Eksodusi 15:1-27

  • Ingoma yokunqoba kaMose no-Israyeli (1-19)

  • UMiriyamu wenanela ingoma (20, 21)

  • Amanzi ababayo enziwa abe mtoti (22-27)

15  Ngaleso sikhathi uMose nama-Israyeli baculela uJehova le ngoma: + “Mangiculele uJehova ngoba uye waphakama kakhulu. + Ihhashi nomgibeli walo ukuphonse olwandle. +   UJah* ungamandla ami nezikhwepha zami, ngoba uyangisindisa. + Lona uNkulunkulu wami, ngizomdumisa; + uNkulunkulu kababa, + ngizomphakamisa. +   UJehova uyiqhawe elinamandla. + NguJehova igama lakhe. +   Izinqola zikaFaro nebutho lakhe ukuphonse olwandle, +Namaqhawe akhe ekhethelo acwiliswe oLwandle Olubomvu. +   Amanzi agubhayo abamboza; behlela ekujuleni njengetshe. +   Isandla sakho sokudla, Jehova, sinamandla amakhulu; +Isandla sakho sokudla, Jehova, singaphihliza isitha.   Ngobukhulu bakho obubabazekayo ungabawisa labo abakuvukelayo; +Uthumela intukuthelo yakho evuthayo, ibadla ibaqede njengezinhlanga.   Ngomoya ophuma emakhaleni akho amanzi abuthelwa ndawonye;Ama, avimba izikhukhula;Amanzi agubhayo ajiya phakathi nolwandle.   Isitha sathi: ‘Ngizobajaha! Ngizobafica! Ngizohlukanisa impahla ephangiwe ngize nganeliseke! Ngizohosha inkemba yami! Isandla sami sizobanqoba!’ + 10  Wafutha ngomoya wakho, ulwandle lwabamboza; +Bacwila njengomthofu emanzini amaningi. 11  Ubani onjengawe, Jehova, + phakathi konkulunkulu? Ubani onjengawe, omkhulu ngobungcwele? + Lowo okumelwe esatshwe ngezingoma zokudumisa, Lowo owenza izimangaliso. + 12  Welula isandla sakho sokudla, umhlaba wabagwinya. + 13  Ngothando lwakho oluqotho uhole abantu obathengile; +Ngamandla akho uzobaqondisa endaweni yakho engcwele yokuhlala. 14  Izizwe kumelwe zizwe; + ziyoqhaqhazela;Abakhe eFilistiya bayokhathazeka kakhulu.* 15  Ngaleso sikhathi abaholi bakwa-Edomi bayokwethuka,Ababusi abanamandla* bakwaMowabi bayoqhaqhazela. + Bonke abakhe eKhanani bayophela amandla. + 16  Ukwesaba novalo kuyokwehlela phezu kwabo. + Ngenxa yobukhulu bengalo yakho bayokuma banganyakazi njengetsheSize sidlule isizwe sakho Jehova,Size sidlule isizwe sakho osenzile. + 17  Uyosiletha usitshale entabeni yefa lakho, +Indawo emisiwe oyilungisele ukuba uhlale kuyo Jehova,Indawo engcwele Jehova, izandla zakho eziyimisile. 18  UJehova uyobusa njengenkosi kuze kube phakade naphakade. + 19  Lapho amahhashi kaFaro kanye nezinqola zakhe zempi namabutho akhe agibele amahhashi kungena olwandle, + UJehova wabuyisa amanzi olwandle phezu kwabo, + Kodwa abantu bakwa-Israyeli bahamba emhlabathini owomile benqamula ulwandle.” + 20  UMiriyamu umprofethikazi, udadewabo ka-Aroni, wadlala ithamborini, bonke abesifazane bamlandela namathamborini bedansa. 21  UMiriyamu wacula enanela emadodeni ethi: “Culela uJehova ngoba uphakeme kakhulu. + Ihhashi nomgibeli walo ukuphonse olwandle.” + 22  Kamuva uMose wahola ama-Israyeli ewasusa oLwandle Olubomvu, aya ehlane laseShuri ahamba ehlane izinsuku ezintathu, kodwa awawatholanga amanzi. 23  Afika eMara, *+ kodwa awakwazanga ukuphuza amanzi aseMara ngoba ayebaba. Yingakho yaqanjwa ngokuthi iMara. 24  Ngakho abantu baqala ukububula ngoMose, + bathi: “Sizophuzani?” 25  Wakhala kuJehova, + uJehova wamqondisa esihlahleni esincane. Lapho uMose esiphonsa emanzini, amanzi aba mtoti. Kuleyo ndawo uNkulunkulu wabamisela umthetho necala eliwumhlahlandlela, wabavivinya. + 26  Wathi: “Uma uzolilalelisisa izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, wenze okulungile emehlweni akhe, ulalele imiyalo yakhe, ugcine yonke imithetho yakhe, + ngeke ngehlisele kuwe nesisodwa sezifo engizehlisele kwabaseGibhithe; + ngoba mina Jehova ngiyakwelapha.” + 27  Ngemva kwalokho bafika e-Elimi, lapho kwakukhona iziphethu zamanzi ezingu-12 nezihlahla zesundu ezingu-70. Ngakho bamisa amatende lapho ngasemanzini.

Imibhalo yaphansi

Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
NgesiHebheru, “bayoba nemihelo.”
Noma, “abanonya.”
Incazelo: “Ukubaba.”