Eksodusi 16:1-36

  • Abantu babubula ngokudla (1-3)

  • UJehova uyakuzwa ukububula (4-12)

  • Banikwa izagwaca nemana (13-21)

  • Ngeke ibe khona imana ngeSabatha (22-30)

  • Imana iyalondolozwa njengesikhumbuzo (31-36)

16  Ngemva kokusuka e-Elimi, yonke inhlangano yama-Israyeli yagcina ifikile ehlane laseSini, + eliphakathi kwe-Elimi neSinayi, ngosuku luka-15 lwenyanga yesibili ngemva kokusuka kwayo ezweni laseGibhithe.  Yonke inhlangano yama-Israyeli yaqala ukububula ngoMose no-Aroni ehlane. +  Ama-Israyeli ayelokhu ethi kubo: “Ukube nje safa ngesandla sikaJehova ezweni laseGibhithe lapho sasihlala khona ngasemabhodweni enyama, + sidla isinkwa size sisuthe. Manje nisilethe kuleli hlane ukuze nibulale lonke leli bandla ngendlala.” +  Ngemva kwalokho uJehova wathi kuMose: “Bheka nginehlisela isinkwa esivela emazulwini njengemvula, + umuntu ngamunye kufanele aphume ayobutha isilinganiso sakhe usuku nosuku, + ukuze ngibavivinye ngibone ukuthi bazohamba yini emthethweni wami noma cha. +  Kodwa ngosuku lwesithupha + kufanele babuthe isilinganiso esiphindwe kabili kulokho abakubutha ngezinye izinsuku, + bakulungise kusengaphambili.”  Ngakho uMose no-Aroni bathi kuwo wonke ama-Israyeli: “Kusihlwa nakanjani nizokwazi ukuthi nguJehova onikhiphe ezweni laseGibhithe. +  Ekuseni nizoyibona inkazimulo kaJehova ngoba uJehova ukuzwile ukububula kwenu ngaye. Siyini thina ukuba ningabubula ngathi?”  UMose waqhubeka wathi: “Lapho uJehova eninika inyama ukuba nidle kusihlwa nesinkwa ekuseni ukuze nisuthe, nizobona ukuthi uJehova ukuzwile ukububula kwenu ngaye. Kodwa singobani thina? Anibubuli ngathi kodwa nibubula ngoJehova.” +  UMose wabe esethi ku-Aroni: “Tshela yonke inhlangano yama-Israyeli uthi, ‘Sondelani phambi kukaJehova ngoba ukuzwile ukububula kwenu.’” + 10  Ngokushesha nje lapho u-Aroni esekhulume nayo yonke inhlangano yama-Israyeli, baphenduka babheka ngasehlane, inkazimulo kaJehova yabonakala efwini. + 11  UJehova wakhuluma noMose, wathi: 12  “Ngikuzwile ukububula kwama-Israyeli. + Khuluma nawo, uthi, ‘Lapho sekuhwalele* nizodla inyama kuthi ekuseni nidle isinkwa nisuthe, + nakanjani nizokwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu.’” + 13  Kwathi kusihlwa kwafika izagwaca* zamboza ikamu, + ekuseni kwase kunamazolo kulo lonke ikamu. 14  Lapho amazolo ehwamuka, kwakukhona into ecolekile eyizingcwecwana ehlane, + icoleke njengesithwathwa emhlabathini. 15  Lapho ama-Israyeli eyibona, athi omunye komunye, “Kuyini lokhu?” ngoba ayengazi ukuthi kuyini. UMose wathi kuwo: “Yisinkwa uJehova aninike sona ukuba sibe ukudla. + 16  Yilokhu uJehova akuyalile, ‘Umuntu ngamunye kufanele abuthe esilingana nalokho angakudla. Kumelwe nithathe i-omere *+ lomuntu ngamunye ngokwesibalo sabantu umuntu ngamunye anabo etendeni lakhe.’” 17  Ama-Israyeli aqala ukwenza kanjalo; asibutha, abanye bebutha esiningi abanye bebutha esincane. 18  Lapho besikala nge-omere, owayebuthe esiningi akabanga nensalela nowayebuthe esincane akantulanga. + Ngamunye wabutha esilingana nalokho angakudla. 19  UMose wathi kubo: “Akekho okufanele asishiye kuze kube sekuseni.” + 20  Kodwa abamlalelanga uMose. Kwakuthi lapho abanye besishiya kuze kube sekuseni, sigcwale izibungu futhi sinuke, uMose wabathukuthelela. 21  Babesibutha njalo ekuseni, ngamunye ngokulingana nalokho angakudla. Lapho ilanga selishisa, sasincibilika. 22  Ngosuku lwesithupha babutha isilinganiso sesinkwa esiphindwe kabili, + ama-omere amabili umuntu emunye. Ngakho zonke izikhulu zenhlangano zeza zabika kuMose. 23  Wathi kuzo: “Yilokho uJehova akushilo. Kusasa nizophumula ngokuphelele,* kuzoba isabatha elingcwele kuJehova. + Eningakubhaka, kubhakeni, nalokho eningakubilisa, kubiliseni; + noma ikuphi okusele kugcineni kuze kube sekuseni.” 24  Ngakho bakugcina kwaze kwaba sekuseni, njengoba nje uMose ayeyalile, akunukanga futhi akubanga nazimpethu. 25  UMose wathi: “Yidlani kona namuhla ngoba namuhla yisabatha kuJehova. Namuhla ngeke nikuthole phansi. 26  Niyokubutha izinsuku eziyisithupha, kodwa ngosuku lwesikhombisa, iSabatha, + ngeke kube khona.” 27  Nokho, abanye baphuma beyokubutha ngosuku lwesikhombisa, kodwa abatholanga lutho. 28  Ngakho uJehova wathi kuMose: “Kuyoze kube nini nenqaba ukugcina imiyalo yami nemithetho yami? + 29  Khumbulani ukuthi uJehova uninike iSabatha. + Yingakho eninika isinkwa sezinsuku ezimbili ngosuku lwesithupha. Wonke umuntu makahlale lapho ekhona; akekho okumelwe asuke endaweni yakhe ngosuku lwesikhombisa.” 30  Ngakho abantu baligcina iSabatha* ngosuku lwesikhombisa. + 31  Indlu ka-Israyeli yaqamba lesi sinkwa ngokuthi “imana.”* Sasimhlophe njengembewu yekoriyanderi, sinambitheka njengamakhekhe ayisicaba anoju. + 32  Khona-ke uMose wathi: “Yilokhu uJehova akuyalile, ‘Sigcwalise esikalini se-omere njengento okumelwe ilondolozwe kuzo zonke izizukulwane zenu, + ukuze zisibone isinkwa enganinika sona ukuba nisidle ehlane lapho nginikhipha ezweni laseGibhithe.’” 33  Ngakho uMose wathi ku-Aroni: “Thatha isitsha ufake kuso imana engangesilinganiso se-omere ukubeke phambi kukaJehova njengento okumelwe ilondolozwe kuzo zonke izizukulwane zenu.” + 34  Njengoba nje uJehova ayeyale uMose, u-Aroni wakubeka phambi kobuFakazi + ukuze kulondolozwe. 35  Ama-Israyeli adla imana iminyaka engu-40, + kwaze kwaba yilapho efika ezweni elakhiwe. + Adla imana kwaze kwaba yilapho efika emngceleni wezwe laseKhanani. + 36  I-efa* lilingana nama-omere ayishumi.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Phakathi kokuhlwa okubili.”
Uhlobo oluthile lwenyoni.
Cishe lilingana no-2,2 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “nizogcina isabatha.”
Noma, “baphumula.”
Kungenzeka livela enkulumweni yesiHebheru ethi “Kuyini lokhu?”
I-efa lalilingana no-22 L. Bheka iSithasiselo B14.