Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UDaniyeli

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Okuphakathi

 • 1

  • IJerusalema livinjezelwe iBhabhiloni (1, 2)

  • Ukuqeqeshwa okukhethekile kwentsha yasebukhosini eyizithunjwa (3-5)

  • Ukwethembeka kwamaHebheru amane kuyavivinywa (6-21)

 • 2

  • INkosi uNebukhadinezari iphupha iphupho eliyikhathazayo (1-4)

  • Akekho emadodeni ahlakaniphile okwaziyo ukusho iphupho (5-13)

  • UDaniyeli ucela usizo kuNkulunkulu (14-18)

  • Ukudumisa uNkulunkulu ngokwembula imfihlo (19-23)

  • UDaniyeli utshela inkosi iphupho (24-35)

  • Incazelo yephupho (36-45)

   • Itshe eliwumbuso lizophihliza isithombe (44, 45)

  • Inkosi idumisa uDaniyeli (46-49)

 • 3

  • Isithombe segolide seNkosi uNebukhadinezari (1-7)

   • Uyala ukuba kukhulekelwe isithombe (4-6)

  • AmaHebheru amathathu asolwa ngokungalaleli (8-18)

   • “Ngeke sibakhonze onkulunkulu bakho” (18)

  • Ukuphonswa esithandweni somlilo (19-23)

  • Ukukhululwa ngokuyisimangaliso emlilweni (24-27)

  • Inkosi idumisa uNkulunkulu wamaHebheru (28-30)

 • 4

  • INkosi uNebukhadinezari iqaphela ubukhosi bukaNkulunkulu (1-3)

  • Iphupho lenkosi mayelana nesihlahla (4-18)

   • Kuzodlula izikhathi eziyisikhombisa isihlahla siwile (16)

   • UNkulunkulu unguMbusi wabantu (17)

  • UDaniyeli uchaza iphupho (19-27)

  • Ukugcwaliseka kokuqala kwenzeka enkosini (28-36)

   • Inkosi ihanjelwa yingqondo izikhathi eziyisikhombisa (32, 33)

  • Inkosi ikhazimulisa uNkulunkulu wezulu (37)

 • 5

  • Idili leNkosi uBhelishazari (1-4)

  • Umbhalo wesandla odongeni (5-12)

  • UDaniyeli ucelwa ukuba achaze umbhalo (13-25)

  • Incazelo: IBhabhiloni lizowa (26-31)

 • 6

  • Izikhulu zasePheresiya zakhela uDaniyeli uzungu (1-9)

  • UDaniyeli uyaqhubeka ethandaza (10-15)

  • UDaniyeli uphonswa emgodini wamabhubesi (16-24)

  • INkosi uDariyu ihlonipha uNkulunkulu kaDaniyeli (25-28)

 • 7

  • Umbono wezilo ezine (1-8)

   • Uphondo oluncane oluqhoshayo luyavela (8)

  • OMdala Wezinsuku uvula inkantolo (9-14)

   • Indodana yomuntu iba yinkosi (13, 14)

  • UDaniyeli utshelwa incazelo (15-28)

   • Izilo ezine zingamakhosi amane (17)

   • Abangcwele bazothola umbuso (18)

   • Kuzovela izimpondo eziyishumi noma amakhosi (24)

 • 8

  • Umbono wenqama nempongo (1-14)

   • Uphondo oluncane luyaziphakamisa (9-12)

   • Kuze kube izikhathi zokuhlwa nokusa ezingu-2 300 (14)

  • UGabriyeli uchaza umbono (15-27)

   • Incazelo yenqama nempongo (20, 21)

   • Inkosi enolaka iyama (23-25)

 • 9

  • Umthandazo kaDaniyeli wokuvuma izono (1-19)

   • Iminyaka engu-70 yencithakalo (2)

  • UGabriyeli uza kuDaniyeli (20-23)

  • Ukubikezelwa kwamasonto angu-70 ayisiprofetho (24-27)

   • UMesiya uyobonakala ngemva kwamasonto angu-69 (25)

   • UMesiya uzonqunywa (26)

   • Idolobha nendawo engcwele kuzobhujiswa (26)

 • 10

  • Kufika isithunywa esivela kuNkulunkulu kuDaniyeli (1-21)

   • UMikayeli usiza ingelosi (13)

 • 11

  • Inkosi yasePheresiya neyaseGrisi (1-4)

  • Amakhosi aseningizimu nawasenyakatho (5-45)

   •  Kuyovuka owaba umsebenzi (20)

   • UMholi wesivumelwano uphihliziwe (22)

   • Unkulunkulu wezinqaba uyakhazinyuliswa (38)

   • Ukungqubuzana kwenkosi yaseningizimu nenkosi yasenyakatho (40)

   • Imibiko ephazamisayo evela empumalanga nasenyakatho (44)

 • 12

  • “Isikhathi sokuphela” nangale kwaso (1-13)

   • UMikayeli uyokuma (1)

   • Abahlakaniphile bayokhanya kakhulu (3)

   • Ulwazi lweqiniso luyoba luningi (4)

   • UDaniyeli uyosukuma ukuze athole isabelo sakhe (13)