Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eksodusi

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Ama-Israyeli ayanda eGibhithe (1-7)

  • UFaro ucindezela ama-Israyeli (8-14)

  • Ababelethisi abesaba uNkulunkulu basindisa ukuphila (15-22)

 • 2

  • Ukuzalwa kukaMose (1-4)

  • Indodakazi kaFaro ikhulisa uMose (5-10)

  • UMose ubalekela kwaMidiyani, ashade uZiphora (11-22)

  • UNkulunkulu uzwa ukububula kwama-Israyeli (23-25)

 • 3

  • UMose nesihlahla sameva esivuthayo (1-12)

  • UJehova uchaza igama lakhe (13-15)

  • UJehova uyala uMose (16-22)

 • 4

  • Izibonakaliso ezintathu ezizokwenziwa uMose (1-9)

  • UMose uzizwa engafaneleki (10-17)

  • UMose ubuyela eGibhithe (18-26)

  • UMose uphinde ahlangane no-Aroni (27-31)

 • 5

  • UMose no-Aroni baphambi kukaFaro (1-5)

  • Ukucindezelwa kuyakhula (6-18)

  • U-Israyeli usola uMose no-Aroni (19-23)

 • 6

  • Kuvuselelwa isithembiso senkululeko (1-13)

   • Igama likaJehova alaziwa ngokugcwele (2, 3)

  • Uhlu lozalo lukaMose no-Aroni (14-27)

  • UMose kumelwe aphinde avele phambi kukaFaro (28-30)

 • 7

  • UJehova uqinisa uMose (1-7)

  • Induku ka-Aroni iba inyoka enkulu (8-13)

  • Inhlupho 1: amanzi aphenduka igazi (14-25)

 • 8

  • Inhlupho 2: amaxoxo (1-15)

  • Inhlupho 3: izinsensane (16-19)

  • Inhlupho 4: izibawu (20-32)

   • Izwe laseGosheni alithinteki (22, 23)

 • 9

  • Inhlupho 5: imfuyo iyafa (1-7)

  • Inhlupho 6: kumila amathumba kubantu nasezilwaneni (8-12)

  • Inhlupho 7: isichotho (13-35)

   • UFaro uzobona amandla kaNkulunkulu (16)

   • Igama likaJehova lizomenyezelwa (16)

 • 10

  • Inhlupho 8: izintethe (1-20)

  • Inhlupho 9: ubumnyama (21-29)

 • 11

  • Kumenyezelwa inhlupho yeshumi (1-10)

   • Ama-Israyeli azocela izipho (2)

 • 12

  • Kusungulwa iPhasika (1-28)

   • Kuzobhecwa igazi ezinsikeni zeminyango (7)

  • Inhlupho 10: kubulawa amazibulo (29-32)

  • UFuduko luyaqala (33-42)

   • Iminyaka engu-430 iyaphela (40, 41)

  • Iziyalezo zokugcina iPhasika (43-51)

 • 13

  • Wonke amazibulo esilisa angakaJehova (1, 2)

  • UMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo (3-10)

  • Wonke amazibulo esilisa anikelwa kuNkulunkulu (11-16)

  • U-Israyeli uqondiswa ngasoLwandle Olubomvu (17-20)

  • Insika yefu neyomlilo (21, 22)

 • 14

  • U-Israyeli ufika olwandle (1-4)

  • UFaro ujaha u-Israyeli (5-14)

  • U-Israyeli uwela uLwandle Olubomvu (15-25)

  • AbaseGibhithe bayaminza olwandle (26-28)

  • U-Israyeli uba nokholo kuJehova (29-31)

 • 15

  • Ingoma yokunqoba kaMose no-Israyeli (1-19)

  • UMiriyamu wenanela ingoma (20, 21)

  • Amanzi ababayo enziwa abe mtoti (22-27)

 • 16

  • Abantu babubula ngokudla (1-3)

  • UJehova uyakuzwa ukububula (4-12)

  • Banikwa izagwaca nemana (13-21)

  • Ngeke ibe khona imana ngeSabatha (22-30)

  • Imana iyalondolozwa njengesikhumbuzo (31-36)

 • 17

  • Isikhalo ngokuntuleka kwamanzi eHorebe (1-4)

  • Amanzi avela edwaleni (5-7)

  • Ama-Amaleki ayahlaselwa anqotshwe (8-16)

 • 18

  • Kufika uJetiro noZiphora (1-12)

  •  Iseluleko sikaJetiro sokuba kumiswe abahluleli (13-27)

 • 19

  • ENtabeni iSinayi (1-25)

   • U-Israyeli uyoba umbuso wabapristi (5, 6)

   • Abantu bangcweliselwa ukuyohlangana noNkulunkulu (14, 15)

 • 20

  • IMiyalo Eyishumi (1-17)

  • Isenzakalo esimangalisayo senza u-Israyeli esabe (18-21)

  • Iziyalezo zokukhonza uNkulunkulu (22-26)

 • 21

  • Izinqumo zokwahlulela zika-Israyeli (1-36)

   • Ngokuphathelene nezigqila ezingamaHebheru (2-11)

   • Ngokuphathelene nomuntu ophatha umuntu wakubo ngobudlova (12-27)

   • Ngokuphathelene nezilwane (28-36)

 • 22

  • Izinqumo zokwahlulela zika-Israyeli (1-31)

   • Ngokuphathelene nokweba (1-4)

   • Ngokuphathelene nokulimala kwezitshalo (5, 6)

   • Ngokuphathelene nesinxephezelo nobunikazi (7-15)

   • Ngokuphathelene nokuyengela ocansini (16, 17)

   • Ngokuphathelene nokukhonza uNkulunkulu nobulungisa (18-31)

 • 23

  • Izinqumo zokwahlulela zika-Israyeli (1-19)

   • Ngokuphathelene nokwenza ngokwethembeka nangobulungisa (1-9)

   • Ngokuphathelene namasabatha nemikhosi (10-19)

  • Ingelosi iqondisa u-Israyeli (20-26)

  • Ukuthola umhlaba nemingcele (27-33)

 • 24

  • Abantu bayavuma ukugcina isivumelwano (1-11)

  • UMose eNtabeni iSinayi (12-18)

 • 25

  • Iminikelo yetabernakele (1-9)

  • UMphongolo (10-22)

  • Itafula (23-30)

  • Uthi lwesibani (31-40)

 • 26

  • Itabernakele (1-37)

   • Izindwangu zetende (1-14)

   • Izinhlaka zamapulangwe nezisekelo ezinezimbobo (15-30)

   • Ikhethini nesihenqo (31-37)

 • 27

  • I-altare lomnikelo oshiswayo (1-8)

  • Igceke (9-19)

  • Amafutha othi lwesibani (20, 21)

 • 28

  • Izingubo zabapristi (1-5)

  • I-efodi (6-14)

  • Isiqephu sesifuba (15-30)

   • I-Urimi neThumimi (30)

  • Ijazi elingenamikhono (31-35)

  • Iduku lokushuqula elinocwecwe lwegolide (36-39)

  • Ezinye izingubo zabapristi (40-43)

 • 29

  • Ukumiswa kwabapristi (1-37)

  • Umnikelo wansuku zonke (38-46)

 • 30

  • I-altare lempepho (1-10)

  • Ukubalwa kwabantu nemali yesihlawulelo (11-16)

  • Indishi yethusi yokugeza (17-21)

  • Ingxube ekhethekile yamafutha okugcoba (22-33)

  • Indlela yokwenza impepho engcwele (34-38)

 • 31

  • Izisebenzi eziyingcweti zinomoya kaNkulunkulu (1-11)

  • ISabatha, uphawu oluphakathi kukaNkulunkulu no-Israyeli (12-17)

  • Amatshe amabili ayizicaba (18)

 • 32

  • Kukhulekelwa ithole legolide (1-35)

   • UMose uzwa abantu becula ngendlela engajwayelekile (17, 18)

   • UMose uphihliza amatshe ayizicaba omthetho (19)

   • AmaLevi aqotho kuJehova (26-29)

 • 33

  • Umyalezo kaNkulunkulu wokusola (1-6)

  • Itende lokuhlangana ngaphandle kwekamu (7-11)

  • UMose ucela ukubona inkazimulo kaJehova (12-23)

 • 34

  • Kwenziwa amatshe amasha ayizicaba (1-4)

  • UMose ubona inkazimulo kaJehova (5-9)

  • Kuphindwa imininingwane yesivumelwano (10-28)

  • Ubuso bukaMose bukhipha imisebe (29-35)

 • 35

  • Iziyalezo zeSabatha (1-3)

  • Iminikelo yetabernakele (4-29)

  • UBhezaleli no-Oholiyabe bagcwaliswe ngomoya (30-35)

 • 36

  • Kunikelwa okungaphezu kokudingekile (1-7)

  • Ukwakhiwa kwetabernakele (8-38)

 •  37

  • Kwenziwa uMphongolo (1-9)

  • Itafula (10-16)

  • Uthi lwesibani (17-24)

  • I-altare lempepho (25-29)

 • 38

  • I-altare lomnikelo oshiswayo (1-7)

  • Indishi yethusi (8)

  • Igceke (9-20)

  • Uhlu lwezinto zokwakha itabernakele (21-31)

 • 39

  • Ukwenza izingubo zabapristi (1)

  • I-efodi (2-7)

  • Isiqephu sesifuba (8-21)

  • Ijazi elingenamikhono (22-26)

  • Ezinye izingubo zabapristi (27-29)

  • Ucwecwe lwegolide (30, 31)

  • UMose uhlola itabernakele (32-43)

 • 40

  • Ukumisa itabernakele (1-33)

  • Inkazimulo kaJehova igcwala etabernakele (34-38)