Duteronomi 33:1-29

  • UMose ubusisa izizwe (1-29)

    • “Izingalo” zikaJehova “zaphakade” (27)

33  Yilesi isibusiso uMose umuntu kaNkulunkulu weqiniso asisho kuma-Israyeli ngaphambi kokufa kwakhe. +  Wathi: “UJehova—weza evela eSinayi, +Wakhanya phezu kwabo eseSeyiri. Wakhanya ngenkazimulo esesifundeni esinezintaba sasePharanu, +Kwakukhona amashumi ezinkulungwane ezingcwele kanye naye, +Esandleni sakhe sokudla kukhona amaqhawe akhe. +   Wayebathanda abantu bakhe; +Bonke abangcwele babo basesandleni sakho. + Babehleli ezinyaweni zakho; +Baqala ukulalela amazwi akho. +   (UMose wasinika umyalo, umthetho, +Waba ifa lebandla likaJakobe.) +   UNkulunkulu waba inkosi eJeshuruni, *+Lapho izinhloko zabantu zibuthana ndawonye, + Kanye nazo zonke izizwe zakwa-Israyeli. +   Makaphile uRubeni angafi, +Kwangathi amadoda akhona angangaba mbalwa.” +  Yilesi isibusiso asisho kuJuda: + “O Jehova, yizwa izwi likaJuda, +Kwangathi ungambuyisela kubantu bakubo. Izingalo zakhe zikulwele okungokwakhe,Kwangathi ungamsiza amelane nabaphikisana naye.” +   Ngokuqondene noLevi wathi: + “IThumimi lakho* ne-Urimi lakho + kungokomuntu oqotho kuwe, +Owamvivinya eMasa. + Waqala ukuphikisana naye ngasemanzini aseMeriba, +   Umuntu owathi kuyise nonina, ‘Angikhathazekanga ngabo.’ Ngisho nabafowabo akabavumanga, +Abantwana bakhe akabanakanga. Ngoba baligcina izwi lakho,Bagcina nesivumelwano sakho. + 10  Mabafundise uJakobe ngezinqumo zakho zokwahlulela +No-Israyeli ngoMthetho wakho. + Mabanikele impepho ibe iphunga elimnandi kuwe *+Banikele nomnikelo ophelele phezu kwe-altare lakho. + 11  O Jehova, busisa amandla akhe,Kwangathi ungawujabulela umsebenzi wezandla zakhe. Fahlaza imilenze* yalabo abamelana naye,Ukuze labo abamzondayo bangaphinde bamelane naye.” 12  Ngokuqondene noBhenjamini wathi: + “Othandekayo kaJehova makahlale ngakuye ngokuphepha;Kuyilapho emkhoselisa usuku lonke,Uyohlala emhlane wakhe.”* 13  Ngokuqondene noJosefa wathi: + “Kwangathi izwe lakhe lingabusiswa uJehova +Ngezinto zekhethelo zezulu,Ngamazolo nangamanzi avela eziphethwini, + 14  Ngezinto zekhethelo ezikhuliswe ilangaNesivuno sekhethelo senyanga ngayinye, + 15  Ngezinto zekhethelo ezivela ezintabeni zasendulo *+Nangezinto zekhethelo zamagquma ami njalo, 16  Ngezinto zekhethelo zomhlaba nokugcwele kuwo, + Nangokwamukelwa yiLowo ohlala esihlahleni sameva. *+ Kwangathi zingehlela phezu kwekhanda likaJosefa,Phezu kokhakhayi lwalowo owakhethwa kubafowabo. + 17  Ubukhazikhazi bakhe bunjengobenkunzi eyizibulo,Izimpondo zakhe ziyizimpondo zenkunzi yasendle. Uyogwaza* ngazo izizweUyozisunduzela emaphethelweni omhlaba zonke ngothi lwazo. Zingamashumi ezinkulungwane zika-Efrayimi, +Ziyizinkulungwane zikaManase.” 18  Ngokuqondene noZebhuloni wathi: + “O Zebhuloni, jabula ekuphumeni kwakho,Nawe Isakare, ematendeni akho. + 19  Bayobizela izizwe entabeni. Bayoyinikela khona imihlatshelo yokulunga. Ngoba bayothatha* emcebweni omningi wezilwandleNasengcebweni* efihliwe esesihlabathini.” 20  Ngokuqondene noGadi wathi: + “Ubusisiwe oyenza ibe banzi imingcele kaGadi. + Ulala khona njengebhubesi,Elilungele ukudwengula ingalo nokhakhayi. 21  Uyozikhethela ingxenye yokuqala, +Ngoba isabelo somniki-mithetho sigcinwe lapho. + Izinhloko zabantu ziyoqoqana ndawonye. Uyokwenza ukulunga kukaJehova,Nezinqumo zakhe zokwahlulela ku-Israyeli.” 22  Ngokuqondene noDani wathi: + “UDani uyiwundlu lebhubesi. + Uyogxuma aphume eBhashani.” + 23  Ngokuqondene noNafetali wathi: + “UNafetali wanelisekile ngokwamukelwa uJehova,Ugcwele isibusiso sakhe. Yidla ifa lezwe lasentshonalanga nelaseningizimu.” 24  Ngokuqondene no-Asheri wathi: + “U-Asheri ubusiswe ngamadodana. Kwangathi abafowabo bangambonisa umusa,Kwangathi angacwilisa* izinyawo zakhe emafutheni. 25  Izihluthulelo zamasango akho ziyinsimbi nethusi, +Uyovikeleka ukuphila kwakho konke. 26  Akekho onjengoNkulunkulu weqiniso + kaJeshuruni, +Ohamba anqamule amazulu ukuze akusize,Okhuphuka emafwini ngamandla akhe amakhulu. + 27  UNkulunkulu uyindawo yesiphephelo kusukela endulo, +Izingalo zakhe zaphakade ziyakusekela. + UNkulunkulu uyoxosha isitha phambi kwakho, +Uyothi, ‘Babhuqe!’ + 28  U-Israyeli uyohlala ngokuphepha,Umthombo kaJakobe uyohlala wodwa,Ezweni lokudla okusanhlamvu newayini elisha, +Okuyoconsa kulo amazolo evela esibhakabhakeni. + 29  Uyajabula, Israyeli! + Ubani onjengawe, +Isizwe esijabulela insindiso kuJehova, +Ihawu lakho elikuvikelayo, +Nenkemba yakho enkulu? Izitha zakho ziyothithibala phambi kwakho, +Futhi wena uyonqoba izindawo zazo eziphakeme.”

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “Oqotho,” isiqu esihloniphisayo sika-Israyeli.
Elithi “lakho” nelithi “kuwe” kuleli vesi abhekisela kuNkulunkulu.
NgesiHebheru, “emakhaleni akho.”
Noma, “izinqulu.”
NgesiHebheru, “phakathi kwamahlombe akhe.”
Noma kungaba, “ezintabeni zasempumalanga.”
Noma, “somunga.”
Noma, “Uyosunduza.”
NgesiHebheru, “bayoncela.”
Noma, “Nasemagugwini.”
Noma, “angageza.”