Eksodusi 18:1-27

  • Kufika uJetiro noZiphora (1-12)

  • Iseluleko sikaJetiro sokuba kumiswe abahluleli (13-27)

18  UJetiro umpristi wakwaMidiyani, umukhwe kaMose, + wezwa ngakho konke uNkulunkulu ayekwenzele uMose nabantu bakhe bakwa-Israyeli, indlela uJehova ayekhiphe ngayo u-Israyeli eGibhithe. +  UJetiro, umukhwe kaMose, wayethathe uZiphora, umkaMose, ngemva kokuba ebuyiselwe kuye  kanye namadodana akhe amabili. + Enye indodana yaqanjwa ngokuthi uGereshomu, *+ ngoba uMose wathi, “Ngibe isifiki kwelinye izwe,”  enye yaqanjwa ngokuthi u-Eliyezeri,* ngoba wathi, “UNkulunkulu kababa ungumsizi wami ngoba wangikhulula enkembeni kaFaro.” +  Ngakho uJetiro, umukhwe kaMose, amadodana kaMose nomkakhe baya kuMose ehlane lapho ayegxumeke khona itende entabeni kaNkulunkulu weqiniso. +  UJetiro wathumela umyalezo kuMose wathi: “Mina Jetiro umukhwe wakho, + ngiza kuwe nomkakho namadodana akhe amabili.”  Ngaso leso sikhathi uMose waphuma wayohlangabeza umukhwe wakhe, wakhothama wayesemqabula. Babuzana impilo, base bengena etendeni.  UMose waxoxela umukhwe wakhe konke uJehova ayekwenzile kuFaro nakulo iGibhithe ngenxa ka-Israyeli, + nabo bonke ubunzima ababebhekane nabo endleleni, + nangendlela uJehova abakhulula ngayo.  UJetiro wajabula ngakho konke okuhle uJehova ayekwenzele u-Israyeli ngokumkhulula eGibhithe.* 10  Ngemva kwalokho uJetiro wathi: “Makadunyiswe uJehova, onikhulule eGibhithe nakuFaro, okhulule abantu ekulawulweni iGibhithe. 11  Manje ngiyazi ukuthi uJehova mkhulu kunabo bonke abanye onkulunkulu, + ngenxa yalokho akwenzile kulabo ababezikhukhumeza kubantu bakhe.” 12  Khona-ke uJetiro, umukhwe kaMose walethela uNkulunkulu umnikelo oshiswayo nemihlatshelo, u-Aroni nawo wonke amadoda amadala akwa-Israyeli beza bazodla ukudla nomukhwe kaMose phambi kukaNkulunkulu weqiniso. 13  Ngosuku olulandelayo, uMose wahlala phansi njengokujwayelekile ukuze akhonze njengomahluleli wabantu, abantu babelokhu bemile phambi kukaMose kusukela ekuseni kwaze kwahlwa. 14  Lapho umukhwe kaMose ebona konke lokho ayekwenzela abantu, wathi: “Yini lena oyenzela abantu? Kungani uhlezi wedwa lapha nabo bonke abantu bemi phambi kwakho kusukela ekuseni kuze kuhlwe?” 15  UMose wathi kumukhwe wakhe: “Kungoba abantu balokhu beza kimi bezocela isiqondiso sikaNkulunkulu. 16  Uma kuba necala, liza kimi futhi kumelwe ngahlulele phakathi kwabantu ababili, ngenze izinqumo zikaNkulunkulu weqiniso nemithetho yakhe kwaziwe.” + 17  Umukhwe kaMose wathi kuye: “Akukuhle lokhu okwenzayo. 18  Nakanjani uzokhathala, wena nalaba bantu abanawe, ngoba kuwumthwalo omkhulu kakhulu kuwe futhi ngeke ukwazi ukuwuthwala wedwa. 19  Manje ngilalele. Ngizokweluleka futhi uNkulunkulu uzoba nawe. + Wena uzomelela abantu phambi kukaNkulunkulu weqiniso, + ulethe amacala kuNkulunkulu weqiniso. + 20  Kufanele ubafundise iziqondiso nemithetho, + ubazise indlela okufanele bahambe ngayo nomsebenzi okufanele bawenze. 21  Kodwa wena kufanele ukhethe kubantu amadoda anekhono + esaba uNkulunkulu, amadoda athembekile azonda ukuzuza ngokungathembeki, + uwamise phezu kwabo abe izinduna zezinkulungwane, izinduna zamakhulu, izinduna zamashumi amahlanu nezinduna zamashumi. + 22  Kufanele ahlulele abantu lapho kuba namacala,* azoletha kuwe wonke amacala anzima, + kodwa yiwona azokwenza isinqumo emacaleni amancane. Zenzele izinto zibe lula ngokuwavumela ukuba akuthwalise umthwalo. + 23  Uma ukwenza lokhu futhi noNkulunkulu ekuyala kanjalo, uzokwazi ukuwuthwala lo mthwalo futhi wonke umuntu uzobuyela ekhaya anelisekile.” 24  Ngokushesha uMose wamlalela umukhwe wakhe wakwenza konke ayekushilo. 25  UMose wakhetha amadoda anekhono ku-Israyeli wonke wawenza izinhloko phezu kwabantu, aba izinduna zezinkulungwane, izinduna zamakhulu, izinduna zamashumi amahlanu nezinduna zamashumi. 26  Ngakho ayehlulela abantu lapho kuba namacala. Icala elinzima ayeliletha kuMose, + kodwa yiwona ayehlulela kuwo wonke amacala amancane. 27  Ngemva kwalokho uMose wamphelezela umukhwe wakhe, + wahamba waya ezweni lakubo.

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “Isihambi Lapho.”
Incazelo: “UNkulunkulu Wami Ungumsizi.”
NgesiHebheru, “esandleni saseGibhithe.”
NgesiHebheru, “ngaso sonke isikhathi.”