi: “Uma wena uqobo ungahambi nathi, ungasiholi usikhuphule lapha. 16  Kuzokwaziwa kanjani ukuthi ngithole umusa kuwe, mina nabantu bakho? Akukhona yini ngokuba uhambe nathi, + ukuze mina nabantu bakho sihlukaniswe kubo bonke abanye abantu emhlabeni?” + 17  UJehova waqhubeka wathi kuMose: “Ngizoyenza nale nto oyicelayo ngoba uthole umusa kimi futhi ngikwazi ngegama.” 18  UMose wathi: “Ngicela ungibonise inkazimulo yakho.” 19  Kodwa uNkulunkulu wathi: “Ngizokwenza ubone bonke ubuhle bami, ngimemezele igama likaJehova phambi kwakho; + ngibe nomusa kulowo engiba nomusa kuye, ngibonise isihe kulowo engibonisa isihe kuye.” + 20  Kodwa wanezela: “Ngeke ububone ubuso bami ngoba akukho muntu ongangibona kodwa aphile.” 21  UJehova wathi futhi: “Nansi indawo eduze kwami. Yima kuleli dwala. 22  Lapho kudlula inkazimulo yami, ngizokufaka emhumeni osedwaleni, ngikuvikele ngesandla sami ngize ngidlule. 23  Ngemva kwalokho ngizosusa isandla sami, uzobona umhlane wami. Kodwa ubuso bami abunakubonwa.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “imbewu.”
NgesiHebheru, “abantamo-lukhuni.”
NgesiHebheru, “abantamo-lukhuni.”
NgesiHebheru, “ayikhumula.”
Noma, “Ngikukhethile.”