Kwabase-Efesu 2:1-22

  • Uniphilisile kanye noKristu (1-10)

  • Udonga olwaluhlukanisa luyabhidlizwa (11-22)

2  Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu uniphilisile nakuba nanifile eziphambekweni nasezonweni zenu, +  enake nahamba kuzo ngendlela efanayo neyesimiso sezinto* saleli zwe, + ngendlela efunwa umbusi womoya olawula abantu, + umoya + manje osebenza kubantu abangalaleli.  Yebo, kwakuphakathi kwabo lapho nathi sonke esake saziphatha khona ngokuvumelana nezifiso zenyama yethu, + senza izinto ezithandwa yinyama nemicabango yethu, + futhi ngokwemvelo sasingabantwana bolaka + njengoba nje benjalo bonke abanye.  Kodwa uNkulunkulu, ocebile ngesihe, + ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithande ngalo, +  wasiphilisa kanye noKristu, ngisho nalapho sasifile eziphambekweni +—ngomusa omkhulu nisindisiwe.  Ngaphezu kwalokho, wasivusa kanye naye wasihlalisa ndawonye ezindaweni zasezulwini njengabalandeli bakaKristu Jesu, +  ukuze ezikhathini ezizayo* abonise ingcebo edlulele yomusa wakhe omkhulu ngobumnene* bakhe kithi esimunye noKristu Jesu.  Ngalo musa omkhulu, nisindisiwe ngokholo, + futhi lokhu akungenxa yezenzo zenu; kunalokho, kuyisipho sikaNkulunkulu.  Cha, akungenxa yemisebenzi, + ukuze kungabikho muntu oba nesizathu sokuziqhayisa. 10  Singumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu* futhi sadalwa + simunye noKristu Jesu + ukuze senze imisebenzi emihle, uNkulunkulu ayinquma kusengaphambili ukuba sihambe kuyo. 11  Ngakho-ke, khumbulani ukuthi nina bantu bezizwe ngokokuzalwa,* nake nabizwa ngokuthi “ukungasoki” yilabo ababizwa ngokuthi “ukusoka,” okwenziwa enyameni ngezandla. 12  Ngaleso sikhathi naningenaye uKristu, nihlukanisiwe nombuso wakwa-Israyeli, ningenangxenye ezivumelwaneni zesithembiso; + naningenathemba ningenaye uNkulunkulu ezweni. + 13  Kodwa manje njengoba ningabalandeli bakaKristu Jesu, nina enanikade nikude seniye naba seduze ngegazi likaKristu. 14  Ngoba ungukuthula kwethu, + lowo owenza la maqembu amabili aba munye + futhi wabhidliza udonga olwaluphakathi kwawo, luwahlukanisa. + 15  Ngenyama yakhe wabuqeda lobo butha, uMthetho wemiyalo owakhiwa izinqumo, ukuze enze la maqembu amabili abe munye naye, abe umuntu omusha oyedwa + futhi enze ukuthula, 16  nokuba ngesigxobo sokuhlushwa *+ enze womabili la maqembu abuyisane ngokugcwele noNkulunkulu engumzimba owodwa, ngoba ububulele ubutha + ngomzimba wakhe. 17  Wafika wamemezela izindaba ezinhle zokuthula kini, nina enanikude, nokuthula kulabo abaseduze, 18  ngoba ngaye, womabili la maqembu, asondela ngokukhululekile kuBaba ngomoya munye. 19  Ngakho anisezona izihambi nezifiki, + kodwa niyizakhamuzi + kanye nabangcwele futhi ningamalungu endlu kaNkulunkulu, + 20  futhi nakhiwe phezu kwesisekelo sabaphostoli nabaprofethi, + kuyilapho uKristu Jesu ngokwakhe eyitshe legumbi eliyisisekelo. + 21  Simunye naye sonke isakhiwo sikhulela ekubeni ithempeli elingcwele likaJehova, *+ njengoba sihlanganiswa ndawonye ngokuvumelanayo. + 22  Njengoba nimunye naye, nani futhi nakhiwa ndawonye ukuba nibe yindawo yokuba uNkulunkulu ahlale kuyo ngomoya. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngokwendlela.”
Noma, “ezimisweni zezinto ezizayo.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ngesihe.”
Noma, “Singumkhiqizo womsebenzi waKhe.”
NgesiGreki, “ngokwenyama.”