Eksodusi 17:1-16

  • Isikhalo ngokuntuleka kwamanzi eHorebe (1-4)

  • Amanzi avela edwaleni (5-7)

  • Ama-Amaleki ayahlaselwa anqotshwe (8-16)

17  Yonke inhlangano yama-Israyeli yasuka ehlane laseSini, + yahamba ingxenye ethile ngokomyalo kaJehova, + yagxumeka amatende eRefidimi. + Kodwa kwakungekho manzi abantu ababengawaphuza.  Ngakho abantu baqala ukuxabana noMose + bathi: “Sinike amanzi siphuze.” Kodwa uMose wathi kubo: “Kungani nixabana nami? Kungani nilokhu nivivinya uJehova?” +  Kodwa abantu babomele amanzi kakhulu lapho, babelokhu bebubula ngoMose + bethi: “Usikhipheleni eGibhithe uzosibulala ngokoma thina nabantwana bethu nemfuyo yethu?”  Ekugcineni uMose wakhala kuJehova, wathi: “Kufanele ngenzenjani ngalaba bantu? Sekusele kancane bangishaye ngamatshe!”  UJehova wathi kuMose: “Hamba phambi kwabantu, uthathe amanye amadoda amadala akwa-Israyeli kanye nenduku yakho owashaya ngayo uMfula iNayile. + Yiphathe ngesandla uqhubeke uhamba.  Ngizobe ngimi phambi kwakho laphaya edwaleni eHorebe. Kumelwe ushaye idwala, kuzophuma amanzi kulo, abantu bawaphuze.” + UMose wenza kanjalo phambi kwamadoda amadala akwa-Israyeli.  Ngakho waqamba leyo ndawo ngokuthi iMasa *+ neMeriba, *+ ngenxa yokuxabana kwama-Israyeli noMose nangenxa yokuvivinya kwawo uJehova, + ethi: “Ingabe uJehova ukhona phakathi kwethu noma cha?”  Ngemva kwalokho kwafika ama-Amaleki + alwa no-Israyeli eRefidimi. +  UMose wathi kuJoshuwa: + “Sikhethele amadoda uphume uyolwa nama-Amaleki. Kusasa ngizokuma esiqongweni segquma, ngiphethe induku kaNkulunkulu weqiniso.” 10  UJoshuwa wenza njengoba nje uMose ayemtshelile, + walwa nama-Amaleki. UMose no-Aroni noHure + bakhuphukela esiqongweni segquma. 11  Uma nje uMose ayeqhubeka ephakamise izandla, ama-Israyeli ayeba namandla; kodwa kwakuthi nje lapho ezehlisa, ama-Amaleki abe namandla. 12  Lapho izandla zikaMose zikhathala, bathatha itshe balibeka ngaphansi kwakhe, wahlala phezu kwalo. U-Aroni noHure basekela izandla zakhe, omunye engapha nomunye engapha, izandla zakhe zama zanganyakaza laze lashona ilanga. 13  Ngakho uJoshuwa wamnqoba u-Amaleki nabantu bakhe ngenkemba. + 14  Manje uJehova wathi kuMose: “Bhala lokhu encwadini njengesikhumbuzo, uphinde ukusho kuJoshuwa, ‘Ngizowaqeda nya ama-Amaleki emhlabeni futhi ngeke esakhunjulwa.’” + 15  UMose wabe esakha i-altare waliqamba ngokuthi iJehova-nisi,* 16  ethi: “Ngenxa yokuthi isandla sika-Amaleki silwa nesihlalo sobukhosi sikaJah, + uJehova uyokulwa naye nazo zonke izizukulwane zakhe ezizayo.” +

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “Ukuvivinya.”
Incazelo: “Ukuxabana.”
Incazelo: “UJehova Uyinsika Yami Ewuphawu.”