Duteronomi 20:1-20

  • Imithetho yasempini (1-20)

    • Abangayi empini (5-9)

20  “Uma uya empini uyolwa nezitha zakho bese ubona ukuthi amahhashi azo, izinqola zempi namabutho azo kuningi kunokwakho, ungazesabi ngoba uJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe unawe. +  Lapho ususondele empini umpristi kufanele asondele kubantu akhulume nabo. +  Kufanele athi kubo, ‘Lalela Israyeli, senizolwa nezitha zenu. Ningabi novalo. Ningesabi noma nethuke noma niqhaqhazele ngenxa yazo,  ngoba uJehova uNkulunkulu wenu uhamba nani ukuze anilwele ezitheni zenu anisindise.’ +  “Izikhulu nazo kufanele zithi kubantu, ‘Ubani owakhe indlu entsha kodwa ongakayivuli? Makabuyele endlini yakhe. Ngaphandle kwalokho angase afe empini bese indlu ivulwa omunye umuntu.  Ubani otshale insimu yamagilebhisi kodwa ongakaqali ukuvuna kuyo? Makahambe abuyele endlini yakhe. Ngaphandle kwalokho angase afe empini bese insimu ivunwa omunye umuntu.  Ubani othembise owesifazane umshado kodwa ongakamshadi? Makahambe abuyele endlini yakhe. + Ngaphandle kwalokho angase afe empini bese omunye umuntu emshada.’  Izikhulu nazo kufanele zibuze abantu, zithi ‘Ubani owesabayo nonovalo? + Kufanele abuyele endlini yakhe, ukuze angenzi abafowabo baphelelwe amandla njengaye.’ *+  Lapho izikhulu seziqedile ukukhuluma nabantu, kufanele zimise izinduna zamabutho ezizohola abantu. 10  “Uma usondela edolobheni oyolwa nalo, kufanele ulazise okufanele likwenze ukuze lenze isivumelwano sokuthula. + 11  Uma lithi liyafuna ukuba nokuthula nawe bese liyakuvulela, bonke abantu abatholakala kulo bayoba ngabakho, ubasebenzise ngempoqo, bakukhonze. + 12  Kodwa uma lenqaba ukuba nokuthula nawe, esikhundleni salokho lilwa nawe, kufanele ulivimbezele, 13  nakanjani uJehova uNkulunkulu wakho uyolinikela esandleni sakho, kumelwe ushaye bonke abesilisa abakulo ngenkemba. 14  Nokho, abesifazane, izingane, imfuyo nakho konke okusedolobheni, yonke impango yalo, ungazithathela kona, + futhi uyodla impango yezitha zakho uJehova uNkulunkulu wakho akunike yona. + 15  “Yilokho oyokwenza kuwo wonke amadolobha akude kakhulu nawe angeyona ingxenye yamadolobha alezi zizwe eziseduze. 16  Kodwa emadolobheni alezi zizwe, uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona njengefa, akumelwe ushiye muntu ephila. *+ 17  Kunalokho kufanele uwabhubhise ngokuphelele amaHeti, ama-Amori, amaKhanani, amaPherizi, amaHivi namaJebusi, + njengoba nje uJehova uNkulunkulu wakho ekuyalile; 18  ukuze banganifundisi ukwenza imikhuba yabo enengekayo abayenzele onkulunkulu babo, bekonisa kuJehova uNkulunkulu wakho. + 19  “Uma uvimbezela idolobha ulithumbe ngemva kokulwa nalo izinsuku eziningi, akufanele ugawule izihlahla zalo ngembazo. Ungadla kuzo, kodwa akufanele uzigawule. + Ngoba akufanele uhlasele isihlahla njengoba ubungahlasela umuntu. 20  Ungagawula kuphela isihlahla owaziyo ukuthi asinazo izithelo. Ungasigawula wakhe uthango lokuvimbezela idolobha elilwa nawe, uze ulehlule.

Imibhalo yaphansi

Noma, “angabangeli ukuba izinhliziyo zabafowabo zincibilike njengenhliziyo yakhe.”
Noma, “ushiye noma yini ephilayo.”