Duteronomi 22:1-30

  • Ukuphatha kahle izilwane zikamakhelwane (1-4)

  • Ukugqoka izingubo zabantu bobulili obuhlukile (5)

  • Ukuba nomusa ezilwaneni (6, 7)

  • Udonga olufushane lophahla (8)

  • Ukungaxubi izinto ezingafanele (9-11)

  • Izinsephe ezingutsheni (12)

  • Imithetho emayelana nokuphathwa kabi endabeni yocansi (13-30)

22  “Uma ubona inkomo yomfowenu noma imvu yakhe inhlanhlatha, ungayizibi. + Kufanele nakanjani uyibuyisele kumfowenu.  Kodwa uma umfowenu ehlala kude nawe noma ungamazi, kufanele usilethe emzini wakho leso silwane, sihlale nawe kuze kube yilapho umfowenu esifuna. Khona-ke kufanele usibuyisele kuye. +  Yilokho okufanele ukwenze ngembongolo yakhe, ngengubo yakhe, nanganoma yini elahlekele umfowenu wena wayithola. Akumelwe ukuzibe.  “Uma ubona imbongolo yomfowenu noma inkomo yakhe iwa endleleni, akumelwe uyizibe. Kufanele nakanjani umsize ivuswe. +  “Owesifazane akumelwe agqoke izingubo zabesilisa, nendoda akufanele igqoke izingubo zabesifazane; ngoba noma ubani owenza kanjalo uyanengeka kuJehova uNkulunkulu wakho.  “Uma ubona isidleke senyoni endleleni, sinamaphuphu noma amaqanda, kungaba sesihlahleni noma phansi futhi unina efukamela amaphuphu noma amaqanda, akumelwe uthathe unina kanye namaphuphu. +  Kufanele umdedele unina ahambe, kodwa ungazithathela amaphuphu. Yenza lokhu ukuze kukuhambele kahle, uphile isikhathi eside.  “Uma wakha indlu, kumelwe wenzele nophahla lwakho udonga olufushane, + ukuze ungalethi icala legazi endlini yakho ngoba umuntu ewe kuyo.  “Ungayitshali insimu yakho yamagilebhisi ngezinhlobo ezimbili zembewu. + Ngale kwalokho, yonke into evela kuleyo mbewu kanye nesivuno sensimu yamagilebhisi kuyonikelwa endlini engcwele. 10  “Lapho ulima ungabopheli inkabi kanye nembongolo. + 11  “Ungagqoki ingubo eyenziwe ngoboya obuxutshwe nelineni. + 12  “Kufanele uzenzele izinsephe emiphethweni yomine yengubo oyigqokayo. + 13  “Uma indoda ithatha umfazi, ilale naye bese kamuva imzonda,* 14  imsole ngokuziphatha kabi imenzele igama elibi, ithi: ‘Ngishade nalona wesifazane, kodwa ngesikhathi ngilala naye angibutholanga ubufakazi bokuthi uyintombi nto,’ 15  uyise nonina wentombazane kufanele bavezele amadoda amadala esangweni ledolobha ubufakazi bobuntombi bale ntombazane. 16  Uyise wentombazane kumelwe athi emadodeni amadala, ‘Ngaganisela lo muntu indodakazi yami, kodwa useyayizonda,* 17  uyisola ngokuziphatha kabi, uthi: “Angibutholanga ubufakazi bokuthi indodakazi yakho iyintombi nto.” Manje nabu ubufakazi bobuntombi bendodakazi yami.’ Bayobe sebendlala ingubo yokulala ewubufakazi phambi kwamadoda amadala edolobha. 18  Amadoda amadala alelo dolobha + ayothatha lowo muntu amjezise. + 19  Ayomhlawulisa amashekeli* esiliva angu-100 awanike uyise wentombazane, ngoba lo muntu uhlambalaze intombi yakwa-Israyeli + futhi iyoqhubeka ingumkakhe. Ngeke avunyelwe ukuba adivose nayo ukuphila kwakhe konke. 20  “Nokho, uma lokho emangalelwa ngakho kuyiqiniso futhi bungekho ubufakazi bokuthi intombazane ibiyintombi nto, 21  kufanele bakhiphele le ntombazane emnyango wendlu kayise, amadoda edolobha lakubo kufanele ayishaye ngamatshe ize ife ngoba yenze ihlazo + kwa-Israyeli ngokwenza ubufebe* endlini kayise. + Kumelwe ususe okubi phakathi kwakho. + 22  “Uma kutholakala indoda ilele nowesifazane ongumfazi wenye indoda, bobabili kumelwe bafe kanyekanye, indoda elale nalona wesifazane kanye naye owesifazane. + Kumelwe ususe okubi kwa-Israyeli. 23  “Uma intombi iyingoduso, bese enye indoda ihlangana nayo edolobheni, ilale nayo, 24  kufanele bobabili nibakhiphele esangweni lalelo dolobha nibashaye ngamatshe baze bafe, intombazane ngesizathu sokuthi ayizange imemeze edolobheni, nendoda ngesizathu sokuthi ilulaze umfazi womuntu wakubo. + Kumelwe ususe okubi phakathi kwakho. 25  “Nokho, uma le ndoda ihlangane nayo endle le ntombazane eyingoduso, futhi le ndoda yayiphoqa yalala nayo, indoda elale nayo kumelwe ife yodwa, 26  ungayenzi lutho intombazane. Ayenzanga sono esiyenza ifanelwe ukufa. Le ndaba iyafana nalapho umuntu ehlasela umuntu wakubo ambulale. + 27  Ngoba ihlangane nayo endle futhi intombazane eyingoduso imemezile, kodwa bekungekho muntu ozoyisiza. 28  “Uma indoda ihlangana nentombazane eyintombi nto, engeyona ingoduso, iyibambe ilale nayo futhi batholakale, + 29  indoda elale nayo kumelwe inike uyise wentombazane amashekeli esiliva angu-50, yona ibe umkayo. + Ngenxa yokuthi iyilulazile, ngeke ivunyelwe ukuba iyidivose ukuphila kwayo konke. 30  “Akukho muntu okufanele athathe umkayise, ukuze angatheli uyise ngehlazo. *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “imlahla.”
Noma, “useyayilahla.”
Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ngokuziphatha kabi ngokuya ocansini.”
NgesiHebheru, “angembuli ingubo kayise.”