Duteronomi 27:1-26

  • UMthetho kufanele ubhalwe ematsheni (1-10)

  • ENtabeni i-Ebhali naseNtabeni iGerizimu (11-14)

  • Kuphindwa iziqalekiso (15-26)

27  UMose ekanye namadoda amadala akwa-Israyeli wayala abantu, wathi: “Gcinani yonke imiyalo engininika yona namuhla.  Ngosuku eniyowela ngalo iJordani ningene ezweni uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona, kufanele nimise amatshe amakhulu niwacake. *+  Ngemva kwalokho nibhale kuwo wonke amazwi alo Mthetho lapho seniwelile, ukuze ningene ezweni uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona, izwe eligeleza ubisi noju, njengoba nje uJehova, uNkulunkulu wokhokho benu, enithembisile. +  Lapho seniliwelile iJordani, kufanele nimise la matshe eNtabeni i-Ebhali, + niwacake,* njengoba nje nginiyala namuhla.  Kufanele nakhele uJehova uNkulunkulu wenu i-altare lapho, i-altare lamatshe. Akufanele nisebenzise amathuluzi ensimbi kulawo matshe. +  Kufanele nakhe i-altare likaJehova uNkulunkulu wenu ngamatshe aphelele, ninikele kulo iminikelo eshiswayo eya kuJehova uNkulunkulu wenu.  Kufanele ninikele imihlatshelo ehlanganyelwayo + niyidlele khona, + nijabule phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu. +  Wonke amazwi alo Mthetho kumelwe niwabhale ngokucacile kula matshe.” +  UMose nabapristi abangamaLevi babe sebekhuluma nawo wonke u-Israyeli, bathi: “O Israyeli, thula ulalele. Namuhla ube yisizwe sikaJehova uNkulunkulu wakho. + 10  Kumelwe ulalele izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, ufeze nemiyalo yakhe + neziqondiso zakhe engikuyala ngazo namhlanje.” 11  Ngalolo suku uMose wayala abantu, wathi: 12  “Izizwe ezilandelayo ziyokuma eNtabeni iGerizimu + zibusise abantu lapho seniwele iJordani: USimeyoni, uLevi, uJuda, u-Isakare, uJosefa noBhenjamini. 13  Lezi ezilandelayo ziyokuma eNtabeni i-Ebhali + zikhiphe isiqalekiso: URubeni, uGadi, u-Asheri, uZebhuloni, uDani noNafetali. 14  AmaLevi ayophendula wonke umuntu wakwa-Israyeli ngezwi elikhulu, athi: + 15  “‘Uqalekisiwe umuntu owenza umfanekiso obaziwe + noma isithombe sensimbi, *+ okuyinto enengekayo kuJehova, + ewumsebenzi wengcweti,* wabe esekufihla.’ (Bonke abantu bayophendula bathi, ‘Amen!’*) 16  “‘Uqalekisiwe umuntu odelela uyise noma unina.’ + (Bonke abantu bayothi, ‘Amen!’) 17  “‘Uqalekisiwe ogudluza uphawu lomngcele womuntu wakubo.’ + (Bonke abantu bayothi, ‘Amen!’) 18  “‘Uqalekisiwe odukisa impumputhe endleleni.’ + (Bonke abantu bayothi, ‘Amen!’) 19  “‘Uqalekisiwe owahlulela isifiki, intandane* noma umfelokazi + ngendlela engenabulungisa.’ + (Bonke abantu bayothi, ‘Amen!’) 20  “‘Uqalekisiwe olala nomkayise ngoba uthele uyise ngehlazo.’ *+ (Bonke abantu bayothi, ‘Amen!’) 21  “‘Uqalekisiwe olala nanoma isiphi isilwane.’ + (Bonke abantu bayothi, ‘Amen!’) 22  “‘Uqalekisiwe olala nodadewabo, indodakazi kayise noma indodakazi kanina.’ + (Bonke abantu bayothi, ‘Amen!’) 23  “‘Uqalekisiwe olala nomkhwekazi wakhe.’ + (Bonke abantu bayothi, ‘Amen!’) 24  “‘Uqalekisiwe obulala umakhelwane wakhe esendaweni ecashile.’ + (Bonke abantu bayothi, ‘Amen!’) 25  “‘Uqalekisiwe owamukela isifumbathiso ukuze abulale* umuntu ongenacala.’ *+ (Bonke abantu bayothi, ‘Amen!’) 26  “‘Uqalekisiwe ongeke awagcine amazwi alo Mthetho.’ + (Bonke abantu bayothi, ‘Amen!’)

Imibhalo yaphansi

Noma, “niwacake ngomcako.”
Noma, “niwacake ngomcako.”
Noma, “esenziwe ngokuncibilikisiwe.”
Noma, “wesisebenzi esisebenza ngokhuni noma ngensimbi.”
Noma, “Makube njalo!”
Noma, “ingane engenababa.”
NgesiHebheru, “wembule ingubo kayise.”
Noma, “ashaye.”
Noma, “umphefumulo wegazi elingenacala.”