Duteronomi 16:1-22

  • IPhasika; uMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo (1-8)

  • UMkhosi Wamasonto (9-12)

  • UMkhosi Wamadokodo (13-17)

  • Ukumiswa kwabahluleli (18-20)

  • Izinto zokukhulekela ezenqatshelwe (21, 22)

16  “Gcina inyanga ka-Abhibhi,* ugubhele uJehova uNkulunkulu wakho iPhasika, + ngoba ngenyanga ka-Abhibhi uJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha eGibhithe ebusuku. +  Kufanele uhlabele uJehova uNkulunkulu wakho umnikelo wePhasika, + emhlanjini wezimvu nasemhlanjini wezinkomo, + endaweni uJehova akhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo. +  Ungadli lutho olufakwe imvubelo kanye nalo; + izinsuku eziyisikhombisa kufanele udle isinkwa esingenamvubelo, isinkwa sokuhlupheka, ngoba waphuma ezweni laseGibhithe uphuthuma. + Kwenze lokhu ukuze ukhumbule usuku owaphuma ngalo ezweni laseGibhithe zonke izinsuku zokuphila kwakho. +  Akukho nhlama ebilisiwe okufanele itholakale kuwe kuyo yonke indawo yakho izinsuku eziyisikhombisa, + futhi akufanele inyama oyoyihlaba kusihlwa ngosuku lokuqala ihlale ubusuku bonke kuze kube ngakusasa ekuseni. +  Ngeke uvunyelwe ukuba umnikelo wePhasika uwuhlabele kunoma yiliphi lamadolobha uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona.  Kodwa kufanele ulihlabele endaweni uJehova uNkulunkulu wakho akhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo. Kufanele umnikelo wePhasika uwuhlabe kusihlwa ngokushesha nje lapho ilanga lishona, + ngesikhathi esimisiwe sokuphuma kwakho eGibhithe.  Kumelwe ulipheke futhi ulidlele + endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayoyikhetha, + ekuseni ungaphindela ematendeni akho.  Kufanele udle isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisithupha, ngosuku lwesikhombisa kuyoba nomhlangano onesizotha owenzelwa uJehova uNkulunkulu wakho. Akumelwe usebenze. +  “Kufanele ubale amasonto ayisikhombisa. Kufanele uqale ukubala la masonto ayisikhombisa kusukela lapho isikela liqala ukufakwa ekudleni okusanhlamvu okusensimini. + 10  Ngemva kwalokho kufanele ugubhele uJehova uNkulunkulu wakho uMkhosi Wamasonto, + uphethe umnikelo wakho wokuzithandela, kuye ngokwalokho uJehova uNkulunkulu wakho akubusisa ngakho. + 11  Kufanele ujabule phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, wena nendodana yakho, indodakazi yakho, isigqila sakho, isigqilakazi sakho, umLevi ongaphakathi kwamadolobha* akho, isifiki, intandane* nomfelokazi, abaphakathi kwakho, endaweni uJehova uNkulunkulu wakho akhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo. + 12  Khumbula ukuthi waba isigqila eGibhithe, + ugcine lezi ziqondiso futhi uzifeze. 13  “Kufanele ugubhe uMkhosi Wamadokodo *+ izinsuku eziyisikhombisa lapho ubutha okusesibuyeni sakho nasesikhamweni sakho samafutha nesewayini. 14  Jabula phakathi nalo mkhosi wakho, + wena nendodana yakho, indodakazi yakho, isigqila sakho, isigqilakazi sakho, umLevi, isifiki, ingane engenababa nomfelokazi, abangaphakathi kwamadolobha akho. 15  Izinsuku eziyisikhombisa uyogubhela uJehova uNkulunkulu wakho lo mkhosi + endaweni uJehova ayikhethayo, ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uyobusisa wonke umkhiqizo wakho nakho konke okwenzayo, + wena uyojabula nje kuphela. + 16  “Kathathu ngonyaka, bonke abantu bakho besilisa kufanele bavele phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho endaweni ayikhethayo: ngoMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo, + ngoMkhosi Wamasonto + nangoMkhosi Wamadokodo, *+ akekho noyedwa kubo okufanele avele phambi kukaJehova engaphethe lutho. 17  Isipho esilethwa umuntu ngamunye kufanele silingane nesibusiso uJehova uNkulunkulu wakho akunike sona. + 18  “Kufanele umisele isizwe ngasinye abahluleli + nezikhulu kuwo wonke amadolobha* uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona, kumelwe bahlulele abantu ngesahlulelo esilungile. 19  Ungabuphendukezeli ubulungisa, + ungakhethi + noma wamukele isifumbathiso, ngoba isifumbathiso sivala amehlo abahlakaniphile + sihlanekezele namazwi abalungile. 20  Ubulungisa—ubulungisa yibo okufanele ubufune, + ukuze uqhubeke uphila futhi uthathe izwe uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. 21  “Akufanele utshale noma yiluphi uhlobo lwesihlahla njengesigxobo esingcwele *+ eduze kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wakho ozenzela lona. 22  “Akufanele uzimisele nensika engcwele, + into uJehova uNkulunkulu wakho ayizondayo.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “kwamasango.”
Noma, “ingane engenababa.”
Noma, “Wezindlwana Zesikhashana.”
Noma, “Wezindlwana Zesikhashana.”
NgesiHebheru, “ngaphakathi kwawo wonke amasango akho.”