Duteronomi 7:1-26

  • Izizwe eziyisikhombisa ezizobhujiswa (1-6)

  • Isizathu sokukhethwa kuka-Israyeli (7-11)

  • Ukulalela kuletha izibusiso (12-26)

7  “Lapho uJehova uNkulunkulu wakho ekuletha ezweni osuzongena kulo ukuba ulidle, + uyosusa nezizwe ezinabantu abaningi phambi kwakho: + amaHeti, amaGirigashi, ama-Amori, + amaKhanani, amaPherizi, amaHivi namaJebusi, + izizwe eziyisikhombisa ezinabantu abaningi nezinamandla kunawe. +  UJehova uNkulunkulu wakho uyozinikela kuwe, wena uyozinqoba. + Kufanele uziqothule nakanjani. + Asikho isivumelwano okumelwe usenze nazo futhi ungazibonisi nakancane umusa. +  Akumelwe niganiselane nazo.* Amadodakazi akho ungawaniki amadodana azo, noma uthathele amadodana akho amadodakazi azo. +  Ngoba ziyoyekisa amadodana akho ukungilandela bese ekhonza abanye onkulunkulu; + ngenxa yalokho uJehova uyokuthukuthelela, akuqothule ngokushesha. +  “Esikhundleni salokho, nakhu okufanele nikwenze kuzo: Dilizani ama-altare azo, bhidlizani izinsika zazo ezingcwele, + nqumani izigxobo zazo ezingcwele *+ nishise nemifanekiso yazo ebaziwe. +  Ngoba uyisizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho, uJehova uNkulunkulu wakho ukukhethile ukuba ube isizwe sakhe, impahla yakhe ekhethekile,* kuzo zonke izizwe ezisemhlabeni. +  “UJehova akanithandanga futhi wanikhetha ngenxa yokuthi naniyisizwe esinabantu abaningi kunazo zonke izizwe, + ngoba naniyisizwe esincane kunazo zonke izizwe. +  Kunalokho kwakungenxa yokuthi uJehova wayenithanda, nangenxa yokuthi wagcina isifungo ayesenze kokhokho benu, + yingakho uJehova anikhipha ngesandla esinamandla, ukuze anikhulule endlini yobugqila, + emandleni* kaFaro inkosi yaseGibhithe.  Wazi kahle ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu othembekile, ogcina isivumelwano sakhe nobonisa uthando oluqotho ezizukulwaneni eziyinkulungwane zalabo abamthandayo nabagcina imiyalo yakhe. + 10  Kodwa labo abamzondayo uyophindisela kubo ngokuqondile ngokubabhubhisa. Ngeke ephuze ukujezisa labo abamzondayo; uyophindisela kubo ngokuqondile. + 11  Ngakho qikelela ukuthi ugcina imiyalo neziqondiso nezinqumo zokwahlulela engikuyala ngazo namuhla ngokuba uzenze. 12  “Uma uqhubeka uzilalela lezi zinqumo zokwahlulela futhi uzigcina bese uzenza, uJehova uNkulunkulu wakho uyosigcina isivumelwano sakhe abonise nothando oluqotho njengoba afunga kokhokho bakho. 13  UNkulunkulu uyokuthanda, akubusise futhi akwandise. Impela uyokubusisa ngezingane eziningi *+ nangomkhiqizo womhlabathi wakho, ukudla kwakho okusanhlamvu, iwayini lakho elisha, amafutha akho, + amathole omhlambi wakho wezinkomo namawundlu omhlambi wenu wezimvu nezimbuzi, ezweni afunga kokhokho bakho ukukunika lona. + 14  Uyoba isizwe esibusiswe kakhulu kunazo zonke izizwe; + akekho owesilisa noma owesifazane ongeke abe nabo abantwana, nemfuyo yakho ngeke ingazali. + 15  UJehova uyosusa kuwe konke ukugula, ngeke akulethele noma yiziphi izifo ezesabekayo owazibona eGibhithe. + Kunalokho, uyoziletha phezu kwabo bonke abakuzondayo. 16  Kufanele ubhubhise* zonke izizwe uJehova uNkulunkulu wakho azinikela kuwe. + Akumelwe* uzihawukele, + futhi ungabakhonzi onkulunkulu bazo + ngoba lokho kuyoba ugibe kuwe. + 17  “Uma kwenzeka uthi enhliziyweni yakho, ‘Lezi zizwe ziningi kunathi. Ngingazixosha kanjani?’ + 18  akumelwe uzesabe. + Kufanele uzikhumbuze lokho uJehova uNkulunkulu wakho akwenza kuFaro nakulo lonke iGibhithe, + 19  izahlulelo* ezinkulu amehlo akho azibona, nezibonakaliso nezimangaliso + namandla amakhulu uJehova uNkulunkulu wakho akukhipha ngako. + Yilokho uJehova uNkulunkulu wakho ayokwenza kuzo zonke izizwe ozesabayo. + 20  UJehova uNkulunkulu wakho uyozenza zidangale,* kuze kushabalale labo ababesele + nalabo ababezifihle phambi kwakho. 21  Ungavumeli ukuba zikwethuse ngoba uJehova uNkulunkulu wakho unawe, + uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo. + 22  “Nakanjani uJehova uNkulunkulu wakho uyozixosha kancane kancane lezi zizwe phambi kwakho. + Ngeke uvunyelwe ukuba uziqede masinyane, ukuze izilwane zasendle zingandi bese zibeka ukuphila kwakho engozini. 23  UJehova uNkulunkulu wakho uyozinikela kuwe lezi zizwe, abangele ukuba zehlulwe zize ziqothulwe ngokuphelele. + 24  Uyonikela amakhosi azo esandleni sakho, + wena uyosula amagama awo phansi kwamazulu. + Akekho oyomelana nawe, + kuze kube yilapho usuziqothulile. + 25  Kufanele ushise imifanekiso ebaziwe yonkulunkulu bazo emlilweni. + Ungalifisi isiliva negolide elikuyo noma uzithathele lona + ukuze ungabanjwa ngalo, ngoba kuyinto enengekayo kuJehova uNkulunkulu wakho. + 26  Ungayilethi into enengekayo endlini yakho bese uba yinto efanelwe ukubhujiswa njengayo. Kufanele uyenyanye ngokuphelele futhi ikunenge ngokuphelele, ngoba iyinto efanelwe ukubhujiswa.

Imibhalo yaphansi

Noma, “nishadiselane.”
Noma, “ifa lakhe eliyigugu.”
NgesiHebheru, “esandleni.”
NgesiHebheru, “uyobusisa isithelo sesibeletho sakho.”
NgesiHebheru, “ushwabadele.”
NgesiHebheru, “Iso lakho akumelwe.”
Noma, “izilingo.”
Noma kungaba, “zitatazele; zesabe kakhulu.”