Eksodusi 31:1-18

  • Izisebenzi eziyingcweti zinomoya kaNkulunkulu (1-11)

  • ISabatha, uphawu oluphakathi kukaNkulunkulu no-Israyeli (12-17)

  • Amatshe amabili ayizicaba (18)

31  UJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Bheka, ngikhethe* uBhezaleli + indodana ka-Uri indodana kaHure wesizwe sakwaJuda. +  Ngizomgcwalisa ngomoya wami,* ngimnike ukuhlakanipha, ukuqonda nolwazi lwazo zonke izinhlobo zobungcweti,  ukuze akwazi ukuklama izinto, asebenze ngegolide, ngesiliva nangethusi,  asike futhi asebenze ngamatshe, + enze zonke izinhlobo zezinto ezenziwa ngokhuni. +  Ngaphezu kwalokho, ukuze ngimsize, ngibeke u-Oholiyabe + indodana ka-Ahisamaki wesizwe sakwaDani, futhi ngifaka ukuhlakanipha enhliziyweni yabo bonke abanekhono* ukuze benze konke engikuyale ngakho: +  itende lokuhlangana, + umphongolo wobuFakazi + nesivalo + esikuwo, nazo zonke izinto zetende,  itafula + nezinto zalo, uthi lwesibani lwegolide elihlanzekile nazo zonke izinto zalo, + i-altare lempepho, +  i-altare lomnikelo oshiswayo + nazo zonke izinto zalo, indishi nento ehlala kuyo, + 10  izingubo ezilukiwe ezisezingeni eliphezulu, izingubo ezingcwele zika-Aroni umpristi, izingubo zamadodana akhe azoba abapristi, + 11  amafutha okugcoba nempepho enamakha yendlu engcwele. + Bazokwenza konke engikuyale ngakho.” 12  UJehova wathi futhi kuMose: 13  “Khuluma nama-Israyeli, uthi, ‘Kufanele nigcine ikakhulukazi amasabatha ami, + ngoba awuphawu phakathi kwami nani ezizukulwaneni zenu ukuze nazi ukuthi mina Jehova ngiyaningcwelisa. 14  Kumelwe nigcine iSabatha ngoba liyinto engcwele kini. + Noma ubani olingcolisayo kumelwe abulawe. Uma kuba khona osebenzayo ngalo, lowo muntu* kumelwe abulawe. *+ 15  Kungasetshenzwa izinsuku eziyisithupha, kodwa ngosuku lwesikhombisa yisabatha lokuphumula ngokuphelele. + Liyinto engcwele kuJehova. Noma ubani osebenza ngosuku lweSabatha kumelwe abulawe. 16  Ama-Israyeli kumelwe agcine iSabatha; kumelwe agcine iSabatha nazo zonke izizukulwane zawo. Liyisivumelwano saphakade. 17  Liwuphawu kuze kube phakade phakathi kwami nabantu bakwa-Israyeli, + ngoba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza amazulu nomhlaba, kwathi ngosuku lwesikhombisa wayeka ukusebenza waphumula.’” + 18  Kwathi nje lapho eseqedile ukukhuluma naye eNtabeni iSinayi, wanika uMose amatshe amabili ayizicaba obuFakazi, + amatshe ayizicaba abhalwe ngomunwe kaNkulunkulu. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ngibize ngegama.”
NgesiHebheru, “kaNkulunkulu.”
NgesiHebheru, “abahlakaniphile enhliziyweni.”
Noma, “mphefumulo.”
Noma, “anqunywe phakathi kwabantu bakubo.”