Eksodusi 13:1-22

  • Wonke amazibulo esilisa angakaJehova (1, 2)

  • UMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo (3-10)

  • Wonke amazibulo esilisa anikelwa kuNkulunkulu (11-16)

  • U-Israyeli uqondiswa ngasoLwandle Olubomvu (17-20)

  • Insika yefu neyomlilo (21, 22)

13  UJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Ngingcwelisele* wonke amazibulo esilisa* phakathi kwama-Israyeli. Umuntu wesilisa nesilwane seduna okuzozalwa kuqala, kungokwami.” +  UMose wathi kubantu: “Lukhumbuleni lolu suku eniphume ngalo eGibhithe, + endlini yobugqila, ngoba ngesandla esinamandla uJehova unikhiphile lapha. + Ngakho akukho lutho olunemvubelo olungase ludliwe.  Ngalolu suku niyaphuma, ngenyanga ka-Abhibhi. *+  Lapho uJehova esenilethile ezweni lamaKhanani, amaHeti, ama-Amori, amaHivi namaJebusi, + afunga kokhokho benu ukuninika lona, + izwe eligeleza ubisi noju, + kumelwe nigubhe lokhu ngale nyanga:  Kumelwe nidle isinkwa esingenamvubelo + izinsuku eziyisikhombisa, ngosuku lwesikhombisa kuzoba nomkhosi wokuhlonipha uJehova.  Isinkwa esingenamvubelo kumelwe sidliwe izinsuku eziyisikhombisa; + akukho lutho olunemvubelo okumelwe lutholakale kini + futhi akukho nhlama ebilisiwe okumelwe itholakale kini kuyo yonke indawo* yenu.  Kumelwe nitshele amadodana enu ngalolo suku, nithi, ‘Kungenxa yalokho uJehova angenzela khona lapho ngiphuma eGibhithe.’ +  Lo mkhosi uyoba uphawu esandleni senu nesikhumbuzo esiphongweni senu, *+ ukuze umthetho kaJehova ube semlonyeni wenu, ngoba uJehova wanikhipha ngesandla esinamandla eGibhithe. 10  Kumelwe nigcine lo mthetho ngesikhathi sawo esibekiwe unyaka nonyaka. + 11  “Lapho uJehova eniletha ezweni lamaKhanani, afunga kini nakokhokho benu ukuthi uzoninika lona, + 12  kumelwe ninikele kuJehova wonke amazibulo esilisa,* kanye nawo wonke amazibulo eduna emfuyo eniyitholayo. Okwesilisa kungokukaJehova. + 13  Wonke amazibulo ezimbongolo kumelwe niwathenge ngemvu, uma ningawathengi, kumelwe niwaphule izintamo. Wonke amazibulo esilisa amadodana enu kumelwe niwathenge. + 14  “Uma amadodana enu enibuza kamuva, ethi, ‘Kusho ukuthini lokhu?’ nina-ke kufanele nithi kuwo, ‘UJehova wasikhipha ngesandla esinamandla eGibhithe, endlini yobugqila. + 15  Lapho uFaro enqaba ngenkani ukusikhulula, + uJehova wabulala wonke amazibulo ezweni laseGibhithe, kusukela ezibulweni lomuntu kuya ezibulweni lesilwane. + Yingakho senzela uJehova umhlatshelo ngawo wonke amazibulo esilisa* futhi siwathenga wonke amazibulo amadodana ethu.’ 16  Lokhu kumelwe kube uphawu esandleni nasesiphongweni senu, *+ ngoba uJehova wasikhipha eGibhithe ngesandla esinamandla.” 17  Ngesikhathi uFaro ekhulula abantu, uNkulunkulu akabaholanga ngendlela yezwe lamaFilisti nakuba yayiseduze. Ngoba uNkulunkulu wathi: “Kungenzeka abantu bashintshe umqondo lapho bebhekana nempi bese bebuyela eGibhithe.” 18  Ngakho uNkulunkulu wenza ukuba abantu bazungeze ngendlela yasehlane lasoLwandle Olubomvu. + Kodwa ama-Israyeli akhuphuka ezweni laseGibhithe ngendlela ehlelekile, njengeqembu lamasosha. 19  UMose wathatha namathambo kaJosefa, ngoba uJosefa wayewafungisile nokuwafungisa amadodana ka-Israyeli, wathi: “UNkulunkulu ngeke ahluleke ukuninaka futhi kumelwe nithathe amathambo ami niphume nawo lapha.” + 20  Basuka eSukoti bagxumeka amatende e-Ethamu, emaphethelweni ehlane. 21  UJehova wayehamba phambi kwawo emini ewahola ngensika yefu, + ebusuku ewahola ngensika yomlilo endleleni ukuze awanike ukukhanya futhi akwazi ukuhamba emini nasebusuku. + 22  Insika yefu yayingasuki phambi kwabantu emini, nensika yomlilo yayingasuki ebusuku. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ngihlukanisele.”
NgesiHebheru, “wonke amazibulo avula isibeletho ngasinye.”
NgesiHebheru, “imingcele.”
NgesiHebheru, “phakathi kwamehlo enu.”
NgesiHebheru, “bonke abavula isibeletho.”
NgesiHebheru, “ngayo yonke into evula isibeletho.”
NgesiHebheru, “naphakathi kwamehlo enu.”