Duteronomi 32:1-52

  • Ingoma kaMose (1-47)

    • UJehova, iDwala (4)

    • U-Israyeli ukhohlwa iDwala lakhe (18)

    • “Impindiselo ingeyami” (35)

    • “Thokozani nina zizwe kanye nesizwe sakhe” (43)

  • UMose uzofela eNtabeni iNebo (48-52)

32  “Ngipheni indlebe mazulu ngikhulume,Umhlaba mawuzwe amazwi omlomo wami.   Imfundiso yami iyokuna njengemvula;Amazwi ami ayoconsa njengamazolo,Njengemikhemezelo phezu kotshaniNanjengezihlambi zemvula enkulu phezu kwezinto ezitshaliwe.   Ngoba ngizolimemezela igama likaJehova. + Ngikhulume ngobukhulu bukaNkulunkulu wethu! +   UyiDwala, uphelele umsebenzi wakhe, +Konke akwenzayo kunobulungisa. + UnguNkulunkulu wokwethembeka, + okungenzeki angabi nabulungisa; +Ulungile futhi uqotho. +   Yibona abenze ngokukhohlakala. + Ababona abantwana bakhe, iphutha lingelabo. + Bayisizukulwane esigwegwile nesisontekile! +   Ingabe yile ndlela okufanele niphathe ngayo uJehova, +Bantu abayiziphukuphuku nabangahlakaniphile? + Akayena yini uYihlo owanenza naba khona, +Lowo owanidala wanimisa naba isizwe?   Khumbulani izinsuku zakudala;Cabangani ngeminyaka yezizukulwane ezedlule. Buzani oyihlo, bazonitshela; +Amadoda akini amadala, azonixoxela.   Lapho oPhezukonke enika izizwe ifa lazo, +Lapho ehlukanisa amadodana ka-Adamu, *+Wabeka umngcele wezizwe +Ecabanga ngesibalo sabantwana bakwa-Israyeli. +   Ngoba isizwe sikaJehova siyisabelo sakhe; +UJakobe uyifa lakhe. + 10  Wamthola ezweni eliyihlane +Ogwadule olungenalutho, olunezilwane zasendle ezihewulayo. + Wamvikela, wamnakekela, +Wamqapha njengenhlamvu yeso lakhe. + 11  Njengoba nje ukhozi lunyakazisa isidleke salo,Lundizela phezu kwamaphuphu alo,Lwelula amaphiko alo, luwathathe,Luwathwale ngezimpaphe zalo, + 12  NguJehova yedwa owaqhubeka emhola; *+ Kwakungekho nkulunkulu wesinye isizwe owayekanye naye. + 13  Wamgibelisa ezindaweni zomhlaba eziphakeme, +Ukuze adle umkhiqizo wasendle. + Wamondla ngoju olwaluvela edwaleniNangamafutha ayevela edwaleni eliqinile,* 14  Wamondla ngebhotela lomhlambi wezinkomo nobisi lomhlambi wezimvu nezimbuzi,Nangezimvu zekhethelo,*Nezinqama zaseBhashani nezimpongo,Kanye nokolweni ocolekile; +Futhi waphuza iwayini elenziwe ngejusi* yamagilebhisi. 15  Lapho uJeshuruni* esekhuluphele, waqala ukudlubulunda. O Jeshuruni, usukhuluphele, usumkhulu, ususuthi. + Ngakho uJeshuruni wamshiya uNkulunkulu, owamdala, +Wadelela iDwala lensindiso yakhe. 16  Bambangela ulaka ngonkulunkulu bezinye izizwe; +Babemcasula ngezinto ezinengekayo. + 17  Babehlabela amademoni, hhayi uNkulunkulu, +Onkulunkulu ababengabazi,Onkulunkulu abasha ababesanda kufika,Onkulunkulu okhokho benu ababengabazi. 18  Wakhohlwa iDwala + elakuzala,Awumkhumbulanga uNkulunkulu owakuzala. + 19  Lapho uJehova ekubona lokho, wabalahla +Ngoba amadodana namadodakazi akhe amcasula. 20  Ngakho wathi, ‘Ngizobafulathela; *+Ngizoke ngibone ukuthi bazoba yini. Ngoba bayisizukulwane esonakele, +Abantwana abangathembekile. + 21  Bangibangele ulaka* ngalokho okungekona unkulunkulu; +Bangicasulile ngezithixo zabo ezingathi shu. + Ngakho ngizobenza babe nesikhwele ngalokho okungesona isizwe; +Ngizobacasula ngesizwe esiyisiwula. + 22  Ngoba intukuthelo yami yokhele umlilo +Ozovutha uze ufike ekujuleni kweThuna, *+Udle umhlaba nomkhiqizo wawo Uthungele izisekelo zezintaba. 23  Ngizokwandisa izinhlekelele zabo;Ngisebenzise imicibisholo yami kubo. 24  Bazophela amandla ngenxa yendlala +Badliwe imfiva nayimbubhiso ebangela umunyu. + Ngizothumela izilwane zibalume, +Kanye nezinyoka* ezinesihlungu ezihuquzela othulini. 25  Ngaphandle, inkemba iyobulala abantwana babo; +Ngaphakathi, abantu bathukile, +Kokubili insizwa nentombi,Usana kanye nendoda esimpunga. + 26  Ngangingathi: “Ngizobahlakaza;Ngizokwenza ukuba abantu bangabe besabakhumbula,” 27  Ukube nje ngangingakhathazekile ngokuthi isitha sizothini, +Ngoba abaphikisana nabo bangase bakuqonde kabi. + Bangase bathi: “Sinqobe ngamandla ethu; +Akuyena uJehova owenze konke lokhu.” 28  Ngoba bayisizwe esingenangqondo,*Akukho ukuqonda phakathi kwabo. + 29  Ukube nje bebehlakaniphile! + Bebeyocabangisisa ngalokhu. + Bebeyocabanga ngesiphetho sabo. + 30  Umuntu oyedwa angabaxosha kanjani abangu-1 000,Ababili babalekise abangu-10 000? + Ngeke kwenzeke, ngaphandle uma iDwala labo libathengisile, +UJehova enikele ngabo. 31  Ngoba idwala labo alifani neDwala lethu, +Ngisho nezitha zethu seziyakwazi lokho. + 32  Banjengesihlahla samagilebhisi esivela eSodomaNasemasimini aseGomora. + Amagilebhisi awo angamagilebhisi anobuthi,Amahlukuzo awo ayababa. + 33  Iwayini labo liyisihlungu sezinyoka,Ubuthi bezimfezi obunesihluku. 34  Angikwazi yini ukuziphatha kwaboOkugcinwe kahle enqolobaneni yami? + 35  Impindiselo ingeyami, nokubuyisela, +Ngesikhathi esimisiwe lapho unyawo lwabo lushelela, +Ngoba usuku abazokwehlelwa ngalo inhlekelele luseduze,Lokho okubalindele kuzofika ngokushesha.’ 36  Ngoba uJehova uyokwahlulela abantu bakhe, +Uyozizwela* izinceku zakhe +Lapho ebona ukuthi amandla azo aphelile,Nokuthi kusele ezingenawo amandla okuzisiza nezibuthaka. 37  Uyothi, ‘Baphi onkulunkulu babo, +Idwala abafuna kulo isiphephelo, 38  Ababevame ukudla amanoni emihlatshelo yabo,*Ukuphuza iwayini leminikelo yabo ephuzwayo? + Mabavuke banisize. Mababe indawo yenu yesiphephelo. 39  Mina nginguNkulunkulu, +Abekho abanye onkulunkulu ngaphandle kwami. + Ngiyabulala futhi ngiphilise. + Ngiyalimaza + futhi ngizokwelapha, +Akekho ongasindisa noma ubani esandleni sami. + 40  Ngoba ngiphakamisela isandla sami ezulwini,Ngiyafunga ngithi: “Njengoba nakanjani ngizophila kuze kube phakade,” + 41  Uma ngilola inkemba yami ebenyezelayoNgizolungela ukwahlulela, +Ngizophindisela kwabaphikisana nami +Ngiphindisele kulabo abangizondayo. 42  Ngizodakisa imicibisholo yami ngegazi,Ngegazi lababulewe nezithunjwa.Inkemba yami izodla inyama,Namakhanda abaholi besitha.’ 43  Thokozani nina zizwe kanye nesizwe sakhe, +Ngoba uyophindiselela igazi lezinceku zakhe, +Futhi uyophindisela kwabaphikisana naye +Alenzele isihlawulelo* izwe lesizwe sakhe.” 44  Ngakho uMose weza waphinde wawasho wonke amazwi ale ngoma kuzwa abantu, + yena noHosheya *+ indodana kaNuni. 45  Ngemva kokuba uMose eseqedile ukukhuluma wonke la mazwi kuwo wonke u-Israyeli, 46  wathi kuye: “Wafake enhliziyweni wonke amazwi engikuxwayisa ngawo namhlanje, + ukuze uyale abantwana bakho ukuba baqikelele ukuthi bawenza wonke amazwi alo Mthetho. + 47  Ngoba lawa akuwona amazwi angelona usizo kuwe kodwa awukuphila kwakho + futhi ngala mazwi ungaphila isikhathi eside ezweni owela iJordani ukuyolithatha.” 48  UJehova wakhuluma noMose ngalo lolu suku, wathi: 49  “Yenyukela kule ntaba yase-Abharimi, + iNtaba iNebo + esezweni lakwaMowabi, ebheke ngaseJeriko, ubone izwe laseKhanani engilinika ama-Israyeli njengefa. + 50  Ngemva kwalokho uzofela kule ntaba osuzoyenyuka, ungcwatshwe nabantu bakini,* njengoba nje no-Aroni umfowenu afela eNtabeni iHori + wangcwatshwa nabantu bakubo, 51  ngoba nobabili anithembekanga kimi phakathi kwama-Israyeli emanzini aseMeriba + laseKadeshi ehlane laseZini, ngenxa yokuthi aningingcwelisanga phambi kwama-Israyeli. + 52  Uzolibona leli zwe ukude, kodwa ngeke ungene ezweni engilinika isizwe sakwa-Israyeli.” +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “uhlanga lwesintu.”
Okuwukuthi, uJakobe.
Noma, “lensengetsha.”
NgesiHebheru, “Nangamafutha ezimvu.”
NgesiHebheru, “ngegazi.”
Incazelo: “Oqotho,” isiqu esihloniphisayo sika-Israyeli.
NgesiHebheru, “Ngizobafihlela ubuso bami.”
Noma, “isikhwele.”
Noma, “kweShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “nezilwane.”
Noma kungaba, “esingasizwa iseluleko.”
Noma, “Uyozidabukela.”
Noma, “imihlatshelo yabo yekhethelo.”
Noma, “Ahlanze.”
Igama langempela likaJoshuwa. Elithi Hosheya liyisifushaniso selithi Hoshaya, elisho ukuthi “Osindiswe UJah; UJah Usindisile.”
NgesiHebheru, “ubuthelwe kubantu bakini.” Lena inkulumo esankondlo emayelana nokufa.