Eksodusi 19:1-25

  • ENtabeni iSinayi (1-25)

    • U-Israyeli uyoba umbuso wabapristi (5, 6)

    • Abantu bangcweliselwa ukuyohlangana noNkulunkulu (14, 15)

19  Ngenyanga yesithathu ngemva kokuba ama-Israyeli ephumile ezweni laseGibhithe, ngalo lolo suku, afika ehlane laseSinayi.  Asuka eRefidimi + afika ehlane laseSinayi agxumeka amatende ehlane. U-Israyeli wagxumeka amatende lapho phambi kwentaba. +  UMose wabe esekhuphukela kuNkulunkulu weqiniso, uJehova wambiza esentabeni, + wathi: “Yilokhu ozokusho endlini kaJakobe nozokutshela ama-Israyeli,  ‘Nina ngokwenu nizibonele engikwenze kwabaseGibhithe, + ukuze nginithwale ngamaphiko ezinkozi nginilethe kimi. +  Manje uma nizolilalelisisa izwi lami nigcine isivumelwano sami, nakanjani niyoba impahla yami ekhethekile* kuzo zonke izizwe + ngoba wonke umhlaba ungowami. +  Niyoba umbuso wabapristi nesizwe esingcwele kimi.’ + Yilawa amazwi okumelwe uwasho kuma-Israyeli.”  Ngakho uMose wahamba wabiza amadoda amadala kubantu wawatshela wonke la mazwi uJehova ayemyale ngawo. +  Bonke abantu baphendula ngazwi linye bathi: “Konke uJehova akukhulumile, sizimisele ukukwenza.” + Ngokushesha uMose wabuyisela impendulo yabantu kuJehova.  UJehova wathi kuMose: “Lalela! Ngiza kuwe ngisefwini elimnyama ukuze abantu bezwe lapho ngikhuluma nawe futhi bakwethembe.” Khona-ke uMose wabikela uJehova amazwi abantu. 10  Ngemva kwalokho uJehova wathi kuMose: “Yana kubantu, ubangcwelise namuhla nakusasa futhi kumelwe bawashe izingubo zabo. 11  Kumelwe balungele usuku lwesithathu, ngoba ngosuku lwesithathu uJehova uzokwehlela phezu kweNtaba iSinayi phambi kwamehlo abo bonke abantu. 12  Kumelwe ubekele abantu imingcele izungeze yonke intaba, uthi kubo, ‘Qaphelani ningakhuphukeli entabeni noma nithinte umngcele wayo. Noma ubani obeka unyawo lwakhe entabeni uyobulawa nakanjani. 13  Akukho sandla okumelwe simthinte, kodwa uyoshaywa ngamatshe noma acibishelwe.* Kungakhathaliseki ukuthi isilwane noma umuntu, ngeke kuphile.’ + Kodwa uma kukhala uphondo lwenqama + bangakhuphukela entabeni.” 14  UMose wabe esehla entabeni waya kubantu, waqala ukungcwelisa abantu, bawasha izingubo zabo. + 15  Wathi kubantu: “Lungelani usuku lwesithathu. Ningayi ocansini.”* 16  Ekuseni ngosuku lwesithathu laduma labanika, kwaba nefu elikhulu + entabeni kanye nomsindo omkhulu wophondo, bonke abantu ababesekamu baqala ukuthuthumela. + 17  Manje uMose wabakhipha abantu ekamu ukuze bahlangane noNkulunkulu weqiniso, bama phansi kwentaba. 18  INtaba iSinayi yashunqa intuthu yonke indawo, ngenxa yokuthi uJehova wehlela phezu kwayo esemlilweni; + intuthu yayo yayilokhu yenyuka njengentuthu kahhonela, yonke intaba yazamazama kakhulu. + 19  Njengoba umsindo wophondo wawuqhubeka ukhula kakhulu, uMose wakhuluma, uNkulunkulu weqiniso wamphendula. 20  UJehova wehlela phezu kwesiqongo seNtaba iSinayi. UJehova wabizela uMose esiqongweni sentaba, uMose wenyuka. + 21  UJehova wathi kuMose: “Yehla, uxwayise abantu ukuba bangazami ukufohla bezobona uJehova, kungenjalo abaningi kubo bazoshabalala. 22  Abapristi abasondela njalo kuJehova mabazingcwelise ukuze uJehova angababulali.” *+ 23  UMose wathi kuJehova: “Abantu abakwazi ukukhuphukela eNtabeni iSinayi ngoba wena usixwayisile kakade, wathi, ‘Beka imingcele izungeze intaba, wenze intaba ibe ngcwele.’” + 24  Nokho, uJehova wathi kuye: “Hamba, yehla, futhi ubuye ukhuphuke, wena no-Aroni, kodwa ungabavumeli abapristi nabantu ukuba bafohle bakhuphukele kuJehova, ukuze angababulali.” + 25  Ngakho uMose wehlela kubantu wabatshela.

Imibhalo yaphansi

Noma, “eyigugu.”
Mhlawumbe acibishelwe ngomcibisholo.
NgesiHebheru, “Ningayi kumuntu wesifazane.”
NgesiHebheru, “angabathelekeli.”