Eksodusi 21:1-36

  • Izinqumo zokwahlulela zika-Israyeli (1-36)

    • Ngokuphathelene nezigqila ezingamaHebheru (2-11)

    • Ngokuphathelene nomuntu ophatha umuntu wakubo ngobudlova (12-27)

    • Ngokuphathelene nezilwane (28-36)

21  “Yilezi izinqumo zokwahlulela okumelwe uzidlulisele kubo: +  “Uma uthenga isigqila esingumHebheru, + siyoba isigqila iminyaka eyisithupha, kodwa ngonyaka wesikhombisa siyokhululwa singakhokhanga lutho. +  Uma sifike sodwa, siyohamba sodwa. Uma sinomfazi, umfazi waso kumelwe ahambe naso.  Uma inkosi yaso isinika umfazi futhi esizalela amadodana noma amadodakazi, lowo mfazi nabantwana baso bayoba abenkosi yaso, sona sihambe sodwa. +  Kodwa uma leso sigqila singaphikelela sithi, ‘Ngiyayithanda inkosi yami, umkami namadodana ami; angifuni ukukhululwa,’ +  inkosi yaso kumelwe isilethe phambi kukaNkulunkulu weqiniso. Iyobe isisincikisa emnyango noma ensikeni yomnyango, inkosi yaso iyobhoboza indlebe yaso ngosungulo, siyoba yisigqila sayo ukuphila kwaso konke.  “Uma umuntu ethengisa indodakazi yakhe ukuba ibe isigqila, ngeke ikhululwe ngendlela okukhululwa ngayo owesilisa oyisigqila.  Uma inkosi yayo ingayithandi futhi ingayenzi isancinza kodwa iyitholela othile ozoyithenga,* ngeke ibe nalo ilungelo lokuyithengisa kwabesinye isizwe ngoba iyikhohlisile.  Uma iyikhethela indodana yayo, kumelwe iyinike amalungelo endodakazi. 10  Uma izithathela omunye umfazi, akufanele kuncishiswe ukudla, izingubo nesibopho sasemshadweni + komfazi wokuqala. 11  Uma ingeke imnike lezi zinto zontathu, kufanele akhululwe ngaphandle kokukhokha imali. 12  “Oshaya umuntu aze afe kumelwe abulawe. + 13  Kodwa uma lokho ekwenza engahlosile futhi uNkulunkulu weqiniso ekuvumela ukuba kwenzeke, ngizobeka indawo angabalekela kuyo. + 14  Uma umuntu emthukuthelela kakhulu omunye umuntu aze ambulale ngamabomu, + lowo muntu kumelwe afe ngisho noma ecasha e-altare lami ukuze athole isivikelo. + 15  Oshaya uyise noma unina kumelwe abulawe. + 16  “Uma kuba khona othumba umuntu + futhi amthengise noma abanjwe embambile, + kumelwe abulawe. + 17  “Noma ubani oqalekisa uyise noma unina kumelwe abulawe. + 18  “Yilokhu okufanele kwenzeke uma amadoda exabana, enye ishaye enye ngetshe noma ngesibhakela* nokho ingafi kodwa ilale embhedeni wayo: 19  Uma ikwazi ukuvuka ihambahambe ngaphandle ngodondolo, leyo eyishayile kumelwe ingajeziswa. Iyokhipha kuphela isinxephezelo sesikhathi esilahlekele olimele emsebenzini wakhe aze alulame ngokuphelele. 20  “Uma umuntu eshaya isigqila sakhe noma isigqilakazi sakhe ngenduku bese siyafa, kumelwe siphindiselelwe. + 21  Kodwa uma siqhubeka siphila usuku noma izinsuku ezimbili, akumelwe siphindiselelwe ngoba sithengwe ngemali yomniniso. 22  “Uma amadoda elwa futhi alimaze owesifazane okhulelwe, azale umntwana ngaphambi kwesikhathi *+ kodwa kungafi muntu,* owonile kumelwe akhokhe inhlawulo ayinqunyelwe umyeni wowesifazane; kumelwe ayikhokhe kubahluleli. + 23  Kodwa uma kuba khona ofayo, kumelwe kukhokhwe ukuphila ngokuphila, *+ 24  iso ngeso, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, unyawo ngonyawo, + 25  ukushiswa ngokushiswa, inxeba ngenxeba, igalelo ngegalelo. 26  “Uma umuntu eshaya iso lesigqila sakhe noma iso lesigqilakazi sakhe alilimaze, kufanele asikhulule esinxephezela ngeso laso. + 27  Nalapho ekhipha izinyo lesigqila sakhe noma lesigqilakazi sakhe, kufanele asikhulule esinxephezela ngezinyo laso. 28  “Uma inkunzi ihlaba owesilisa noma owesifazane afe, leyo nkunzi kumelwe ishaywe ngamatshe ize ife, + inyama yayo akumelwe idliwe; kodwa umnikazi wayo ngeke ajeziswe. 29  Nokho uma inkunzi ibinomkhuba wokuhlaba abantu futhi umniniyo exwayisiwe kodwa wangayiqapha, yona yase ibulala owesilisa noma owesifazane, leyo nkunzi kufanele ishaywe ngamatshe ize ife nomniniyo kufanele abulawe. 30  Uma enqunyelwa inhlawulo,* kumelwe akhiphe konke angase anqunyelwe kona kube inani lokukhulula ukuphila* kwakhe. 31  Kungakhathaliseki ukuthi ihlabe umfana noma intombazane, kumelwe kwenziwe kumnikazi wenkunzi ngokwalesi sinqumo sokwahlulela. 32  Uma leyo nkunzi ihlabe isigqila noma isigqilakazi, uyokhokha inani lamashekeli* angu-30 enkosini yaso, inkunzi yona iyoshaywa ngamatshe ize ife. 33  “Uma umuntu evula umgodi noma ewumba kodwa angawumbozi bese kuwela kuwo inkomo noma imbongolo, 34  umnikazi womgodi kumelwe akhiphe isinxephezelo. + Kufanele akhokhele umnikazi wayo, isilwane esifile kube ngesakhe. 35  Uma inkunzi yomuntu ilimaza inkunzi yomunye ife, kumelwe bayithengise inkunzi ephilayo bahlukanise inani elikhokhiwe ngayo; nefile kufanele bayihlukanise. 36  Noma uma bekwaziwa ukuthi inkunzi ibinomkhuba wokugwazana kodwa umnikazi wayo wangayiqapha, kumelwe akhiphe inkunzi ibe isinxephezelo senkunzi, efile kube ngeyakhe.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ibangela ukuba ikhululwe.”
Noma kungaba, “ngethuluzi.”
NgesiHebheru, “kuphume abantwana bakhe.”
Noma, “kungabi bikho olimala kakhulu.”
Noma, “umphefumulo ngomphefumulo.”
Noma, “isihlengo.”
Noma, “umphefumulo.”
Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.