Duteronomi 34:1-12

  • UJehova ubonisa uMose izwe (1-4)

  • Ukufa kukaMose (5-12)

34  Ngemva kwalokho uMose wenyuka esuka emathafeni awugwadule akwaMowabi waya eNtabeni iNebo, + esiqongweni sePhisiga, + ebheke iJeriko. + UJehova wambonisa lonke izwe, kusukela eGileyadi kuze kufike kwaDani, +  noNafetali wonke nezwe lika-Efrayimi nelikaManase, nalo lonke izwe likaJuda kuze kufike olwandle olusentshonalanga, *+  neNegebhi + neSifunda SaseJordani, + ithafa laseJeriko, idolobha lezihlahla zesundu kuze kufike eZowari. +  UJehova wabe esethi kuye: “Nanti izwe engifunge ngalo ku-Abrahama, u-Isaka noJakobe, ngithi, ‘Ngiyolinika inzalo* yakho.’ + Ngikuvumele ukuba ulibone ngamehlo akho, kodwa ngeke uwelele kulo.” +  Ngemva kwalokho uMose inceku kaJehova wafela lapho ezweni lakwaMowabi njengoba nje uJehova ayeshilo. +  Wamngcwaba esigodini ezweni lakwaMowabi, phambi kweBheti-peyori, futhi akekho owaziyo ukuthi ithuna lakhe likuphi kuze kube namuhla. +  UMose wayeneminyaka engu-120 ubudala ngesikhathi efa. + Amehlo akhe ayengakanqundeki, namandla akhe ayengakapheli.  Isizwe sakwa-Israyeli samlilela izinsuku ezingu-30 + uMose emathafeni awugwadule akwaMowabi. Ngemva kwalokho zaphela izinsuku zokukhalela nokulilela uMose.  UJoshuwa indodana kaNuni wayegcwele ukuhlakanipha,* ngoba uMose wayebeke isandla sakhe phezu kwakhe; + ama-Israyeli aqala ukumlalela, enza njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. + 10  Kodwa akakaze abe khona umprofethi onjengoMose kwa-Israyeli, + uJehova ayemazi ubuso nobuso. + 11  Wazenza zonke izibonakaliso nezimangaliso uJehova ayemthume ukuba azenze ezweni laseGibhithe kuFaro nakuzo zonke izinceku zakhe nakulo lonke izwe lakhe, + 12  kanye nezenzo ezinamandla uMose azenza namandla amangalisayo awabonisa phambi kwamehlo awo wonke u-Israyeli. +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, uLwandle Olukhulu, iMedithera.
NgesiHebheru, “imbewu.”
Noma, “ukuhlakanipha ayekunikwe amandla kaNkulunkulu.”