Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Duteronomi

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Ukushiya iNtaba iHorebe (1-8)

  • Kumiswa izinduna nabahluleli (9-18)

  • Ukungalaleli eKadeshi-barineya (19-46)

   • Ukwenqaba kuka-Israyeli ukungena ezweni (26-33)

   • Ukwehluleka ukunqoba iKhanani (41-46)

 • 2

  • Ukuzulazula ehlane iminyaka engu-38 (1-23)

  • Ukunqoba uSihoni iNkosi yaseHeshibhoni (24-37)

 • 3

  • Ukunqoba u-Ogi inkosi yaseBhashani (1-7)

  • Ukuhlukaniswa kwezwe elisempumalanga yeJordani (8-20)

  • UJoshuwa utshelwa ukuba angesabi (21, 22)

  • UMose ngeke angene ezweni (23-29)

 • 4

  • Ama-Israyeli anxuswa ukuba alalele (1-14)

   • Ningazikhohlwa izenzo zikaNkulunkulu (9)

  • UJehova ufuna abantu bazinikele kuye kuphela (15-31)

  • Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova (32-40)

  • Amadolobha esiphephelo empumalanga yeJordani (41-43)

  • Kwethulwa uMthetho (44-49)

 • 5

  • Isivumelwano sikaJehova eHorebe (1-5)

  • IMiyalo Eyishumi iyaphindwa (6-22)

  • Ukwesaba kwabantu eNtabeni iSinayi (23-33)

 • 6

  • Thanda uJehova ngenhliziyo yakho yonke (1-9)

   • “O Israyeli, lalela” (4)

   • Abazali kumelwe bafundise abantwana babo (6, 7)

  • Ungamkhohlwa uJehova (10-15)

  • Ungamvivinyi uJehova (16-19)

  • Uxoxele isizukulwane esilandelayo (20-25)

 • 7

  • Izizwe eziyisikhombisa ezizobhujiswa (1-6)

  • Isizathu sokukhethwa kuka-Israyeli (7-11)

  • Ukulalela kuletha izibusiso (12-26)

 • 8

  • Izibusiso zikaJehova ziyaphindwa (1-9)

   • “Umuntu akaphili ngesinkwa sodwa” (3)

  • Ungamkhohlwa uJehova (10-20)

 • 9

  • Isizathu sokuba u-Israyeli anikwe izwe (1-6)

  • U-Israyeli ucasula uJehova izikhathi ezine (7-29)

   • Ithole legolide (7-14)

   • UMose uyangenela (15-21, 25-29)

   • Baphinde bayamthukuthelisa izikhathi ezintathu (22)

 • 10

  • Kwenziwa amanye amatshe amabili ayizicaba (1-11)

  • Okufunwa uJehova (12-22)

   • Yesaba uJehova futhi umthande (12)

 • 11

  • Nibubonile ubukhulu bukaJehova (1-7)

  • IZwe Lesithembiso (8-12)

  • Imivuzo yokulalela (13-17)

  • Amazwi kaNkulunkulu kumelwe agxiliswe ezinhliziyweni (18-25)

  • “Isibusiso nesiqalekiso” (26-32)

 • 12

  • Khonza uNkulunkulu endaweni ayikhethayo (1-14)

  • Nivunyelwe ukudla inyama kodwa hhayi igazi (15-28)

  • Ningacushwa abanye onkulunkulu (29-32)

 • 13

  • Indlela yokuphatha izihlubuki (1-18)

 • 14

  • Izindlela ezingafanele zokulila (1, 2)

  • Ukudla okuhlanzekile nokungcolile (3-21)

  • Okweshumi kukaJehova (22-29)

 • 15

  • Isikweletu siyesulwa njalo ngonyaka wesikhombisa (1-6)

  • Ukusiza abampofu (7-11)

  • Ukukhululwa kwezigqila njalo ngonyaka wesikhombisa (12-18)

   • Ukufaka usungulo endlebeni yesigqila (16, 17)

  • Kungcweliswa amazibulo ezilwane (19-23)

 • 16

  • IPhasika; uMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo (1-8)

  • UMkhosi Wamasonto (9-12)

  • UMkhosi Wamadokodo (13-17)

  •  Ukumiswa kwabahluleli (18-20)

  • Izinto zokukhulekela ezenqatshelwe (21, 22)

 • 17

  • Imihlatshelo akufanele ibe nesici (1)

  • Ukusingatha izindaba zokuhlubuka (2-7)

  • Amacala anzima okwahlulela (8-13)

  • Iziyalezo zenkosi ezomiswa (14-20)

   • Inkosi kumelwe izibhalele ikhophi yoMthetho (18)

 • 18

  • Isabelo sabapristi namaLevi (1-8)

  • Imikhuba yokusebenzelana nemimoya yenqatshelwe (9-14)

  • Umprofethi onjengoMose (15-19)

  • Indlela yokubona abaprofethi bamanga (20-22)

 • 19

  • Icala legazi namadolobha esiphephelo (1-13)

  • Izimpawu zomngcele akumelwe zigudluzwe (14)

  • Ofakazi enkantolo (15-21)

   • Kudingeka ofakazi ababili noma abathathu (15)

 • 20

  • Imithetho yasempini (1-20)

   • Abangayi empini (5-9)

 • 21

  • Amacala okubulala angaxazululiwe (1-9)

  • Ukushada abesifazane abayizithunjwa (10-14)

  • Ilungelo lezibulo (15-17)

  • Indodana enenkani (18-21)

  • Umuntu olengiswe esigxotsheni uqalekisiwe (22, 23)

 • 22

  • Ukuphatha kahle izilwane zikamakhelwane (1-4)

  • Ukugqoka izingubo zabantu bobulili obuhlukile (5)

  • Ukuba nomusa ezilwaneni (6, 7)

  • Udonga olufushane lophahla (8)

  • Ukungaxubi izinto ezingafanele (9-11)

  • Izinsephe ezingutsheni (12)

  • Imithetho emayelana nokuphathwa kabi endabeni yocansi (13-30)

 • 23

  • Abangafaneleki ukungena ebandleni likaNkulunkulu (1-8)

  • Ukuhlanzeka kwekamu (9-14)

  • Izigqila ezibalekile (15, 16)

  • Ubufebe benqatshelwe (17, 18)

  • Inzalo nezifungo (19-23)

  • Okuvumelekile ukuba kudliwe abadlula ngendlela (24, 25)

 • 24

  • Umshado nedivosi (1-5)

  • Hlonipha ukuphila (6-9)

  • Ukukhathalela abampofu (10-18)

  • Imithetho yokukhothoza (19-22)

 • 25

  • Imivimbo umuntu angashaywa yona (1-3)

  • Ungayivali umlomo ngesifonyo inkabi ebhulayo (4)

  • Ukungena umkamfowenu (5-10)

  • Okungafanele kubanjwe lapho kuliwa (11, 12)

  • Izisindo nezikali ezinembile (13-16)

  • Ama-Amaleki kufanele aqothulwe (17-19)

 • 26

  • Ukunikela izithelo zokuqala (1-11)

  • Okweshumi kwesibili (12-15)

  • U-Israyeli, impahla kaJehova ekhethekile (16-19)

 • 27

  • UMthetho kufanele ubhalwe ematsheni (1-10)

  • ENtabeni i-Ebhali naseNtabeni iGerizimu (11-14)

  • Kuphindwa iziqalekiso (15-26)

 • 28

  • Izibusiso zokulalela (1-14)

  • Iziqalekiso zokungalaleli (15-68)

 • 29

  • Isivumelwano no-Israyeli kwaMowabi (1-13)

  • Izixwayiso ngokungalaleli (14-29)

   • Izinto ezifihliwe, izinto ezembuliwe (29)

 • 30

  • Ukubuyela kuJehova (1-10)

  • Imiyalo kaJehova ayilukhuni (11-14)

  • Ukukhetha phakathi kokuphila nokufa (15-20)

 • 31

  • UMose usezokufa (1-8)

  • Ukufundela wonke u-Israyeli uMthetho (9-13)

  • Kumiswa uJoshuwa (14, 15)

  • Kubikezelwa ukuvukela kuka-Israyeli (16-30)

   • Ingoma okumelwe ifundiswe u-Israyeli (19, 22, 30)

 • 32

  • Ingoma kaMose (1-47)

   • UJehova, iDwala (4)

   • U-Israyeli ukhohlwa iDwala lakhe (18)

   • “Impindiselo ingeyami” (35)

   • “Thokozani nina zizwe kanye nesizwe sakhe” (43)

  • UMose uzofela eNtabeni iNebo (48-52)

 • 33

  • UMose ubusisa izizwe (1-29)

   • “Izingalo” zikaJehova “zaphakade” (27)

 • 34

  • UJehova ubonisa uMose izwe (1-4)

  • Ukufa kukaMose (5-12)