UDaniyeli 5:1-31

  • Idili leNkosi uBhelishazari (1-4)

  • Umbhalo wesandla odongeni (5-12)

  • UDaniyeli ucelwa ukuba achaze umbhalo (13-25)

  • Incazelo: IBhabhiloni lizowa (26-31)

5  INkosi uBhelishazari + yenzela izicukuthwane zayo eziyinkulungwane idili elikhulu, futhi yayiphuza iwayini phambi kwazo. +  Edakwe yiwayini, uBhelishazari wathi makulethwe izitsha zegolide nezesiliva uNebukhadinezari uyise ayezithathe ethempelini eliseJerusalema, + ukuze inkosi nezicukuthwane zayo, izancinza zayo namanye amakhosikazi ayo baphuze ngazo.  Ngakho baziletha izitsha zegolide ababezithathe ethempelini lendlu kaNkulunkulu eJerusalema, inkosi nezicukuthwane zayo, izancinza zayo namanye amakhosikazi ayo baphuza ngazo.  Baphuza iwayini, badumisa onkulunkulu begolide, besiliva, bethusi, bensimbi, bokhuni nabetshe.  Ngaso leso sikhathi kwabonakala iminwe yesandla somuntu ibhala odongeni olukhonkiwe lwesigodlo senkosi maqondana nothi lwesibani, inkosi yasibona isandla njengoba sibhala.  Inkosi yaphaphatheka ebusweni* futhi imicabango yayo yayethusa, ukhalo lwayo lwaxegezela + namadolo ayo ashayana.  Inkosi yamemeza kakhulu yathi makungeniswe abalumbi, amaKhaledi* nababhula ngezinkanyezi. + Inkosi yathi kubantu abahlakaniphile baseBhabhiloni: “Noma yimuphi umuntu ongafunda lo mbhalo, angitshele nencazelo yawo, uzombathiswa izingubo eziphephuli, afakwe umgexo wegolide entanyeni yakhe + abuse abe ngowesithathu embusweni.” +  Khona-ke bonke abantu abahlakaniphile benkosi bangena, kodwa abakwazanga ukuwufunda umbhalo noma ukutshela inkosi incazelo. +  Ngenxa yalokho iNkosi uBhelishazari yethuka kakhulu nobuso bayo baphaphatheka; izicukuthwane zayo zazididekile. + 10  Ngenxa yamazwi enkosi nezicukuthwane zayo, indlovukazi yangena ehholo ledili. Indlovukazi yathi: “O nkosi, kwangathi ungaphila kuze kube phakade. Imicabango yakho mayingakwethusi, nobuso bakho mabungaphaphatheki. 11  Kukhona indoda* embusweni wakho enomoya wonkulunkulu abangcwele. Ezinsukwini zikayihlo kwatholakala kuyo ukukhanyiselwa nokuqonda nokuhlakanipha okunjengokuhlakanipha konkulunkulu. + INkosi uNebukhadinezari uyihlo yayimisa njengenduna yabapristi abenza imilingo, abalumbi, amaKhaledi* nababhula ngezinkanyezi; + nguyihlo owakwenza lokhu, nkosi. 12  Ngoba uDaniyeli, inkosi eyamqamba ngokuthi uBheliteshazari, + wayenomoya odlulele nolwazi nokuqonda kokuchaza amaphupho, ukuchaza iziphicaphicwano nokuxazulula izinkinga ezinzima. *+ Manje makubizwe uDaniyeli, uzokutshela incazelo.” 13  Ngakho uDaniyeli wangeniswa phambi kwenkosi. Inkosi yambuza uDaniyeli yathi: “Ingabe nguwe uDaniyeli ovela kubantu bakwaJuda abadingisiwe, + inkosi ubaba eyabaletha bevela kwaJuda? + 14  Ngizwile ngawe ukuthi umoya wonkulunkulu ukuwe, + nokuthi kuwe kutholakale ukukhanyiselwa nokuqonda nokuhlakanipha okudlulele. + 15  Manje abantu abahlakaniphile nabalumbi bangeniswe phambi kwami, ukuze bafunde lo mbhalo bangitshele nencazelo yawo kodwa abakwazi ukusho incazelo yalo myalezo. + 16  Kodwa ngizwile ngawe ukuthi uyakwazi ukusho izincazelo + nokuxazulula izinkinga ezinzima.* Manje, uma ukwazi ukufunda lo mbhalo nokungitshela incazelo yawo, uzombathiswa izingubo eziphephuli, ufakwe umgexo wegolide entanyeni yakho, ubuse ube ngowesithathu embusweni.” + 17  UDaniyeli wayiphendula inkosi wathi: “Ungazigcina izipho zakho, uziphe abanye. Nokho, ngizoyifundela inkosi umbhalo, ngiyitshele nencazelo yawo. 18  Ngokuqondene nawe nkosi, uNkulunkulu oPhezukonke wanika uNebukhadinezari uyihlo umbuso nobukhulu nodumo nobukhosi. + 19  Ngenxa yobukhulu amnika bona, bonke abantu, izizwe nezilimi zaziqhaqhazela ngenxa yokwesaba phambi kwakhe. + Noma ubani ayefuna ukumbulala, wayembulala, lowo ayethanda ukumyeka wayemyeka, lowo ayefuna ukumphakamisa, wayemphakamisa; nalowo ayefuna ukumhlaza, wayemhlaza. + 20  Kodwa lapho inhliziyo yakhe iziphakamisa futhi eba nenkani, waze wenza ngokugabadela, + wehliswa esihlalweni sobukhosi sombuso wakhe, nenkazimulo yakhe yasuswa kuye. 21  Waxoshwa kubantu, nenhliziyo yakhe yenziwa yaba njengeyesilwane, wahlala nezimbongolo zasendle. Wayenikwa utshani ukuba adle njengezinkomo, nomzimba wakhe wamanziswa amazolo ezulu, waze wazi ukuthi uNkulunkulu oPhezukonke unguMbusi embusweni wesintu, nokuthi ubeka phezu kwawo lowo afuna ukumbeka. + 22  “Kodwa wena, ndodana yakhe Bhelishazari, awuzange uzithobe nakuba ubukwazi konke lokhu. 23  Kunalokho uziphakamisile phambi kweNkosi yamazulu, + wathi makulethwe kuwe izitsha zendlu yayo. + Wena nezicukuthwane zakho, izancinza zakho namanye amakhosikazi akho niphuze ngazo iwayini, nadumisa onkulunkulu besiliva negolide, bethusi, bensimbi, bokhuni nabetshe, onkulunkulu abangaboni lutho, abangezwa lutho nabangazi lutho. + Kodwa awumkhazimulisanga uNkulunkulu, umthombo wokuphila kwakho + nezikuye zonke izindlela zakho. 24  Ngakho kuthunyelwe isandla sivela kuye, kwalotshwa lo mbhalo. + 25  Yilo umbhalo olotshiwe: MENE, MENE, TEKEL, PARSIN. 26  “Yile incazelo yala magama: MENE, uNkulunkulu uzibalile izinsuku zombuso wakho futhi uwuqedile. + 27  “TEKEL, wena ukalwe ezikalini watholakala ulula. 28  “PERES, umbuso wakho uhlukanisiwe wanikwa amaMede namaPheresiya.” + 29  Ngakho uBhelishazari wakhipha umyalo, base bembathisa uDaniyeli izingubo eziphephuli, bafaka umgexo wegolide entanyeni yakhe; futhi bamemezela ngokuphathelene naye ukuthi wayezoba ngumbusi wesithathu embusweni. + 30  Ngabo kanye lobo busuku uBhelishazari inkosi yamaKhaledi wabulawa. + 31  UDariyu + umMede wamukela umbuso; wayeneminyaka engaba ngu-62 ubudala.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ukubukeka kwenkosi kwashintsha.”
Okuwukuthi, iqembu labantu abanekhono lokubhula nokuhlola ngezinkanyezi.
Noma, “indoda enekhono.”
Okuwukuthi, iqembu labantu abanekhono lokubhula nokuhlola ngezinkanyezi.
Ngesi-Aramu, “nokuqaqa amafindo.”
Ngesi-Aramu, “nokuqaqa amafindo.”